Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 11 : Bài tập về phản ứng este hóa

PHẢN  ỨNG ESTE HÓA

 

Hình ảnh có liên quan

So sánh số mol của axit và ancol để biết chất hết; chất dư.

   - naxit  >  nancol  => ancol là chất hết; axit là chất dư

   - naxit  <  nancol  => axit là chất hết; ancol là chất dư

Hiệu suất phản ứng sẽ được tính theo số mol ban đầu và số mol phản ứng của chất hết.

H (%) = (nphản ứng / nban đầu ) * 100 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm