Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dạng 1 : Bài tập viết đồng phân este - Chất béo

 

Ví dụ 

Trong thành phần của một số loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic \(C_{17}H_{31}COOH\) và axit linolenic \(C_{17}H_{29}COOH\). Viết công thức cấu tạo thu gọn của các trieste có thể có của hai axit trên với glixerol ?

Bài tập

Có thể bạn quan tâm