Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 12 Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm (1)

a3130cf52c780360c016daaffb4b520c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 31 tháng 8 2017 lúc 21:17:46 | Được cập nhật: 21 tháng 1 lúc 14:09:41 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Nh ng hình nh sau cho ta liên ng ưởđn nguyên nào?ế ốBÀI 27 NHÔM VÀ CH NHÔM ỦA.NHÔMBÀI 27 NHÔM VÀ CH NHÔM ỦA.NHÔM I. NG NG ỤTÍNH CH NG NG ỤD đi n, ẫnhi Dây ẫđi ồxoong, thau…Nhôm và ợkim nhôm ủnh li ch ết máy bay, ạotô,…..Có màu tr ng ắb có ánh ạkim đp Xây ng ựtrang trí ộth ấVì sao nhôm lại có những ứng dụng như vậy?A.NHÔM Bài 27: NHÔM VÀ CH NHÔMỢ ỦII.TÍNH CH LÍ:Ấ Ậ­Nhôm là kim lo màu tr ng c.ạ ạ­ Có nhi nóng ch ng 660ệ 0C, kéo ợd dát ng.ễ ỏ­ Nhôm là kim lo nh (D= 2,7g/cmạ 3), đi và ệd nhi t.ẫ ốBài 27: NHÔM VÀ CH NHÔMỢ ỦA.NHÔM •TÙM LUM\\lung tung\\Mo phong\\Bang tuan hoan.exeQuan sát bảng tuần hoàn hãy:+Xác đnh trí nhôm?ị ủ+Vi hình electron nguyên ất ?ử+Nh xét ngoài cùng?ậ ớA.NHÔMBài 27: NHÔM VÀ CH NHÔMỢ ỦIII.V TRÍ HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỊ ỬAlNHÔM 13 26,981,61[Ne] 3s 23p 1+3 trí: th 13ứ Nhóm IIIA Chu kì 3­ hình electron nguyên ử[Ne] 3s 23p oxi hóa: +3ốA.NHÔM Bài 27: NHÔM VÀ CH NHÔMỢ ỦIV.TÍNH CH HÓA CẤ ỌS các kim lo sau theo chi GI ủtính kh Mg, Al, Na?ửTính kh GI n: Na, Mg, Alử ầA.NHÔM Bài 27: NHÔM VÀ CH NHÔMỢ ỦIV.TÍNH CH HÓA CẤ ỌNhôm là kim lo có tính kh nh, ch sau kim ỉlo ki và ki th nên oxi hóa thành ion ịd ng.ươ Al Al 3+ 3e