Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 12 Bài 21. Điều chế kim loại

f31479cacaccfe7510eaa3f2792676a7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 30 tháng 8 2017 lúc 1:21:04 | Được cập nhật: 24 tháng 1 lúc 7:46:57 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 372 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bµi 2101/11/2016 1Trong nhiên, đa kim lo ạtrong nhiên ng ch tợ ch ộs ít kim lo nh vàng, platin ,… ồt tr ng thái doự Nh ng khoáng ậvà đt đá ch ch kim lo ọlà qu ng.ặ01/11/2016 2Khoaùng vaät Florit (CaF2 )01/11/2016 3Quaëng saét trong töï nhieânCuFeS2 Pyrit saét (FeS2 )01/11/2016 5I. Nguyeân taéc ñieàu cheá kim loaïiKhử ion kim loại thành kim loại tự do.M n+ ne01/11/2016 6040516Neáu khoâng coøn saét 01/11/2016 701/11/20168Neáu khoâng coøn Al 01/11/201691. Phöông phaùp thuyû luyeänII. Phöông phaùp ñieàu cheá kim loaïi b+ ­­> a+ a.Nguyên c: dùng kim lo do có tính kh ửm nh kh ion ng kim lo khác ươ ạtrong dung ch mu iị b.M đích: đi ch các kim lo có tính kh ửy u.ếVD: Zn CuSO4 ZnSO4 Cu Cu 2AgNO3 Cu(NO3 )2 2Ag01/11/2016 100212 2E2E12