Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 12 Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại (1)

4463bd0a6b0e74532f7a690f5a9cdf49
Gửi bởi: hoangkyanh0109 30 tháng 8 2017 lúc 1:22:55 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 22:24:11 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 507 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨ Ể­ Tính ch hóa đc tr ng kim lo là:ấ ạ­ Nguyên nhân:M Vi ph ng trình phân và ph ng trình ion rút khi ươ ươ ọcho tác ng dung ch Hẽ ị2 SO4 loãng?Zn H2 SO4 ZnSO4 H2Zn 2H Zn 2+ H2tính khử electron ngoài cùng ít, bán kính nguyên ửl n, liên nên nguyên kim lo ạd nh ng electron theo đ: ườ ồM n+ ne CÁP TREOẦHãy quan sát nh ng dùng và các thi ịsauTh đi ểđuầ Sau th ờgianV TÀU TH YỎ Đng ng khí sau th gian ngườ ụTHEO TÍNH GIÂY TRÔI QUA THÌ THÉP TRÊN TOÀN BI THÀNH GƯỚ ỈNH NG HÌNH NH XEM LÀ QU ĂN MÒN KIM LO IẢ TH NÀO LÀ ĂN MÒN KIM LO I?Ế ẠB NG CÁCH NÀO KIM LO KH ĂN MÒN?Ạ ỊTI 33 34: ĂN MÒN KIM LO IẾ ẠI/ KHÁI NI M:Ệ ăn mòn kim lo làự kim do tác ng các ch trong môi tr ngụ ườ xung quanh. phá kim lo hay ợ­ Quá trình n+ ne II/ CÁC NG ĂN MÒN KIM LO I:Ạ Ạ1/ Ăn mòn hóa c: ọa/ Khái ni m:ệB THAN ONG, KI NG THÉP Ề­ Các ph ng trình ph ng:ươ ứFe O2 Fe3 O43 20 +8/3 ­2 Fe Cl2 2FeCl30 +3 ­12 Fe H2 Fe3 O4 4H23 +1 +8/3 ­2 0t 0t 0II/ CÁC NG ĂN MÒN KIM LO I:Ạ Ạ1/ Ăn mòn hóa c: ọa/ Khái ni m:ệFe O2 Fe3 O40 +8/3 ­2 2­ Ăn mòn hóa là quá trình oxi hoá khử trong đó electron kim lo đc chuy tr ti đn các ch ượ ấtrong môi tr ng.ườ­ Đc đi m: nhi càng cao, kim lo ăn mòn càng ịnhanh. Fe Cl2 2FeCl30 +3 ­12 Fe H2 Fe3 O4 4H23 +1 +8/3 ­2 0t 0t 0eTR CÂU SAUẢ Ỏ­ ph nào xe máy ăn mòn theo ng này?ộ ạ­ dùng nào trong gia đình ăn mòn theo ng này?ồ