Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 11 Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (1)

28f84050207819adc21a735600438b91
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 9 2017 lúc 3:58:04 | Được cập nhật: 7 tháng 4 lúc 16:32:04 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 517 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 4: PH NG TRAO ĐI ỔION TRONG DUNG CH ỊCÁC CH ĐI LIẤ Ệ(Kĩ thu nh ghép)ậ ả­H Thúy­ồVòng 1Nhóm chuyên giaNhóm th hi nhi 1, nhóm th ựhi nhi 2, nhóm th hi nhi ụ3Nhóm 1- phiếu học tập số 1:•Quan sát video thí nghi ph ng Naệ ủ2 SO4 và BaCl2 và tr câu sau:ả ỏ1. Hãy nêu cách ti hành và hi ng thí nghi m.ế ượ ệ2. Gi thích hi ng thí nghi ng ph ng ượ ươtrình ph ng.ả ứ3. Vi ph ng trình ion đy và ph ng trình ươ ươion rút ph ng và nêu cách vi t.ọ ế4. Ph ng trình ion rút cho bi đi gì?ươ ề5. thí nghi hãy nêu đi ki ph ng ứtrao đi ion trong dung ch ra.ổ ảNhóm 2- Phiếu học tập số 2•Quan sát video thí nghi m:ệa) Ph ng NaOH HClả ớb) Ph ng CHả ủ3 COONa HClớVà tr câu sau:ả ỏ1. Hãy nêu cách ti hành và hi ng thí nghi m.ế ượ ệ2. Gi thích hi ng thí nghi ng ph ng trình ượ ươph ng.ả ứ3. Vi ph ng trình ion đy và ph ng trình ion rút ươ ươg ph ng và nêu cách vi t.ọ ế4. Ph ng trình ion rút cho bi đi gì?ươ ề5. thí nghi hãy nêu đi ki ph ng trao đi ổion trong dung ch ra.ị ảNhóm Phiếu học tập số 3•Quan sát video thí nghi ph ng HCl và ủNa2 CO3 và tr câu sau:ả ỏ1. Hãy nêu cách ti hành và hi ng thí nghi m.ế ượ ệ2. Gi thích hi ng thí nghi ng ph ng ượ ươtrình ph ng.ả ứ3. Vi ph ng trình ion đy và ph ng trình ươ ươion rút ph ng và nêu cách vi t.ọ ế4. Ph ng trình ion rút cho bi đi gì?ươ ề5. thí nghi hãy nêu đi ki ph ng ứtrao đi ion trong dung ch ra.ổ ảVòng Nhóm mảnh ghépHình thành nhóm ng i: ng nhóm 1, ng ườ ườ ườt nhóm và ng nhóm (3 nhóm: xanh, đ, ườ ỏvàng) và th hi nhi phi 4:ự ố­Nhóm xanh: chuyên gia nhóm chia đy ủcâu tr và thông tin nhi vòng nhóm ủmình cho thành viên trong nhóm cùng hi u. ểTi chuyên gia nhóm và chia .ế ẻ­Nhóm đ, vàng: ng nhóm xanh.ỏ ươ ự­Ghi dung th lu nhóm và trình bày.ạ ảPhi 4:ế ốCâu 1: Hoàn thành bảng sau:STT 2a 2b 3Thí nghiệm Na2 SO4 BaCl2 NaOH+HCl CH3 COONa+HCl HCl+Na2 CO3Hiện tượngPTPTPT ion đầy đủPT ion thu gọnĐiều kiệnPhi 4:ế ốCâu 2: Viết pt phân tử và pt ion rút gọn:1.H2 SO4 CaCl22.Ca(OH)2 HCl 3. HCl CH3 CHOONa4. Ba(OH)2 (NH4 )2 SO4 Câu 3:Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch là gì?Câu 4: Trong các ch sau đây, ch nào ấcùng trong dung ch ?ồ ịA. CaCl2 và Na2 CO3 B. HCl và NaHCO3C. BaCl2 và KCl D. NaCl và AgNO3Đi các ch không i, em hãy ạvi ph ng trình ion thu ph ươ ảng.ứCâu 5: Cho các ion sau:ậ ợI. Na +, Ca 2+, Cl ­, CO3 2­II. Na +, Ca 2+, Cl ­, NO3 ­III. +, +, Cl ­, SO4 2­IV. +, Ba 2+, Cl ­, HCO3 ­T các ion không th đng th ờtrong cùng dung ch là:ộ ịA. II B. IVC. III D. I, III IVVi PT ion ph ng ra trong dung chế