Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 11 Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

48945f5a710b3498bf1154100ba24d7c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 9 2017 lúc 15:57 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 23:42 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GVHD: NGUY TH NG NHỄ ẠSVTT TH NGỒ GVHD: NGUY TH NG NHỄ ẠSVTT TH NGỒ 11CB10ỚL 11CB10Ớ TR NG THPT TR QU ƯỜ ỐTO NẢTR NG THPT TR QU ƯỜ ỐTO NẢIII th ng hoá hiđrocacbonệ ềS chuy hoá gi các lo iự hiđrocacbon TH NG HOÁ ỀHIĐROCACBONBài 38: HIĐROCACBON NO HIĐROCACBON KHÔNG NO HIĐROCACBON TH MƠAnkan XicloankanAnken AnkadienAnkin Ankyl benzen và HC ốth khácơAnkan Anken AnkinHIĐROCACBONAnkyl benzen Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBONỆ .1.Công th ứphân tử2.Đc đi ểc ạphân tử3.Đng phânồ4.Tính ch ấv líậ5.Tính ch ấhoá cọ6. ng ngỨ AnkanAnkenAnkinAnkylbenzenII th ng hoá Hiđrocacbonệ Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBON .Ệ Ề1.Công th phân ứtử AnkanAnkenAnkinAnkylbenzenCn H2n­6 (n  6)Cn H2n­2 (n  2)Cn H2n (n  2)Cn H2n+2 (n  1)II th ng hoá Hiđrocacbonệ Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBON .Ệ Ề2.Đcđi ểc oấ AnkanAnkenAnkinAnkylbenzenPhân Cử2 H2Phân Cử6 H6Ch có liên ỉk đn ơC­C, C­H Có liên đôi ếC=C Có liên ba ếC Có vòng benzenII th ng hoá Hiđrocacbonệ ềPhân CHử4 Phân Cử2 H4 Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBONỆ .3.Đng ồphân Ankan Anken AnkinAnkylbenzenM ch ạcacbon ch ạcacbon­ trí ịliên ếđôi­ hình cọ ­M ch ạcacbon­V trí ịliên ếba trí ng ươđi các ủnhóm ankyl­ ch ạcacbon ủnhánh ankylII th ng hoá Hiđrocacbonệ Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBONỆ .4.Tính ch ấv líậ Ankan AnkenAnkin Ankylbenzen­ đi ki th ng: ườ Các ch Cợ ừ1 C4 đu là ch khí,ề C5 là ch ng ho nấ ắ­Không màu­Không tan trong cướ­Nhi sôi, nhi nóng ch tăng khi phân ầt kh tăng.ử ốII th ng hoá Hiđrocacbonệ Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBONỆ .5.Tính ch ấhoá cọ Ankan AnkenAnkin AnkylbenzenII th ng hoá Hiđrocacbonệ Bài 38 TH NG HOÁ HIĐROCACBONỆ .Ph ảng ứthế AnkanAnken AnkinAnkylbenzenPh ng th ng ion kim lo iả ạCH CH+2AgNO3 +2NH3 AgC AgC (vàng)+ 2NH4 NO3+HNO3 (đcặ H2 OH2 SO4 đcặ NO2CH3Ph ng th halogen, nitroả ếB Feộ Br+Br2+ HBras+Br2 +HBrCH2 BrII th ng hoá Hiđrocacbonệ ềas4 3CH Cl CH Cl HCl  Ph ng th halogenả ởPh ng th halogenả