Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 11 Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

93c6388df91073e4e994be26215ec237
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 9 2017 lúc 16:16 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 0:23 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 305 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

15 12 2009tr êng thpt hång ®øcLuyÖnTËp C¸c lo¹i cT biÓu diÔn Ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬C¸c ph¶n øng h÷u c¬ th êng gÆpC¸c Kh¸i niÖm më ®Çu vÒ Ho¸ häc h÷u c¬TiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oTiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬2. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬3. Liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ VD1: C¸c chÊt lµ ®ång ®¼ng cña CH3 COOH lµA. CH3 CH2 COOHB. CH3 COOCH3C. HCOOCH2 CH3D. HCOOCH34. §ång ®¼ng, ®ång ph©n §ång ®¼ngA C¸c íc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau:- íc 1: C¸c chÊt h¬n kÐm nhau hay nhiÒu nhãm CH2 -- íc 2: C¸c chÊt cã cÊu t¹o ¬ng tù nhau (tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau)- íc 3: KÕt luËnTiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬2. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬3. Liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ VD2: Metan cã c«ng thøc ph©n tö CH4 1. C¸c chÊt C2 H6 (X1 ), C3 H8 (X2 C3 H6 (X3 )A. §Òu lµ ®ång ®¼ng cña metan.B. ChØ cã X1 X2 lµ ®ång ®¼ng cña metan.C. ChØ cã X1 X3 lµ ®ång ®¼ng cña metan.D. ChØ cã X2 X3 lµ ®ång ®¼ng cña metan.4. §ång ®¼ng, ®ång ph©n §ång ®¼ngB2. C«ng thøc tæng qu¸t cña d·y ®ång ®¼ng metan lµ:A. Cn H2n (n 1)B. Cn H2n (n 2)C. Cn H2n (n 3)D. Cn H2n (n 1)ATiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬2. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬3. Liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ VD1: C¸c chÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ph©n cña nhau: CH3 CH2 CH CH2 (X1 )CH3 CH2 CH2 CH3 (X2 )CH3 CH CH CH3 (X3 A.X1 X2 B. X2 X3 C. X1 X3 D. X1 X2 X34. §ång ®¼ng, ®ång ph©n §ång ph©nC C¸c íc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chÊt lµ ®ång ph©n cña nhau:- íc 1: ChuyÓn CTCT vÒ CTPT* §ång ®¼ng- íc 2: KÕt luËnTiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬2. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬3. Liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ VD2: Nguyªn nh©n cña hiÖn îng ®ång ph©n trong ho¸ häc h÷u c¬ lµ: A. V× trong hîp chÊt h÷u c¬ lu«n cã ho¸ trÞ (IV).B. Cacbon kh«ng nh÷ng liªn kÕt víi nguyªn tö cña nguyªn tè kh¸c mµ cßn liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau t¹o thµnh m¹ch cacbon(m¹ch th¼ng, m¹ch nh¸nh hoÆc m¹ch vßng)C. Sù thay ®æi trËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö. D. V× mét lÝ do kh¸c.4. §ång ®¼ng, ®ång ph©n §ång ph©nB §ång ®¼ngTiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬2. Ph©n lo¹i hîp chÊt h÷u c¬3. Liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ VD3: Pentan cã c«ng thøc ph©n tö lµ: C5 H12 .1. Sè ®ång ph©n cña pentan lµ: A. B. C. D. 64. §ång ®¼ng, ®ång ph©n §ång ph©nA* §ång ®¼ng2. §Æc ®iÓm liªn kÕt trong c¸c ®ång ph©n cña pentan lµ:A. Cã liªn kÕt ®«i. B. Cã liªn kÕt ®«i.C. Cã liªn kÕt ba. D. TÊt c¶ ®Òu lµ liªn kÕt ®¬n. D3. TÝnh chÊt cña liªn kÕt trong c¸c ®ång ph©n cña pentan lµ:A. BÒn v÷ng.B. KÐm bÒn.C. BÞ ph©n cùc m¹nh.D. BÒn h¬n liªn kÕt ®«i.ABài 1; (SGK T107 )Bài (SGK T107 )Cho c¸c chÊt sau: C3 H7 OH (X1 ); C4 H9 OH (X2 ); CH3 OC2 H5 (X3 ); C2 H5 OC2 H5 (X4 ).Nh÷ng cÆp chÊt cã thÓ :1) Lµ ®ång ®¼ng cña nhau: A. X1 X2 B. X3 X4 C. X1 X4 D. A, B2) Lµ ®ång ph©n cña nhau: A. X1 X3 B. X2 X4 C. A, D. X1 X2 X3 X4 DCTiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬II. C¸c lo¹i CT biÓu DiÔn Ph©n Tö hîp chÊt h÷u c¬II. C¸c lo¹i CT biÓu DiÔn Ph©n Tö hîp chÊt h÷u c¬1. CT§GN2. CTPT3. CTCT Ph©n tÝchnguyªn tèCT§GN CTPT CTCTM MThuyÕt cÊu t¹o 1. Em hiÓu g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c kiÕn thøc trong s¬ ®å trªn? 2. Tõ s¬ ®å nªu c¸c c¸ch x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt h÷u c¬? 3. Cho biÕt néi dung thuyÕt cÊu t¹o?TiÕt 33: LuyÖn tËpHîp chÊt h÷u c¬, c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹oI. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ho¸ häc h÷u c¬II. C¸c lo¹i CT biÓu DiÔn tPPT hîp chÊt h÷u c¬II. C¸c lo¹i CT biÓu DiÔn tPPT hîp chÊt h÷u c¬ Bµi (SGK T107 Tõ ¬genol (trong tinh dÇu ¬ng nhu) ®iÒu chÕ îc metyl¬genol (M 178 g/mol) lµ chÊt dÉn dô c«n trïng. KÕt qu¶ ph©n tÝch nguyªn tè cña metyl¬genol lµ: %C =74,16%; %H 7,86%, cßn l¹i lµ oxi.1. CT§GN cña metyl¬genol lµ:A. C5 H7 B. C11 H14 O2 C. C3 H5 D. C6 H7 Bµi tËp: §èt ch¸y hoµn toµn 1,5 gam mçi hîp chÊt h÷u c¬ X, Y, ®Òu thu îc 0,9 gam H2 vµ 2,2 gam CO2 §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng nhÊt.A. Ba chÊt X, Y, lµ ®ång ph©n cña nhau.B. Ba chÊt X, Y, lµ ®ång ®¼ng cña nhau.C. Ba chÊt X, Y, cã cïng CT§GND. Ch ®ñ gi÷ kiÖn. C2. CTPT cña metyl¬genol lµ: A.C11 H14 O2 B.C10 H14 O2 C.C12 H14 O2 D.C6 H10 O2A1. CT§GN2. CTPT3. CTCT