Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 11 Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (2)

f12d358e4f37c4cbbf08ed16b17d073a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 9 2017 lúc 16:15:13 | Được cập nhật: 24 tháng 1 lúc 9:50:30 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 410 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bµi 24 Luyªn tËp Hîp chÊt h÷u c¬ C«ng thøc ph©n tö c«ng thøc cÊu t¹o Bµi X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña trong c¸c tr êng hîp sau a, §èt ch¸y 4,5 gam thu îc 6,6 gam CO2 vµ 2,7 gam H2 BiÕt tØ khèi h¬i cña so víi NO lµ b, Ph©n tÝch thu îc %C 54,54% %H 9,09% cßn l¹i lµ %O BiÕt lµm bay h¬i 8,8 gam th× thu îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ tÝch h¬i cña 3,2 gam O2Bµi ViÕt c¸c c«ng thøc c©u t¹o cña c¸c hîp chÊt cã c«ng thøc C3 H6 vµ C5 H12 CH2 Cl2 2. Tr¾c nghiÖm :C©u 1: Nhãm c¸c chÊt chØ gåm c¸c hîp chÊt h÷u c¬ lµ C2 H6 CO HCN B. CH4 C2 H4 CaCO3 C2 H2 C6 H12 O6 C4 H11 D. C4 H10 C2 H4 O2 CaC2 2. Tr¾c nghiÖm :C©u 2: D·y hãa chÊt thuéc hy®roc¸cbon lµ C2 H6 CO ,HCN B. CH4 C2 H4 CH3 OH .C2 H2 C6 H12 O6 C4 H11 D. C4 H10 C2 H4 C2 H4 2. Tr¾c nghiÖm :C©u 3: C«ng thøc thu gän nhÊt cña hîp chÊt h÷u c¬ lµ VËy c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña lµ B. CH3 CH CH2 CHCH3 CH3 CH3C CH3 CH CH2 CHCH3 .CH3 CH CH2 CHCH3 CH3 C2 H5D CH3 CH CH2 CH2 OH C©u 4: Cho c¸c c«ng thøc sau nh÷ng c«ng thøc nµo biÓu thÞ cïng mét chÊt CH3 ,CH3 CH3 OH CH3 ,CH3 OH CH3 OHc ,CH3 CH3 CH3 CH3 ,CH3 OH OHA a,b d, D. ,b C©u Cho c¸c ph¶n øng sau ph¶n øng nµo thuéc lo¹i ph¶n øng céng ph¶n øng t¸ch ph¶n øng thÕ Gi¶i thÝch a, CH2 CH H2 CH3 CH2 OH b, C2 H5 OH C2 H4 H2 C6 H6 Cl2 C6 H6 Cl6 C6 H6 Cl2 C6 H5 Cl HCl CH4 Cl2 CH3 Cl HCl C©u Sè liªn kÕt céng hãa trÞ cã trong hîp chÊt h÷u c¬ sau OHCH3 CH3 CH3Lµ :A 13 14 15 D. 16 Bµi Cho caùc chaát sau: C3 H7 OH, C4 H9 -OH, CH3 –O- C2 H5 C2 H5 –O–C2 H5 Nhöõng caëp chaát naøo coù theå laø ñoàng ñaúng hoaëc ñoàng phaân cuûa nhau?. a. §ång ®¼ng C3 H7 OH vµ C4 H9 OH CH3 -O-CH3 vµ C2 H5 -O-C2 H5a. §ång ph©n C4 H9 OH vµ C2 H5 -O-C2 H5 B­íc­1: ­X¸c­®Þnh­thµnh­phÇn­%­c¸c­nguyªn­tè­trong­%C,­%H­(®·­biÕt)­­­­B­íc­3 ­LËp­CTPT.­­­­­­­­­­­­­­­­­-­CTPT­cã­d¹ng:­(Ca Hb Oc )n ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­biÕt­M­=>­­­­CTPTB­íc­2 ­LËp­CT§GN­-­Gäi­CTPT­lµ­Cx Hy Oz ­(x,y,z­nguyªn­d­¬ng)­­­­­­­­­­­­­­-­Ta­cã:­x­:­y­:­z­­=­­­­­­­­­:­­­­­­­­­:­­­­­­­­­=­­­a­­­:­­­b­­:­­­­c­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­x­:­y­:­z­­=­a­­­:­­­b­­­­:­­­­c­­­­­­­­­­­­­­­­­­CT§GN:­Ca Hb Oc%C12,0 %H1,0 %O16,0Cñng coá