Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 11 Bài 2. Axit, bazơ và muối

bf3b91c6afd8ac88b66add719d45dfaa
Gửi bởi: hoangkyanh0109 1 tháng 9 2017 lúc 3:54:36 | Được cập nhật: hôm qua lúc 10:54:13 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 412 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài 2, Tiết 4AXIT BAZƠ MUỐII. AXIT1. Đnh nghĩa (theo A­rê­ni­útị )Axit là ch khi tan trong phân li ra cation Hấ ướ VD HCl ++ Cl ­­ HNO3 ++ NO3 ­­ CH3 COOH ++ CH3 COO ­­2. Axit nhi cề ấ­ Axit là nh ng axit ch phân li ra ấion Axit nhi là nh ng axit phân li nhi ền ra ion H2 PO4 ­­ HPO4 2­2­HPO4 2­2­ PO4 3­3­VD H3 PO4 H2 PO4 ­­VD HCl Cl HNO3 NO3 ­H3 PO4 là axit ba cấII. BAZƠTheo thuy A­re­ni­ut: Bazơ là ch khi tan ấtrong phân li ra anion ướ OH ­. VD Ba(OH)2 Ba→ 2+ OH NaOH Na→ OH ­III. HIĐROXIT NG TÍNHƯỠIII. HIĐROXIT NG TÍNHƯỠ Hiđroxit ng tính ưỡ là hiđroxit khi tan trong có th phân li nh ướ axit có th ểphân li nh bazơ VD Zn(OH)2 Zn 2+2+ OH ­Zn(OH)2 ZnO2 2­2­ Các hiđroxit ng tính th ng p: ưỡ ườ Be(OH)2 Zn(OH)2 Sn(OH)2 Pb(OH)2 Al(OH)3 Cr(OH)3 VD Al(OH)3 Al 3+3+ OH ­Al(OH)3 AlO2 ­­ H2 OIV. MU IỐIV. MU IỐ Mu là ch khi tan trong phân li ra ướcation kim lo (ho cation NHạ ặ4 ++) và anion ốaxit.1. Đnh nghĩaịVD NaCl Na→ ++ Cl ­­KNO3 K→ ++ NO3 ­­ (NH4 )2 SO4 2NH→4 ++ SO4 2­­2. Phân lo iạ­ Mu trung hòaố anion axit không có kh ảnăng phân li cho ion ++.VD NaCl, Na2 SO4 Na2 CO3 ...­ Mu axitố anion axit có kh năng phân li cho ảion ++. VD NaHCO3 NaH2 PO4 ... :ư mu trong anion axit có ẫnh ng không phân li ra ion Hư nh Na2 HPO3 KH2 PO2VD: Na CO3 Na→ CO3 ­3. đi li mu trong cự ướH các mu là ch đi ly nh; tr ừHgCl2 Hg(CN)2 …đi ly uệ . axit còn ch có tính axit thì ốnày phân li uế ra ++H CO3 CO3 2­BÀI TẬP CŨNG CỐNhóm 1: Các axit u: Hế2 S, H2 CO3Nhóm 2: Các mu i: Kố2 CO3 NaClO, NaHSNhóm 3: Hiđroxit ng tính: Sn(OH)ưỡ2Bài Vi ph ng trình đi li các ch sauế ươ ấa) H2 HS HS 2­H2 CO3 HCO3 HCO3 CO3 2­ b) K2 CO3 2K CO3 2­NaClO Na ClO ­NaHS Na HS ­HS 2­ c) Sn(OH)2 Sn 2+ 2OH ­H2 SnO2 2H SnO2 2­