Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hóa học 10 Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

16de0d7e2b3b8fc23f3dd83670cfc293
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 9 2017 lúc 21:25 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 6:24 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT BÌNH NHỞ ỊTR NG THPT NGÔ LÊ TÂNƯỜ KI TRA KÌ NĂM 2017-2018Ể Môn: Giáo công dân 10ụ Th gian làm bài: 45 phút Mã thiề213(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên sinh:..................................................................... p: .............................ọ ớI. PH TR NGHI (4,0 đi m): Hãy ch đáp án đúng nh tẦ ấCâu 1: Th ti là ng nh th vìự ứA. qua th ti con ng hoàn thi mình.ự ườ ệB. nhu hoàn thi kh năng nh th con ng iầ ườ .C. th ti luôn ng, luôn ra yêu cho nh th và thúc nh nự ậth phát tri n.ứ ểD. nhu nh th th gi khách quan con ng i.ầ ườCâu 2: mâu thu làặ ẫA. nh ng khuynh ng, tính ch t, đi m,... phát tri theo nh ng chi ng tráiữ ướ ướng nhau.ượB. nh ng khác nhau và hi ng.ữ ượC. nh ng trái ng nhau kì t, hi ng.ữ ượ ượD. nh ng khuynh ng khác bi nhau, không có quan nào nhau.ữ ướ ớCâu 3: Đi gi ng nhau gi nh th tính và nh th lí tính?ể ứA. là ph ánh gián ti p, mang tính tr ng, khái quát.ề ượB. là ph ánh tr ti p, th sinh ng.ề ộC. Tìm ra ch t, quy lu t, hi ng.ượ ượD. mang cho con ng nh ng hi bi t, hi ng.ề ườ ượCâu 4: Kh ng nh nào sau đây là sai ?A. Dòng sông đang ng.ậ B. Trái không ng im.ấ ứC. Xã không ng ng ng.ộ D. Cây không ng.ầ ộCâu 5: "Lí lu mà không liên th ti là lí lu suông". Câu nói này Bácậ ủth hi vai trò nào th ti nh th c?ể ứA. Là ng nh th c.ộ B. Là tiêu chu chân lí.ẩ ủC. Là đích nh th c.ụ D. Là nh th c.ơ ứCâu 6: Lu đi m: “S phát tri là cu “đ tranh” gi các p” aậ ủV. I. Lê-nin mu nói dung nào phát tri n?ố ểA. dung phát tri n.ộ B. Hình th phát tri n.ứ ểC. Nguyên nhân phát tri n.ủ D. Đi ki phát tri n.ề ểCâu 7: Câu nói Hêraclít: “Không ai hai trên cùng dòng sông”ắ bao hàmy nào?ế ốA. Bi ch ng.ệ B. Ch là câu nói thông th ng.ỉ ườC. Duy tâm. D. Siêu hình.Câu 8: cho i, th gi ch ph luôn luônể ảA. cân ng.ằ B. phát tri n.ể C. ng.ậ D. nh.ổ ịCâu 9: Th gi quan duy có quan đi nh th nào quan gi tế ậch và th c?ấ Trang Mã thi 213ềA. th có tr c, ch có sau, th quy nh ch t.ứ ướ ấB. ch có tr c, th có sau, ch quy nh th c.ậ ướ ứC. ch và th cùng xu hi và không có quan nhau.ậ ớD. th và ch cùng xu hi và có quan nhau.ứ ớCâu 10: Theo quan đi ch nghĩa Mác, th ti là ho ngể ộA. nhiên con ng i.ả ườB. ch có đích, mang tính ch xã con ng nh nhiênậ ườ ựvà xã i.ộC. mang tính th .ậ ểD. nh th th gi khách quan con ng i.ậ ườCâu 11: t, hi ng nào sau đây ượ không ph do con ng sáng ra?ả ườ ạA. nh Long.ị B. Thánh n.ị C. Kim tháp Ai p.ự D. Kinh thànhHu .ếCâu 12: ch xã loài ng hình thành khi bi tị ườ ượ ếA. tr ng tr t.ồ B. chăn nuôi.C. tìm ra a.ử D. ch ra công lao ng.ế ộCâu 13: Ho ng nào không ch ra ch t, cho aạ ủxã mà còn thúc trình phát tri xã i?ộ ộA. Nghiên khoa c.ứ B. xu ch t.ả ấC. Văn hóa. D. Chính tr xã i.ị ộCâu 14: bi ng và hi ng di ra cáchự ượ ượ ộA. ch n.ậ B. nhanh chóng. C. dân.ầ D. bi n.ộ ếCâu 15: Trong các lu sau đây, lu nào là sai ?A. Th ti là tiêu chu chân lí.ự B. Th ti là ng nh th c.ự ứC. Th ti là nh th c.ự D. Th ti là đòn nh th c.ự ứCâu 16: Quan đi nào đây là ướ đúng khi nói ng?ề ộA. ng luôn tách ch t.ậ B. ng là bi nói chung.ậ ổC. ng là thay trí nói chung.ậ D. ng là ng i, ng im là tuy tậ ươ ệđ i.ốII. PH LU (6,0 đi m):Ầ ểCâu (1,5 đi mể Em hãy nêu khái ni ch t, ng và quan gi bi vệ ượ ềl ng và bi ch t?ượ ấCâu (2 đi m): Em hãy phân bi khác nhau gi ph nh bi ch ng và ph nh siêuệ ịhình?Câu (2,5 đi m): Cho tình hu ng:ể 10 ai cũng ph chăm ch p, th hi đúng quy nhàả ủtr ng. Tuy nhiên, có hai trong th ng xuyên đi mu n, ti t, không bài,…vìườ ườ ọth th ng tr nhi đi thi đua. Tu i, trong ng lo thi đua pế ườ ớđ ng th 14/14 trong toàn tr ng. ai cũng nh ng ch ng ai dám góp hayứ ườ ẳphê bình hai đó .ạ ng ki th bài 4: “Ngu gôc ng, phát tri và hi ng” emậ ượhãy cho bi th 10A ph làm gì phong trào đi lên?ế ớ----------- ----------Ế Trang Mã thi 213ề