Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình học 12 nâng cao Ôn tập Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

8aedbd6875698c510ac96ef3f9ba1c2c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 16 tháng 8 2017 lúc 17:28:12 | Được cập nhật: hôm kia lúc 4:20:03 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 376 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NHI LI CHÀO NG QUÍ ỪTH CÔ GIÁM KH OẢ LUY PỆ TO TRONG KHÔNG GIANỆ LUY PỆ TO TRONG KHÔNG GIANỆ ỘNg th hi nườ Nguy Năng Su tễ ấGi áo viên tr ng THPT Quang Trung Gò Tây Ninhườ ầTi 29:ế(Bài u)ậ Hình nh trong th tả ếHình nh trong th tả ếCó nhi th trong th có hình ng ầdo chúng ta nghiên các tính ch ủchúng gi quy các bài toán th .ể ếvíi ®iÒu kiÖn 02 22 0x Ax By Cz m (S) có tặ ©m lµ: I(-A; -B; -C)B¸n kÝnh cña mÆt cÇu lµ 2A +B +C ­DrmÆt cÇu (S) t©m I(a;b;c), b¸n kÝnh .2 2( )x r Ki tra bài cũểCó ng ph ng trình u? Trong dấ ươ ngạ cho bi tâm và bán kính đó?ế ầCó ng ph ng trình (S):ạ ươ ầD ng 1:ạD ng 2:ạĐáp án:Bµi 5–Tr 68 SGK T×m t©m vµ b¸n kÝnh cña ác mÆt cÇu ph ng trình ươ sau :2 2) 0a y 2 2) 15 0b z Gi¶i :a,Ta cã 82 22 01  ABCDT©m mÆt cÇu I(4;1;0)B¸n kÝnh cña mÆt cÇu 22 2A +B +C ­D( 4) +(­1) +0 ­1 4r GMNêu các xác đnh tâm bán ịkính ng ạx 2+y 2+z 2+2Ax+2By+2Cz+D=0. 4101   ABCD2 2) 15 0b z 2 282 03x z Ta cã 28232 51  ABCD T©m mÆt cÇu I(1;-4/3;-5/2) B¸n kÝnh cña mÆt cÇu 2A +B +C ­Dr143521ABCD  2 224 19( 1) +13 6    b) Maët caàu (S) ñi qua ñieåm A(5 ;-2 1), coù taâm I(3 -3 ;1) Bµi 6-T68 SGK LËp ph ¬ng tr×nh mÆt cÇu (S) bi eát a)M aët caàu (S) cã êng kÝnh AB víi (4;-3;7) (2;1;3) c) Maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A(6 ;-2 ),B(0 ;6 ),C(2 ;-1 ); D( ). C DGMMu ph ng trình ươm bi nh ng ữy nào?ế ốGi¶i :Bµi MÆt cÇu cã t©m lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.Ta cã 4 3; 3; 1; 52 2I     Do ®ã 2; 4; 4)AB uuur2 2( 2) 4)32 2ABr  uuurGäi lµ b¸n kÝnh mÆt cÇu ta cã VËy ph ¬ng tr×nh cña mÆt cÇu lµ :2 2( 3) 1) 5) 9x z Có th gi cách khác không? (x­3) 2+ (y+3) (z­1) 5Bµi Caùch giaûi IGäi lµ b¸n kÝnh mÆt cÇu ta cã Do ®ã (2;1; 0)IAuur2 22 5r IA uur VËy ph ¬ng tr×nh cña mÆt cÇu lµ Höôùng daãn caùch giaûi IIMaët caàu taâm I(3;-3;1) baùn kính coù daïng: (x­3) 2+(y+3) 2+(z­1) do (S) theá toaï ñoä cuûa vaøo tìm ñöôïc r, suy ra phöông trình cuûa maët caàu (S) Cách II 12A 6B 6C 12 -4A 2B 14C= 32-4A 2B 2C 12 Ph ng ươ maët caàu (S) ng:ạ 2x 2Ax 2By 2Cz 0 ta coù : 49 +12A 4B 6C (1) laáy (1)-(2) (2)-(3) (3)-(4) ta ñöôïc 37 2B 12C (2)5 4A 2C (3)17 8A 2B (4) -2 -32 2x 4x 2y 6z 0 vaäy phöông trình maët caàu (S) laø: Bµi Caùch :A ;­2 ;3) (S)B( 0;1;6 (S)C(2;0;­1 (S)D( 4;1;0 (S)