Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình học 11 Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

662e8e9477b32e774a9ede31ceea2466
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 8 2017 lúc 7:44 | Được cập nhật: 14 tháng 5 lúc 2:21 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 321 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG CÁC TH CÔ ỀD GIỰ ỜTi 22ế ÔN KÌ IẬ ỌGv: Vũ Văn ngươTHPT Kim ngả BI DI LIÊN GI CÁC PHÉP BI HÌNHƠ 1PhÐp biÕn h×nh PhÐp dêi h×nhĐnh ịnghĩa PhÐp ®ång d¹ngTính ch tấ Các phép hìnhờ Hai hình ng ằnhau Đnh ịnghĩa Tính ch tấ Các phép đng ồd ngạ Hai hình đng ồd ngạ PHI PẾ ẬPHÉP HÌNHỜĐnh nghĩaịTính ch tấCác phépd hìnhờHai hình ng nhauằ PHI PẾ ẬPHÉP HÌNHỜĐnh nghĩaịTính ch tấCác phépd hìnhờHai hình ng nhauằ Phép hình là phép bi hình toàn kho ng cách ảgi hai đi kìữ ấ­ Bi ba đi th ng hàng thành ba đi th ng hàng và ảtoàn th gi các đi mứ ể­ Bi đng th ng thành đng th ng, bi tia thành tia, bi ườ ườ ếđo th ng thành đo th ng ng nóạ ằ­Bi tam giác thành tam giác ng nó, bi góc thành góc ng nóế ằ­ Bi đng tròn thành đng tròn có cùng bán kínhế ườ ườCác phép bi hình: phép nh ti n, phép quay, phép đng ồnh t, phép đng ng 1,… là phép hình.ấ ờHai hình đc là ng nhau có phép hình bi ượ ếhình này thành hình kia Bài Trong ph ng Oxy, cho đng th ng có ườ ẳph ng trình: 3x 2y 0. Tìm nh qua phép ươ ờhình có đc ng cách th hi liên ti phép quay tâm Oượ ếgóc và phép nh ti theo véct ơ(2;3)090Bài 2: Trong ph ng Oặ xy, cho đng tròn (C) ườ phép tâm ­2 bi đng tròn (C) thành ườđng tròn nào trong các đng tròn sau:ườ ườ A. B. C. D.  22 16x 2 22 16x y 2 21 4x y 2 22 4x y 2 21 8x y QUAN SONG SONGỆNªu c¸c quan hÖ song song ®· häc trong ch ¬ng IIab aQ)P)a//bP)a//(P) (P)//(Q))//()()(//PaPaPbbaaP)ba//(P) Ghi Nh Nªu c¸c quan hÖ song song ®· häc trong ch ¬ng IIab aQ)P)a//bP)a//(P) (P)//(Q))//()()//()(PaQaQPQ)P)aa//(P) Ghi Nh QUAN SONG SONGỆ babPR aQR QP//)()( )()( )//()( P ab(Ra//bNªu c¸c quan hÖ song song ®· häc trong ch ¬ng IIab aQ)P)a//bP)a//(P) (P)//(Q)Ghi Nh QUAN SONG SONGỆ babPQQaPa//)()()()//(P)Q)aba//bNªu c¸c quan hÖ song song ®· häc trong ch ¬ng IIab aQ)P)a//bP) (P)//(Q)Ghi Nh Ớa//(P) QUAN SONG SONGỆ )//()()//()(//)(,QPIbaPbPaQbaQ)P)ab(P)//(Q)Nªu c¸c quan hÖ song song ®· häc trong ch ¬ng IIab aQ)P)a//bP) (P)//(Q)Ghi Nh Ớa//(P)I QUAN SONG SONGỆ