Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình học 11 Nâng cao Chương I. §5. Hai hình bằng nhau (1)

2de6437840b5c3cd8ae9517fc3ee4806
Gửi bởi: hoangkyanh0109 31 tháng 8 2017 lúc 4:19 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 6:32 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 293 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tính ch phép hình.gspấ KIÓM TRA BµI CòKIÓM TRA BµI CòTh nào là ếphép ờphép ờhìnhhình Hãy cho bi ếcác phép ờphép ờhìnhhình đã đc ượh cọ?? Phép nh ịti nế Phép đi ốx ng ứtr cụ Phép quay Phép đi ốx ng ứtâmPhép hìnhờPhép hìnhờPhép đng ồnh tấCA’ ≡AB’ BC’H.2 Cho ABC A’B’C’. Tìm các hình sau xem có ởphép hình nào bi nờ ABC thành A’B’C’ ??H.3B A’B’ C’CA A’B B’ C’H.1 ABC và A’B’C’ là hai tam giác ng nhau thì có phép ằd hình bi ABC thành A’B’C’ .1. ĐNH LÍỊ ýợ Ta xác đnh phép bi hình nh sauị :F M’ sao cho uế CM .CA .CB thì C’M’ .CA .CBMC BA M’C’ B’A’Đ ch ng minh là phép hình bi ABC thành A’B’C’ta ch ng minh đi gì ề1. ĐNH LÍỊ VD1.gsp VD2:B ACB ACB AC B’ A’C’B”A” C” Tìm phép hình bi nờ ABC thành A’B’C’ ?? Tìm phép hình bi ếΔ A’B’C’ thành A”B”C” ?? Cho ABC A’B’C’ A”B”C”. ACB ACB AC B’ A’C’B”A” C”2. TH NÀO LÀ HÌNH NG NHAU ta đã đnh ịnghĩa hai tam giác ng nhau nh th ếnào ?? đnh lý trên có ịth rút ra lu ậv hai tam giác ềb ng nhau khi nàoằ??1 Hai tam giác là ng nhau chúng ếcó các nh ng ng ng nhau và các góc ươ ằt ng ng ng nhau.ươ ằ2 Hai tam giác là ng nhau có phép hìnhờ bi tam giác này thành tam giác kia.ế2. TH NÀO LÀ HÌNH NG NHAU Ằ ĐN Hai hình đc là ượ ng nhauằ có phép ờhình bi hình này thành hình kia.ếH 22. TH NÀO LÀ HÌNH NG NHAU ẰN hìnhế ng hìnhằ và hình ng hìnhằ .Ta suy ra đc đi gìượ gi thích saoả ?Hình ng ằhình vì sao nhỉ ?? 3t nh ti nị ếđi ng tr cố ụ2. TH NÀO LÀ HÌNH NG NHAU Ằ Ví dụ Cho hình ch nh tữ ABCD E, F, H, theo thứ là trung đi các nhự AB, CD, BC, EF ng đnh nghĩa hai hình ng nhauị (t ng quát)ổHãy ch ng minh ngứ AEI FCH .AABBCC DDEEFFIIHH ý:ợ Hãy tìm các phép hình ờbi nế AEI thành FCH 3. NG NG Ụ Bài 20 (Trang 23 SGK)ậ ng ng hình ch nh cùng kích ậth ướ (cùng chi dài và chi ng) thì ng nhauề . ý:ợ Nh xét gì ABC và A’B’C’ đó suy ra đi gìừ ?• Cho hình ch nh (ữ nh hình .ư AC DBO là trung đi AC có phép hình bi trung đi AC thành trung đi O’ A’C’ không ? đó cho bi có phép hìnhừ bi nế thành D’ không ?? Vì sao ?? bi nế ABCD thành hình gì ?? A’C’ D’B’O’ Bài nhàậ Bài 21, 22, 23, 24 (SGK, trang 23) ABC và A’B’C’ là hai tam giác ng nhau thì cóằ phép hình bi ABC thành A’B’C’ . Hai hình đc là ượ ng nhauằ có phép hình bi hình này thành hình kia.ế NG BÀI CỦ