Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình học 11 Chương I. §4. Phép đối xứng tâm

0ba9bfcb20d25468cf847d38a7e46821
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 8 2017 lúc 6:53:48 | Được cập nhật: hôm qua lúc 12:14:01 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 361 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHAØO MÖØNG QUÍ THAÀY COÂ KI TRA BÀI CŨ:ỂKI TRA BÀI CŨ:ỂPhát biểu định nghĩa hình bình hành ?Phát biểu định nghĩa hình bình hành ?Vẽ hình bình hành ABCD ?Vẽ hình bình hành ABCD ?Phát biểu tính chất đường chéo hình bình Phát biểu tính chất đường chéo hình bình hành ?hành BAØI8: ÑOÁI XÖÙNG TAÂM. Quy öôùc Ñieåm ñoái xöùng vôùi ñieåm qua ñieåm cuõng laø ñieåm O.1. Hai ñieåm ñoái xöùng nhau qua moät ñieåm: A'OAHai ñieåm vaø A’ ñoái xöùng nhau qua ñieåm O.. Ñònh nghóa Hai ñieåm goïi laø ñoái xöùng vôùi nhau qua ñieåm neáu laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng noái hai ñieåm ñoù. 2. Hai hình ñoái xöùng nhau qua moät ñieåm OC' CB' BA'A. Hai ñoaïn thaúng AB vaø A’B’ laø hai ñoaïn thaúng ñoái xöùng nhau qua Ñònh nghóa Hai hình goïi laø ñoái xöùng vôùi nhau qua ñieåm neáu moãi ñieåm thuoäc hình naøy ñoái xöùng vôùi moät ñieåm thuoäc hình kia qua ñieåm vaø ngöôïc laïi .. Ñieåm goïi laø taâm ñoái xöùng cuûa hai hình ñoù. Tính chaát Neáu hai ñoaïn thaúng (goùc, tam giaùc) ñoái xöùng vôùi nhau qua moät ñieåm thì chuùng baèng nhau.O BCC 'AB ' ' 3. Hình coù taâm ñoái xöùng Ñònh nghóa Ñieåm goïi laø taâm ñoái xöùng cuûa hình neáu ñieåm ñoái xöùng vôùi moãi ñieåm thuoäc hình qua ñieåm cuõng thuoäc hình HÑònh lí: giao ñieåm hai ñöôøng cheùo cuûa hình bình haønh laø taâm ñoái xöùng cuûa hình ñoù .O laø taâm ñoái xöùng cuûa hình bình haønh ABCD. OABCDM’Mxx (?4). CaùcCaùc chöõ N, coù taâm ñoái xöùng, chöõ caùi khoâng coù taâm ñoái xöùng.-Khi quay caùc chöõ N, quanh taâm ñoái xöùng goùc 180 thì caùc chöõ N, laïi trôû veà vò trí cuõ. -Nhaéc laïi ñònh nghóa: ñieåm ñoái xöùng qua ñieåm.° °MÑOÁ IX ÖÙ TAÂOI ABFC laø hình bình haønh.Baøi 52 SGK 96Ñieåm ñoái xöùng vôùi qua BB laø trung ñieåm cuûa EFE, B, thaúng haøng vaø BE BFBE // AC, BE AC BF // AC BF ACACBE laø hình bình haønh ;AE // BC vaø AE BCABCD laø hình bình haønh (gt)A laø trung ñieåm cuûa DE, laø trung ñieåm cuûa DF Hai hình ñoái xöùng qua moät ñieåm) AB // CF vaø AB CFEBFCAD  DÒẶ :­H bài Đi ng tâmọ ­Bài nhà :50,51,52,53ậ