Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án Tiếng Anh 6 Unit Greetings

482290df29930ba1f825d03c30721004
Gửi bởi: Lời Giải Hay 13 tháng 1 2017 lúc 0:11 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 1:26 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 407 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo án ti ng anh 6ế Unit Date of planning: Date of teaching:Period: 2Week: Unit 1: GREETINGS Section A: ­Hello (1, 2, 3, 4) I­ Objectives Teach students how to greet to introduce their own names. Teach students how to greet one another.­ Developing: four skills.II­ preparation. Teacher textbook referent books Students textbook, new words III Procedures:1. Warm up:Teacher’s work Students’ work Content­ Ask students some questions in Vietnamese about saying when they meet new person Individually2. Presentation:­ Ask students how to introduce themselves when they meet newperson In chorusA1 Listen and repeat .New words :Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Introduce the situation­ Ask students to listen the words Hello Hi Ask students to listen again thenrepeat Ask students read individuality Correct their pronunciation listenrepeat in chorus read individuality Hello­ Hi3. Practice:­ Teacher reads greeting again Ask students to read greeting again Teacher ask students to work in pairs Greet each other teacher calls some students practice Teacher asks students to look at picture Read in chorus read individuality Practice in pairs­ Look at Listen A2 Practice a. Say hello to your classmates b. Say hi to your classmate .A3 Listen and repeat Am Is Name MyDoc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Teacher introduce about Lan Nga Ba Nam teacher supplies words Teacher reads words .­ calls students read words­ reads lesson Ask students to read silently call students read lesson loudly guids students how to introduce name .­ asks students to practice in pairs Take note Read in chorus Read individuality Read in chorus Read silently Read loudly listen and take notes Practice in pairs am Lan My name is Lan A4 Practice with group a) am …………..b) My name is ……………..4. Consolidation: Ask students to greet each otherand introduce name Greet and introduce name Ex HelloI am Nga Hi am lan 5. Homework:­ Learn the new words by heart.­ Prepare “Unit 1. (cont.) A. Hello (5, 6, 7, 8) for the next time.IV Feedback Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Date of planning: Date of teaching:Period: 3Week: Unit 1: GREETINGS Section A: ­Hello (5, 6, 7, I­ Objectives Teach students how to greet one another.­ Developing: four skills.II­ preparation. Teacher textbook referent books Students textbook, new words .III­ Procedure1. Warm up :Teacher’s work Students’ work Content­ Ask some students to introduce their names Ask some students play “Jumble words” IndividuallyPlay WOH how­ MANE name­ YM my2. Presentation:Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Sticks the picture A5 (page 12)­ asks students to look at picture.­ Ask students to guess who are they and what are they talking .­ Teacher introduces the dialogue .­ supplies new words reads new words Call students read new words Look at Guesslisten take notes Read in chorus Read individuality New Words fine (adj)­ thank you thanks you pro )3. Practice:­ turns on the tape reads the lesson again Ask students to practice reading the dialogue in pairs.­ Ask some pairs to read before the class.­ guids students how ask and answer about health Ask students to practice with apartner asks students to look at picture and guess who are they Listen Read in chorus In pairIn pairLook at and guess A5 listen and repeat .How are you? am fine, thanks And you.A practice with partner .Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Explain words Mr Miss guids students how to read ­­ Ask students to look at the pictures hanging on the board Ask students to make the similar dialogues in pairs­T asks students to complete dialogue between Lan and Nam.­ Ask students to practce Read in chorus Make similar dialogue in pairs .Complete dialogue in pairs Practice in pairs Miss Mr Eg A: Hello, Miss Hoa.B: Hi, Mr. ng.ư How are you?A: I’m fine, thanks. And you?B: Fine, thanks.A Write in your exercise book Nam: Hello, …. How are you? Lan: Hi, I’m ….4. Consolidation: asks students to remind how to ask and answer about health remind How are you am fine thanks 5. Homework:­ Ask students to look at the dialogue in part on page 13 then complete it.­ Ask students to compare with their partners.­ Ask students to write in their exercises book.Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Prepare “Unit 1. (cont.) B. Good morning” for the next time.IV FeedbackDoc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit Date of planning: Date of teaching:Period: 4Week Unit 1: GREETINGS Section B: Good morning B1, 2,3,4 I­ Objectives Teach students how to greet in different time of the day.­ Teach students how to say good bye.­ Developing: four skills.. II­ preparation. Teacher textbook referent books Students textbook, new words .III procedure1. Warm up:Teacher’s work Students’ work Content­ Ask students to repeat the ways of greeting. Stick picture on the board and ask students to guess when of the day it is. IndividuallyDoc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit 2. Presentation:­ Introduce the ways of greeting of the day.­ Ask students to listen twice or three times Ask students to repeat Ask students to read before theclass IndividuallyB1 Listen and repeat:New words Good morning: Good afternoon: Good evening: Good bye/ bye Good night3. Practice:­T reads the lesson ask students to read the lesson silently .­ Call students to read lesson .­ asks students to pratice with partners .­ Ask students to practice with their partners.­ Ask students to practice in pairs­ Give them different situations and ask them to practice­ Ask students to listen to the Read in chorus Read silentlyIn pairPratice with partnerIn pairListen B2 Practice with partner :Good morning afternoon evening night B3 Listen and repeat .Doc24.vnGiáo án ti ng anh 6ế Unit dialogue in B3 twice supplies words guids students to read words­ call students to read words reads the dialogue explains how to ask and answer about health .­ Ask students to tell the time of the dialogue­ Ask students to practice in pairs­ Ask some pairs to practice before the class­ Ask students to practice part (b) as part (a)­ Ask students to complete the open dialogue Ask students to compare with their partners­ Ask some students to practice before the class­ Ask students to listen then Take notesRead in chorus Read individuality Read in chorus Take notesPractice In pairComplete dialogueCompare with partnersPracticeListen and repeat Children We pro Mom How are you am fine thanks We are fine thanksB4 Write Lan Good afternoon Nga .Nga ……………………….Lan How are you ?Nga ………………………Lan Fine thanks .Nga Goodbye Lan ………………Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.