Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án môn Vật lý lớp 11 bài 19

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 5 2019 lúc 14:26 | Được cập nhật: 7 tháng 5 lúc 9:57 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 357 | Lượt Download: 0 | File size: 0.04864 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. + Nêu được chiều dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện. + Nhận biết được các loại bộ nguồn nối tiếp, song song, hỗn hợp đối xứng. + Vận dụng được định luật Ôm đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện, + Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn ghép. 2. Kĩ năng: Vận dụng giải được các bài tập và giải thích hiện tượng thực tế. 3. Tư duy, thái độ: Giáo dục cho học sinh về tính cách tự giác, tích cực và nỗ lực trong học tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên + Bốn pin có suất điện động 1,5V. + Một vôn kế có giới hạn đo 10V và có độ chia nhỏ nhất 0,2V. 2. Học sinh: đọc trước bài III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thuyết trình, phát vấn, gợi mở. IV. TIẾN TRÌNH CỦA TIẾT DẠY 1.Ổn định tổ chức: 2. Giảng bài mới. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu, viết biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch, vi ết bi ểu thức tính hiệu điện thế mạch ngoài, công suất tiêu thụ trân mạch ngoài và trên toàn mạch, Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu đoạn mạch có chứa nguồn điện. I. Đoạn mạch có chứa nguồn điện Vẽ mạch 10.1. Vẽ hình. Yêu cầu học sinh thực hiện C1. Thực hiện C1. Vẽ hình 10.2. Vẽ hình. Giới thiệu cách nhận biết nguồn và biểu thức Ghi nhận nguồn và biểu thức định luật Ôm định luật Ôm. cho đoạn mạch. Yêu cầu học sinh thực hiện C2. Thực hiện C2. Đoạn mạch có chứa nguồn điện, dòng điện có chiều đi tới cực âm và đi ra từ cực dương. UAB = E – I(r + R) E  U AB E  U AB  Hay I = rR R AB Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ nguồn ghép. II. Ghép các nguồn thành bộ 1. Bộ nguồn ghép nối tiếp Vẽ hình 10.3. Vẽ hình. Giới thiệu bộ nguồn ghép nối tiếp. Nhận biết được bộ nguồn ghép nối tiếp. Giới thiệu cách tính suất điện động và điện trở Tính được suất điện động và điện trở trong trong của bộ nguồn ghép nối tiếp. của bộ nguồn. Giới thiệu trường hợp riêng. Tính được suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm các nguồn giống nhau ghép nối tiếp. Eb = E1 + E2 + … + En Rb = r1 + r 2 + … + r n Trường hợp riêng, nếu có n nguồn có suất điện động e và điện trở trong r ghép nối tiếp thì : Eb = ne ; rb = nr 2. Bộ nguồn song song Vẽ hình 10.4. Vẽ hình. Giới thiệu bộ nguồn ghép song song. Nhận biết được bộ nguồn gép song song. Giới thiệu cách tính suất điện động và điện Tính được suất điện động và điện trở trong trở trong của bộ nguồn ghép song song. của bộ nguồn. Nếu có m nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r ghép song song r thì : Eb = e ; rb = m 3. B ộ ngu ồ n h ỗ n hợp đối xứng Vẽ hình 10.5. Vẽ hình. Nhận biết được bộ nguồn ghép hỗn hợp đối Giới thiệu bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng. Giới thiệu cách tính suất điện động và điện trở xứng. Tính được suất điện động và điện trở trong trong của bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng. của bộ nguồn. Nếu có m dãy, mỗi dãy có n nguồn mỗi nguồn có suất điện động e, điện trở trong r nr ghép nối tiếp thì : Eb = ne ; rb = m 3. Củng cố và luyện tập : Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản đã học trong bài. 4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập 4, 5, 6 trang 58 sgk và 10.5, 10.6, 10.7 sbt.