Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án môn Tin Căn Bản tiết 3

86286e557b7f21ba583c8e7898f178c0
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 8 tháng 8 2020 lúc 23:26 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 3:13 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 118 | Lượt Download: 1 | File size: 0.050283 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN SỐ: 03

Thời gian thực hiện: 6h (LT:1h, TH:5h)
Bài học trước: Bài 7. Mạng cơ bản
Thực hiện ngày..........................

TÊN BÀI: PHẦN III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET
Bài 7. Mạng cơ bản (tiếp)
Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet
MỤC TIÊU CỦA BÀI
1. Về kiến thức:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản Internet
- Trình bày được chức năng các thiết bị mạng: Network Card, Hub, Modem,
Repeater, Bridge, Router, Gateway
2. Về kỹ năng:
- Mô tả và phân biệt được một số thiết bị mạng cơ bản
- Thao tác được trên Internet để tạo một hòm thư email
- Sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin
3. Về thái độ:
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
 Giáo án, giáo trình
 Máy chiếu, phấn, bảng viết
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
 Phần lý thuyết, thao tác mẫu, kết thúc: thảo luận, tập trung cả lớp
 Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: từ 1 đến 2 học sinh/1 máy, 4 học sinh 1
nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:
Yêu cầu lớp trưởng kiểm tra sĩ số lớp
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

Thời gian: 05 phút

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

THỜI
GIAN

Dẫn nhập
- Đặt vấn đề vào bài mới

- Kiểm tra bài cũ
- Trả lời câu hỏi
- Giới thiệu vào bài - Lắng nghe
mới.

03’

Giới thiệu chủ đề

- GV giới thiệu tên bài

- Lắng nghe, ghi nhớ

02’

PHẦN III. MẠNG CƠ
BẢN VÀ INTERNET

- Ghi bảng

- Quan sát, ghi chép

Bài 7. Mạng cơ bản (tiếp)
7.3. Các thiết bị mạng
Bài 8 : Khai thác và sử
dụng Internet
3

Giải quyết vấn đề
A. Mục tiêu

- Trình bày các mục - Lĩnh hội các mục
tiêu về kiến thức, kỹ tiêu và xác định
năng, thái độ.
nhiệm vụ học tập.

02’

- Trình chiếu trực - Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe và ghi
quan
nhớ
- Trình bày vấn đề.

10’

B. Nội dung
I. Nội dung lý thuyết

PHẦN III. MẠNG CƠ
BẢN VÀ INTERNET
Bài 7. Mạng cơ bản
(tiếp)
7.3.Các thiết bị mạng
7.3.1. Network Card
7.3.2. Hub
7.3.3. Modem
7.3.4. Repeater
7.3.5. Bridge
7.3.6. Router
7.3.7. Gateway

- Trình

chiếu

trực

quan
Bài 8 : Khai thác và sử
- Trình bày vấn đề.
dụng Internet

8.1. Tổng
Internet

quan

về

- Quan sát, ghi nhớ.
- Lắng nghe và ghi
nhớ

10’

8.2. Dịch vụ WWW
(World Wide Web)
8.3.
điện tử (Email)

Thư

Hệ thống lại kiến thức

- Đặt câu hỏi trắc
nghiệm
- Suy nhĩ và quan sát
- Nhận xét câu trả lời - Trả lời câu hỏi

02’

- Lắng nghe, ghi nhớ
- Thao tác mẫu kết hợp
giải thích

- Quan sát, ghi chép

01’

2. Thực hành

- Trình bày trình tự
thực hiện

- Lắng nghe, ghi chép

10’

Tạo một hòm thư Email

- Thao tác mẫu

- Quan sát, ghi nhớ

II. Trình tự thực hiện
1. Chuẩn bị
- Máy tính cài hệ điều hành
Windows
- Kết nối với Internet

- Trình bày vấn đề
o Bước 1: Khởi động trình
duyệt web Internet
Explorer
o Bước 2: Gõ địa chỉ https://
login.yahoo.com/config/log
in_verify2?&.src=ym
o Bước 3: Chọn Create new
account để tạo tài khoản
mới
o Bước 4: Điển thông tin cần
thiết
o Bước 5: Hoàn thành đăng
kí, quay lại bước 2, gõ tài
khoản vừa đăng kí để sử
- Trình bày trình tự
dụng Email mới
thực hiện
Sử dụng Internet để tìm
kiếm thông tin

- Thao tác mẫu

o Bước 1: Khởi động trình
duyệt web Internet
Explorer

- Trình bày vấn đề

- Lắng nghe, ghi chép
- Quan sát, ghi nhớ

05’

o Bước 2: Gõ địa chỉ
http://www.google.com.vn/
để tìm kiếm thông tin
o Bước 3: Gõ thông tin cần
tìm kiếm vào hộp textbox
o Bước 4: Nhần Enter
3. Đánh giá kết quả

III. Tổ chức luyện tập

- Gọi học sinh thao
tác lại.
- Thực hiện lại theo
- Nhận xét
trình tự

10’

- Quan sát quá trình
thực hành của sinh viên - Thực hành trên máy
- Phát phiếu luyện tập
- Lắng nghe, ghi nhớ

205’

- Trả lời thắc mắc

- Quan sát, ghi nhớ,
- Hướng dẫn lại ( nếu thực hiện
cần thiết)
- Lắng nghe, ghi
- Nhận xét quá trình chép, ghi nhớ.
thực hành, rút kinh
nghiệm.
4

Kết thúc vấn đề
- Củng cố kiến thức, kỹ năng,
thái độ

- Củng cố lại kiến thức, - Lắng nghe, ghi nhớ
kỹ năng, thái độ

01’

- Nêu câu hỏi kiểm tra - Suy nghĩ, trả lời
kiến thức
- Thực hiện lại một số
- Quan sát, ghi nhớ
thao tác cần thiết
- Các lỗi thường gặp

- Tổng kết bài

- Đánh giá lại kết quả
của sinh viên
- Lắng nghe, ghi nhớ
- Trình bày vấn đề
- Suy nghĩ, trình bày
- Trình bày một số sai vấn đề
hỏng thường gặp và - Quan sát, phân tích
định hướng cho học một số sai hỏng để
sinh tự tìm nguyên tìm nguyên nhân và
nhân và cách khắc biện pháp khắc phục
phục.
dựa vào kiến thức đã
học
- Tổng kết bài học

- Lắng nghe, ghi chép

- Trả lời thắc mắc của - Đưa ra thắc mắc cần
giải đáp
học sinh

03’

02’

5

Hướng dẫn tự học

- Đọc tài liệu liên quan tới bài học, tham khảo
trên Internet.
- Giao bài tập về nhà

III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN

Trịnh Dương Linh

01’