Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án môn Ngữ văn lớp 12 bài 59

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 13 tháng 5 2019 lúc 15:37 | Được cập nhật: 4 tháng 5 lúc 8:08 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 348 | Lượt Download: 0 | File size: 0.04096 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 6

A. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
-Nhận ra ưu, khuyết diểm bài của mình cả về kiến thức lẫn kỹ nănng
viết bài văn nghị luận về một vấn đề văn học.
-Rèn luyện lỹ năng phân tích đề, lập dàn ý.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
C. CHUẨN BỊ GIÁO CỤ:
* Giáo viên: Soạn giáo án.
* Học sinh : Soạn bài.
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp - kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Chép lại đề bài viết số 5 theo trí nhớ?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề:
b. Triển khai bài dạy:
Hoạt động thầy và trò
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Phân tích đề.
I. Phân tích đề.
Bài tập: Khi phân tích một đề Khi phân tích một đề bài cần phân tích:
bài, cần phân tích những gì? Hãy -Nội dung vấn đề.
áp dụng để phân tích đề bài viết -Thể loại nghị luận và những thao tác lập luận
số 6.
chính.
-Phạm vi tư liệu cần sử dụng cho bài viết.
Học sinh nhớ lại kiến thức phân *Phân tích đề bài viết số 6 (chọn đề 1-Sgk).
tích đề, áp dụng phân tích.
Đề: Trong truyện ngắn những đứa con trong gia
Giáo viên định hướng, gạch đình của Nguyễn Đình Thi có nêu lên quan niệm:
dưới những từ quan trọng để Chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ
chỉ ra các yêu cầu cụ thể.
phải ghi vào một khúc. Rồi trăm con sông của gia
đình lại cùng đổ về một biển, "mà biển thì rộng
lắm […], rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả
nước ta".
Chứng minh rằng, trong thiên truyện của Nguyễn
Đình Thi, quả đã có một dòng sông trong truyền
thống gia đình liên tục chảy từ lớp người đi
Hoạt động 2: Xây dựng đáp an trước: tổ tiên, ông cha, cho đến đời chị em Chiến
(dàn ý).
Việt.
Bài tập: Hãy xây dựng dàn ý chi *Phân tích:
tiết cho đề bài số 6.
-Nội dung vấn đề: quan niệm của Nguyễn Đình
Giáo viên nêu câu hỏi để hướng Thi.
dẫn học sinh hoàn chính dàn ý, -Thể loại nghị luận văn học.
làm cơ sở đề học sinh đối chiếu -Thao tác chính: chứng minh.
với bài viết của mình.
-Phạm vi tư liệu: Tác phẩm Những đứa con trong
Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá gia đình của Nguyễn Đình Thi.

bài viết.
Giáo viên cho học sinh tự nhận
xét và trao đổi bài đề nhận xét
lẫn nhau, nhận xét những ưu,
khuyết điểm.
Hoạt động 4: Sữa chữa lỗi bài
viết.
Giáo viên hướng dẫn học sinh
trao đổi để nhận thức lỗi và
hướng sữa chữa, khắc phục.

Hoạt động 5: Tổng kết, rút kinh
nghiệm.
Giáo viên tổng kết và nêu một
số điểm cơ bản cần rút kinh
nghiệm.

II. Xây dựng đáp án (dàn ý).
-Dàn ý được xây dựng theo bao phần: mở bài,
thân bài, kết bài. Phầm thân bài cần xây dựng hệ
thống luận điểm. Mỗi luận điểm cần có các luận
cứ luận chứng.
-Dàn ý cho đề bài số 6 (đề bài trên).
Nội dung: Xem lại phần giợi ý đáp án cho đề bài
này ở tiết Viết bài làm văn số 6-Nghị luận văn
học.
III. Nhận xét, đánh giá bài viết.
Nội dung nhận xét đánh giá:
-Đã nhân thức đúng vấn đề nghị luận chưa?
-Đã vận dụng đúng các thao tác lập luận chưa?
-Hệ thông luận điểm đủ hay thiếu? Sắp xếp hợp
lí hay chưa hợp lí?
-Các luận cứ (lí lẽ, dẫn chứng) có chặt chẽ, tiểu
biểu, phù hợp với vấn đề hay không?
-Những lỗi về kỹ năng diễn đạt…
IV. Sữa lỗi bài viết.
Các lối thường gặp:
-Thiểu ý, thiếu trọng tâm. ý không rõ, sắp xếp ý
không hợp lí.
-Sự kết hợp giữa các thao tác nghị luận chưa hài
hoà, chưa phù hợp với từng ý.
-Kỹ năng phân tích, cảm thụ còn kém.
-Diễn đạt chưa tốt, còn dùng từ viết câu sai, diễn
đạt tối nghĩa, trùng lặp,…
V. Tổng kết, rút kinh nghiệm.
Nội dung tổng kết và rút kinh nghiệm dựa trên cơ
sở chấm, chữa bài cụ thể.

4. Củng cố: -Nắm nội dung bài học.
5. Dặn dò: -Một số đè tham khảo:
+Đề 1: Những ngịch lí và triết lí về cuộc đời và nghệ thuât
trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn
Minh Châu.
+Đề 2: Phân tích những nét đẹp của người Hà Nội ở nhân
vật cô Hiền. Vì sao tác giả chon cô Hiền là một "hạt bụi
vàng" của Hà Nội.
-Yêu cầu:
+Lập dàn ý đại cương cho đè 1 và dàn ý chi tiết cho đề 2.
+Viêt thành lời văn một vài ý trong hai dnà ý đã lập được
-Tiết sau học Đọc văn "Ông già và biển cả".