Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lịch sử lớp 9 bài 16

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 4 tháng 7 2019 lúc 15:45:41 | Được cập nhật: 2 giờ trước (5:50:59) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 601 | Lượt Download: 3 | File size: 0.024136 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tiết 19 BÀI 16 - HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC
NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1925
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học sinh nắm được:
1. Kiến thức:
+ Nắm được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến
1923, trong thời gian này người đã tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng
Việt Nam.
+ Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1923 đến 1924 ở Liên Xô để
hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng.
+ Những hoạt động từ 1924 đến 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự
chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh ảnh và trình bày 1 vấn đề lịch sử bằng
bản đồ. Bước đầu rèn luyện cho học sinh cách phân tích, đánh giá, so sánh các
sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
và các chiến sĩ cách mạng.
II. Thiết bị, tài liệu
- Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
- Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh.
3. Bài mới.

* Giới thiệu bài mới: Sau thời gian hoạt động ở Pháp và L.Xô, Nguyễn Ái
Quốc trở về Trung Quốc thành lập hội VN cách mạng thanh niên và mở ra bước
phát triển mới của phong trào công nhân VN.
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy, trò

Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp
? Nêu những hiểu biết của em về hành trình cứu nước (1917 - 1923).
của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1917?
- Cuối TK XIX đầu TK XX, cách mạng VN rơi vào
tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về
đường lối, nhiều chiến sĩ ra đi tìm đường cứu nước
không thành công, N.A.Quốc rất khâm phục và tôn
trọng các bậc tiền bối, nhưng khác với họ người
không đi sang phương Đông mà Người lựa chọn con
đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do,
bình đẳng , bác ái, có khoa học- kĩ thuật và nền văn
minh phát triển => Ngày 5/6/ 1911, người quyết định
ra đi tìm đường cứu nước, trong quá trình đó, người
bắt gặp chân lý cứu nước là CN Mác-Lê-nin và xác
định con đường cứu nước theo cách mạng tháng
Mười Nga, sau đó Người ra sức học tập, nghiên cứu
để hoàn chỉnh nhận thức của mình -> cuối năm 1917
người từ Anh trở về Pháp.
- Học sinh quan sát mục I/ SGK
? Em hãy trình bày hoạt động của N.A.Quốc ở Pháp
(1917 - 1920)?
- 18 / 6 / 1919 N.A.Quốc gửi
? Nội dung chủ yếu của bản yêu sách là gì?
đến hội nghị Véc xai bản yêu
? Theo em việc Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đó sách của nhân dân An Nam 
có ý nghĩa gì ?
đòi chính phủ Pháp thừa nhận
- Những yêu sách trên không được chấp nhận nhưng quyền tự do, dân chủ, bình
việc làm đó có tiếng vang lớn đối với nhân dân VN, đẳng, quyền tự quyết của DT
nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.
Việt Nam.
+ Người Pháp coi bản yêu sách cho đó là "Quả bom”

đặt trên bàn hội nghị véc xai.
+ Người VN cho đó là: "Phút báo hiệu thức tỉnh nhân
dân ta”.
* GV: Sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những
luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa Người
nhận biết ngay từ đó là chân lý của cách mạng =>
Người hoàn toàn tin theo Lê Nin, dứt khoát đứng về
quốc tế thứ 3. Luận cương đó chỉ ra cho người con
đường giành độc lập dân tộc: "Chỉ có CNXH, chỉ có
hướng theo con đường cách mạng do Mác,-Lê Nin
vạch ra thì mới giải phóng được dân tộc VN."
- Từ đó người càng chủ động tham gia phong trào
công nhân Pháp.
- GV giới thiệu H28 (sgk - 62): N.A.Quốc tại đại hội
của Đảng XH Pháp họp ở Tua (12/ 1920). Giải thích
kênh hình (sgv - 76)
? Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
=> Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng
của người từ CN yêu nước chân chính đến với CN
Mác Lê-nin và đi theo cách mạng vô sản:
? Sau khi tìm thấy chân lý cứu nước, N.A.Quốc đã có
những hoạt động gì ở Pháp (1921 - 1923)
+ "Người cùng khổ" là cơ quan ngôn luận của hội
liên hiệp các dân tộc thuộc địa, số báo đầu tiên phát
hành ngày 1/ 4/ 1922 đến 1926 đó phát hành trước 38
số, mỗi số in từ 1000 đến 5000 bản, trong đó 1 nửa số
báo được gửi đi thuộc địa Pháp ở Châu Phi và Đông
Dương.
Người viết báo = tiếng Pháp lúc đầu viết 10 dòng, sau
tăng lên nửa trang, cả trang, chỉ trong 1 thời gian
ngắn những bài viết của Người có tiếng vang cả văn
phong và nội dung tư tưởng.
+ Mặc dù bị ngăn cấm, các sách báo tiến bộ vẫn được
truyền về trong nước thức tỉnh quần chúng đứng lên
đấu tranh.

- 7/ 1920, Người đọc sơ thảo
luận cương về vấn đề dân tộc
và thuộc địa của Lê Nin, tìm
thấy con đường cứu nước,
giải phóng dân tộc – con
đường cách mạng vô sản.

- 12/ 1920, Tham gia sáng lập
Đảng cộng sản Pháp -> đánh
dấu bước ngoặt trong quá trình
hoạt động cách mạng của
Người từ chủ nghĩa yêu nước
đến chủ nghĩa Mác – Lênin

- Năm 1921, Người sáng lập
hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri.
- Năm 1922, Người sáng lập
báo "Người cùng khổ", viết
bài cho báo "Nhân đạo", "Đời
sống công nhân" và viết cuốn
“Bản án CĐTD Pháp".
-> Các báo chí đó được bí mật
chuyển về Việt Nam.

=> Là hoạt động của nhà yêu nước, 1 chiến sĩ cộng
sản, Đảng viên cộng sản Pháp, những hoạt động trên
nhằm xây dựng tinh đoàn kết chiến đấu giữa các nước
thuộc địa với giai cấp công nhân và người Pháp tiến
bộ, những hoạt động ấy chẳng những vì lợi ích của
nhân dân VN mà còn vì lợi ích của ND các nước
thuộc địa, của giai cấp công nhân Pháp.
? Con đường cứu nước của N.A.Quốc có gì mới và
khác với lớp người đi trước
* GV tổ chức học sinh thảo luận nhóm .
-Đại diện nhóm trình bày.
+ Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con
đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc)
đối tượng mà ông gặp gỡ là các chính khách Nhật
Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương
đấu tranh bạo động.
+ N.A.Quốc sang Phương Tây, nơi có tư tưởng tự
do ,bình đẳng ,bác ái, khi gặp CN Mác –Lên nin
Người đã xác định đó là con đường cứu nước đúng
đắn đối với dân tộc...
Hoạt động 2
? Em hãy trình bày những hoạt động của N.A.Quốc ở
L.Xô (1923 - 1924).

? Cho biết nội dung tham luận của N.A.Quốc trong
đại hội V của quốc tế cộng sản.
+ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân các nước
đế quốc và phong trào cách mạng ở thuộc địa.
+ Vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở
các thuộc địa.
+ NAQ từng tham luận: CNĐQ giống như con đỉa hai

II. Nguyễn Ái Quốc ở L.Xô
(1923 - 1924)
- 6 / 1923 N.A.Quốc sang
L.Xô dự hội nghị quốc tế nông
dân và được bầu vào Ban
Chấp hành. Trong thời gian ở
L.Xô, người làm nhiều việc:
nghiên cứu, học tập, viết bài
cho báo sự thật, tạp chí thư tín
quốc tế.
- 1924, người dự đại hội V của
Quốc tế Cộng sản và tham
luận về vị trí, chiến lược của
cách mạng các nước thuộc địa,
về mối quan hệ giữa phong
trào công nhân ở các nước đế
quốc với phong trào cách

vòi một vòi hút máu của nhân dân chính quốc một vòi
hút máu của nhân dân thuộc địa, muốn diệt con đỉa
phải chặt đồng thời cả hai vòi.
? Những quan điểm cách mạng mới N.A.Quốc tiếp
nhận được và truyền về trong nước sau chiến tranh
thế giới thứ 1 có vai trò quan trọng như thế nào đối
với cách mạng VN.
* GV kết luận: Sau khi tìm thấy con đường cách
mạng chân chính cho dân tộc - cách mạng vô sản
N.A.Quốc chuyên tâm hoạt động theo hướng đó. Từ
1920  1924 người đó chuẩn bị T2 chính trị cho sự ra
đời của ĐCSVN  Đây là nhân tố quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng VN.
Hoạt động 3
? Hội VN cách mạng Thanh niên được ra đời trong
hoàn cảnh nào.
+ Phong trào yêu nước và phong trào công nhân
nước ta đến năm 1925 phát triển mạnh mẽ, có những
bước tiến mới
+ Sau 1 thời gian ở L.Xô học tập và nghiên cứu kn
XD Đảng kiểu mới, N.A.Quốc về Quảng Châu
(T.Quốc) để thực hiện dự định; về nước đi vào quần
chúng, thức tỉnh họ, t/c họ, đoàn kết, đưa họ ra đấu
tranh.
Người liên lạc với các nhà yêu nước tại Quảng Châu,
tìm hiểu tình hình thực tế, lựa chọn thanh niên...
=> Hội VNCMTN là tổ chức cách đầu tiên do
N.A.Quốc sáng lập ra khi người tiếp thu được CN
Mác Lê-nin.
? Cho biết chủ trương thành lập Hội VNCM TN của
N.A.Quốc.
+ Có hạt nhân là CS đoàn: gồm 7 đồng chí: Lê Hồng
phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc
Long...
 Nhằm đào tạo những cán bộ cách mạng, đem CN
Mác Lê-nin truyền bá vào trong nước, chuẩn bị điều

mạng ở các nước thuộc địa.

=> N.A.Quốc đó chuẩn bị về
tư tưởng chính trị cho sự ra
đời của Đảng cộng sản VN.

III.Nguyễn Ái Quốc ở
Trung Quốc (1924 - 1925)
* Sự thành lập hội VN cách
mạng thanh niên.
- Cuối 1924 N.A.Quốc từ
L.Xô về Quảng Châu
(Trung Quốc)
- 6 . 1925 thành lập hội VN
cách mạng Thanh Niên mà
nòng cốt là cộng sản Đoàn.

kiện thành lập chính Đảng vô sản.
? Hãy cho biết những hoạt động chủ yếu của t/c VN
CMTN?
+ Trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị để đào
tạo những cán bộ nòng cốt cho cách mạng.
+ Phần lớn sau khi kết thúc các khoá học đào tạo
(khoảng 2  3 tháng) 1 số người được chọn đi học
trường đại học Phương Đông (L.Xô) và 1 số được cử
đi học quân sự ở L.Xô hay TQuốc, còn phần lớn được
đưa về nước hoạt động.
+ Từ năm 1925  1927 HVNCMTN đó tổ chức được
trên 10 lớp huấn luyện, với khoảng trên 200 hội viên.
Mỗi lớp kéo dài khoảng 2  3 tháng. Giảng viên
chính là N.A.Quốc, giảng viên phụ là Hồ Tùng Mậu
và Lê Hồng Sơn.
? Ngoài công tác huấn luyện, Hội VNCMTN còn chú
ý đến công tác gì?
+ Báo thanh niên xuất bản 21/6/ 1925 là cơ quan
ngôn luận của HVNCMTN.
+ Đầu 1927 tác phẩm "Đường cách mệnh" xuất bản,
vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng
giải phóng dân tộc.
 Cuốn "Đường cách mệnh" của N.A.Quốc tập hợp
tất cả các bài giảng của người ở Quảng Châu.
? Báo thanh niên và tác phẩm "Đường cách mệnh" ra
đời có tác dụng gì?
+ Được bí mật truyền về trong nước.
+ Là những luồng gió mới thúc đẩy phong trào cách
mạng trong nước phát triển sôi nổi hơn, mạnh mẽ
hơn.
- GV phân tích: Cuối 1928, với phong trào "Vô sản
hóa" Hội VN cách mạng TN đó tích cực đưa các hội
viên vào đồn điền, nhà máy, nhà máy, hầm mỏ để
truyền bá CN Mác Lê Nin vào phong trào cách mạng,
mặt khác, hội viên được đào luyện trong đấu tranh,
lập trường cách mạng kiên định, ý thức giai cấp cao

* Tổ chức và hoạt động.
- Mở các lớp huấn luyện chính
trị để đào tạo cán bộ, đưa cán
bộ về hoạt động trong nước.

- Xuất bản báo chí, tuyên
truyền.
+ Tuần báo "Thanh niên"
+ Tác phẩm lí luận chính trị
"Đường kách mệnh" (1927)

hơn. Nhờ vậy, cách mạng trong nước phát triển mạnh
hơn.
- Đầu 1929, Hội có cơ sở khắp toàn quốc, các tổ
chức quần chúng xuất hiện; Công hội, nông hội.
- GV giải thích:
+ Công hội (cũ) - tổ chức công đoàn.
+ Nông hội - tổ chức quần chúng của nông dân lao
động.
? Cho biết chủ trương của VNCMTN?
*Chủ trương.
- «Vô sản hóa » nhằm tạo điều
kiện cho hội viên tự rèn luyện,
? Em có nhận xét gì về hội VNCMTN và so sánh với truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê
các tổ chức trong thời gian trước?
nin, tổ chức lãnh đạo nhân dân
(So với những tổ chức trong thời gian trước: chưa có đấu tranh.
chủ trương rõ ràng, chưa có tổ chức nề nếp, hệ
thống...)
? Đánh giá vai trò của N.A.Quốc trong việc thành lập
Hội (tổ chức thảo luận)
- Sáng lập hội
-> Chuẩn bị tư tưởng chính trị
- Lãnh đạo hội.
và tổ chức cho sự ra đời của
- Vạch ra những phương hướng cơ bản của cách Đảng.
mạng giải phóng dân tộc....
4. Củng cố - dặn dò
? Việc thành lập Đảng cộng sản làm nòng cốt cho HVN Cách mạng thanh niên
có ý nghĩa gì: (Là 1 tổ chức yêu nước, thể hiện đây là 1 tổ chức chính trị theo
khuynh hướng vô sản, với 90% là tiểu tư sản trí thức, trong cương lĩnh hoạt
động HVN cách mạng TN tự nhận là đại diện cho giai cấp vô sản VN, là hạt
nhân chính trị cho sự ra đời của 1 chính đảng cộng sản về sau).
* Bài tập :? Lập niên biểu: Những hoạt động của N.A.Quốc từ sau 1911 
1925 theo mẫu dưới đây:
Thời gian
Hoạt động của N.A.Quốc
1911
.....Ra đi tìm đường cứu nước
18/ 6/ 1919
.....Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai.
7/ 1920
.....Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
12/ 1920
.....Dự đại hội Tua, tán thành quốc tế thứ 3, lập ĐCS Pháp.
1921
..... lập hội liên hiệp thuộc địa

1922
......Sáng lập báo " Người cùng khổ"
6 /1923
......Dự hội nghị Quốc tế nông dân
12/ 1924
......Dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
6/ 1925
......Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
* Dặn dò.
- Về nhà học bài cũ đầy đủ, biết phân tích, so sánh, đánh giá với các sự
kiện lịch sử đã học...
* Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới : Bài 17 - CMVN trước khi Đảng cộng
sản ra đời (T1).