Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lịch sử lớp 8 bài 16

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 13 tháng 6 2019 lúc 14:34 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 0:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 428 | Lượt Download: 4 | File size: 0.02256 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TIẾT 24 BÀI 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (19211941)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết nội dung, chính sách kinh tế mới, công cuộc khôi phục kinh t ế ở
nước Nga. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội: trong
thời gian ngắn đưa Liên Xô thành cường quốc về công nghi ệp, nông nghi ệp,
quân sự; một số sai lầm, thiếu sót.
2. Tư tưởng
- Nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của CĐ XHCN, có cái nhìn chính
xác đúng đắn về những sai lầm, thiếu xót của các nhà lãnh đạo Liên Xô trong
công cuộc XD CNXH.
3. Kỹ năng
- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử. Tập hợp tư liệu, sự kiện lịch sử để
nhìn nhận, đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Bản đồ Liên Xô.
- Tranh ảnh về công cuộc XD CNXH ở Liên Xô.
- Một số tư liệu, mẩu chuyện về XD kinh tế, XH ở Liên Xô t ừ 1925 –
1941.
2. Học sinh
- Đọc trước bài mới

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ôn đinh
2. Kiểm tra
? Công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?
? Trình bày ý nghĩa của cách mạng tháng Mười?
3. Bài mới
* Giới thiệu bài mới: Sau khi ổn định được tình hình, bảo vệ thành quả
CM, Nước Nga bắt tay vào công cuộc XD CNXH. Vậy công cuộc XDCN ở Liên
Xô đã diễn ra như thế nào.
Hoạt động của GV và HS
HS Chú ý Từ đầu đến “gây bạo loạn ở nhiều nơi”.
G Yêu cầu hs quan sát tranh: “ Chúng ta tuyên
V chiến với hậu của chiến tranh ”.
Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản
?
nước Nga bước vào thời kì nào?

?

Sau khi hoàn thành cuộc đấu tranh chống thù
trong giặc ngoài nước Nga Xô Viết gặp những
khó khăn gì?
- Nước Nga bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt
quệ, đói rét, bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị
tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi.
+ Bọn phản CM điên cuồng chống phá, gây bạo
loạn ở nhiều nơi.
+ Bên trái là hình ảnh những người nông dân,
công nhân, chiến sĩ tay búa, tay rìu quyết tâm
tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh, XD lại

Nội dung KT cần đạt
I. Chính sách kinh tế
mới và công cuộc khôi
phục kinh tế (19211925)
- Năm 1921, nước Nga
bước vào thời kì hòa
bình, xây dựng đất nước
trong hoàn cảnh:

+ Chiến tranh tàn phá
nặng nề nền kinh tế.
Nạn đói. Các thế lực
phản cách mạng chống
phá.

?

?

?

?

?

?

đất nước
Trước những tình hình đó chính quyền Xô Viết
đưa ra kế hoạch nào?
- 3/ 1921, chính sách kinh
tế mới ( NEP) được
Nội dung của chính sách kinh tế mới là gì?
thông qua.
- Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa * Nội dung(sgk)
bằng chế độ thu thuế lương thực.
- Thực hiện tự do buôn bán, cho phép tư nhân
mở xí nghiệp...
Chính sách kinh tế mới đem lại hiệu quả gì?
*Kết quả: nông nghiệp
và các ngành kinh tế
được phục hồi và phát
triển, đời sống nhân dân
Em có nhận xét gì về chính sách kinh tế mới?
được cải thiện.
- Chính sách kinh tế mới tiến bộ, phù hợp nhằm
mục tiêu đẩy mạnh phát triển sx, lưu thông hàng
hoá. Giải quyết được vấn đề lương thực, đáp
ứng nguyện vọng của nhân dân. Phát triển nền
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
-> Tạo điều kiện cho sự thành lập liên bang
cộng hoà XHCN Xô Viết ( Liên Xô ).
Liên bang CH XHCN XV được thành lập trong
hoàn cảnh nào?
- 12/1922, Liên bang cộng
+ Liên bang thành lập trên cơ sở tự nguyện của hòa xã hội chủ nghĩa Xô
4 nước: Nga , Bê- Lô- Rút – Xi- a, U – Crai – Na, viết được thành lập trên
Cáp – ca – dơ.
cơ sở tự nguyện, bình
-> 1940: có thêm 11 nước ra nhập Liên Xô, nâng đẳng giữa các dân tộc.
tổng số lên 15 nước.
Việc thành lập liên bang CH XHCN XV có ý
nghĩa gì?(K)
- Củng cố liên minh, giúp đỡ lẫn nhau giữa các
nước cộng hòa trong công cuộc bảo vệ và phát
triển Liên bang xô viết -> đánh dấu kết quả to

lớn của công cuộc XD và phát triển đất nước.
Chú ý mục 2.
HS
?

?

?

?

G
V

II. Công cuộc XD
Cho biết thực trạng nền kinh tế nước Nga khi CNXH ở Liên Xô (19 25
bắt tay vào XD CNXH?
– 194 )
- Liên Xô là nước nông nghiệp lạc hậu.
Để XD CNXH, nhân dân Liên Xô đã thực hiện
những nhiệm vụ gì?
- Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa,
ưu tiên phát triển công nghiệp nặng – công
nghiệp chế tạo máy móc, công nghiệp năng
lượng.
- Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp, thu hút
nông dân tham gia các nông trại.
Trong những nhiệm vụ trên nhiệm vụ nào là cơ
bản, trọng tâm? Nhiệm vụ đó được tiến hành
như thế nào?
- Công nghiệp hóa XHCN.
- Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng ....
=> Đây chỉ là bước khởi đầu của quá trình công
nghiệp hoá, 1 nhiệm vụ trung tâm trong thời kì
đầu XD CNXH.
- Tiến hành cải tạo nền nông nghiệp thu hút
đông đảo nhân dân tham gia các nông trang tập
thể.
Công cuộc XD CNXH ở Liên Xô còn được thực
hiện qua các kế hoạch nào?
- Thực hiện các kế hoạch 5 năm:
+ 5 năm lần I ( 1928 – 1932).
+ 5 năm lần II ( 1933 - 1937).
-> Đều hoàn thành trước thời hạn.
Mỗi kế hoạch 5 năm đều kinh tế – XH cụ thể,
đánh dấu từng bước đi lên CNXH của nhân dân
Liên Xô.
- Về phong trào thi đua Xta- Kha – Nốp: người

thợ mỏ than Đôn – Nhét- Xcơ khai thác 102 tấn
than trong 1 ca vượt 14 lần định mức, lập kỉ lục
về năng suất khai thác than.
Quan sát tranh: Nhà máy...1932; máy kéo...1936.
HS Quá trình XD CNXH ở Liên Xô đã đạt được
?
những thành tựu nào?
* Thành tựu
- Kinh tế: Nước công nghiệp với sản lượng
đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới sau - Kinh tế
Mĩ.
+1936 công nghiệp đứng
đầu Châu âu và thứ 2 thế
giới ( sau Mĩ )
+ Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp, quy mô + Xây dựng một nền
sản xuát lớn được cơ giới hóa.
nông nghiệp tập thể hoá,
quy mô lớn.
- Văn hoá - giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, - Văn hoá - giáo dục:
phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, khoa thanh toán nạn mù chữ.
học, văn hoá nghệ thuật đạt nhiều thành tựu.
- XH: xoá bỏ chế độ người bóc lột người; Có - XH: xoá bỏ chế độ
hai giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí người bóc lột người
thức XHCN.
?
Em có nhận xét gì về công cuộc XD CNXH ở
Liên Xô?
- Công cuộc XD CNXH ở Liên Xô được nhân
dân ủng hộ.
- Máy móc, khoa học, kĩ thuật tiến bộ được áp
dụng rộng rãi -> biến đổi to lớn cho nền kinh t ế
đất nước.
?
Chỉ ra những mặt hạn chế mà nd Liên xô gặp
phải trong quá trình xây dựng CNXH?
- Tư tưởng nóng vội trong việc XD CNXH;
thiếu dân chủ dẫn tới việc xử oan con người ...
G KQ: Quá trình XD CNXH ở Liên Xô đã đem lại
V những thành tựu to lớn. 6/1941 công cuộc XD
CNXH ở Liên Xô tạm thời dừng lại, Liên Xô
bắt tay vào cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

- Trước những khó khăn sau công cuộc đấu
tranh chống thù trong giặc ngoài, Đảng Bôn –
Sê- Vích đã thực hiện chính sách kinh tế mới do
Lê Nin đề xướng, kết quả nền kinh tế nước
Nga – Xô Viết được phục hồi và phát triển.
- Liên Xô tiến hành công cuộc XD CNXH đạt
được nhiều thành tựu, Liên Xô từ 1 nước nông
nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới.

4. Củng cố
? Cho biết nội dung chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh t ế
của Liên xô?
? Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô?
5.Dặn dò
- Học bài – liên hệ với công cuộc XD CNXH ở Việt Nam.
- Bài tập: 2, 3 ( sgk – 86 ).
- Đọc, tìm hiểu nội dung bài mới: Bài 17 – ( I ) – Châu Âu trong nh ững năm
1918 – 1929.
----------------------------------------------------------------------------------------------------