Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lịch sử lớp 10 bài 1

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 13 tháng 7 2019 lúc 14:48 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 2:35 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 370 | Lượt Download: 2 | File size: 0.021934 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ CỔ ĐẠI VÀ
TRUNG ĐẠI
CHƯƠNG I: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ
TIẾT 1: BÀI 1 SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI
NGUYÊN THUỶ.
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức.
- Học sinh nắm những mốc thời gian và bư ớc tiến của loài người nhằm cải
thiện đời sống và cải biến bản thân con ng ười, vai trò và tác dụng của lao động
trong tiến trình phát triển của xã hội loài người.
2. Giáo dục
- Biết trân trọng những sáng tạo của tổ tiên và xác định c ần ph ấn đ ấu sáng
tạo nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội loài người.
3. Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng trình bày nội dung lịch sử kết hợp sử dụng mô hình,
tranh ảnh.
II.Thiết bị.
Bản đồ thế giới, tranh ảnh, sơ đồ, bảng tổng hợp kiến thức
III. Tiến trình dạy- học.
1. Ổn định tổ chức: GV ghi sĩ số hs
2. Kiểm tra: Không
3. Bài mới:

Tiến trình phát triển của LSTG đã trải qua 4 th ời kì, t ương ứng với nó là 5
hình thái xã hội. Hình thái xã hội đầu tiên là xã h ội nguyên thu ỷ. V ậy xã h ội
nguyên thuỷ có những đặc điểm gì và phát triển như thế nào?

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt
1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy
người nguyên thuỷ.
a) Sự xuất hiện loài người:

? Con người có nguồn gốc từ đâu?

- Loài người do một loài vượn cổ chuyển biến
thành khoảng 6 triệu năm trước đây.

? Đặc điểm của loài vượn người?

+ Đặc điểm: Đi đứng bằng hai chân, tay cầm
nắm thức ăn…Di cốt hóa thạch tìm thấy ở
Đông Phi, Tây Á, Việt Nam…

? Thời gian tìm được dấu tích người - Người tối cổ xuất hiện khoảng 4 triệu năm
t ố i cổ ?
trước đây.
+ Đặc điểm: Đi đứng hoàn toàn bằng hai chân,
? Địa điểm? Đặc điểm của ng ười cơ thể có nhiều biến đổi, bộ não phát triển …,
t ố i cổ ?
dấu vết tìm thấy ở một số nơi như Đông Phi,
Inđônêxia, Trung Quốc, Việt Nam.
b) Đời sống vật chất của bầy người nguyên
thuỷ.

? Đời sống vật chất của bầy người
+ Chế tạo công cụ đá (đồ đá cũ).
nguyên thuỷ?
+ Tạo ra lửa.

+ Tìm kiếm thức ăn, săn bắt - hái lượm
- Quan hệ xã hội của người tối cổ được gọi là
? Em hiểu thế nào là Bầy người
bầy người nguyên thuỷ.
nguyên thuỷ?
-> Gồm 5- 7 gia đình sống chung trong hang
động, mái đá, có quan hệ ruột thịt với nhau.
? Người tinh khôn bắt đầu xuất hiện
2. Người tinh khôn và óc sáng tạo
vào thời gian nào?
? Bước hoàn thiện về hình dáng và - Người tinh khôn xuất hiện khoảng 4 vạn
cấu tạo cơ thể được biểu hiện như năm.

thế nào?

+ Hình dáng và cấu tạo cơ thể hoàn thiện như
người ngày nay (người hiện đại).

? Sự sáng tạo của người tinh khôn
trong việc chế tạo công cụ lao động
- Óc sáng tạo là sự sáng tạo của người tinh
bằng đá?
khôn trong công việc cải tiến công cụ đồ đá và
biết chế tác thêm nhiều công cụ mới: dao, rìu,
? Những tiến bộ khác trong cuộc cung tên, lều, nhà cửa…
sống lao động và vật chất?
+ Công cụ đá: Đá cũ (thô sơ) -> đá mới (ghè mãi nhẵn - đục lỗ tra cán).
+ Công cụ mới: Lao, cung tên.
+ Đặc điểm: công cụ gọn, chính xác, phù hợp
với từng công việc.
3. Cuộc cách mạng đá mới.
- 1 vạn năm trước đây loài người tiến vào thời
? Đá mới là công cụ đá có điểm đá mới.
khác nh thế nào so với công cụ đá - Cuộc sống con người đã có những thay đổi
cũ?
lớn:
+ Săn bắt, hái lợm -> săn bắn ->Trồng trọt,
chăn nuôi.
+ Ở hang động, mái đá -> làm nhà cửa, lều để
ở.
? Cuộc cách mạng đá mới đã có + Làm sạch tấm da thú che thân.
những thay đổi gì trong cuộc sống
+ Làm đồ trang sức.
con người?
- GV kết luận: Như vậy, từng bước,
từng bước con người không ngừng ->Cuộc sống no đủ hơn, bớt lệ thuộc vào thiên
sáng tạo, kiếm được thức ăn nhiều nhiên.
hơn. Cuộc sống dần bớt đi sự lệ
thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống con
người tiến bộ hơn, ổn định hơn từ
thời đại đá mới.
4. Củng cố:
+ Nguồn gốc của loài ngư ời, nguyên nhân quyết định đến quá trình tiến
hoá?
+ Thế nào là người tối cổ? Cuộc sống vật chất và xã hội của ng ười tối
cổ?

+ Những tiến bộ về kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện.
5. Giao nhiệm vụ về nhà:
+ Học bài theo câu hỏi SGK, đọc trước bài mới và làm bài tập.