Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án lịch sử 12 bài 16 (tiếp)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 11 tháng 8 2019 lúc 14:08 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 14:36 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 437 | Lượt Download: 2 | File size: 0.030685 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tiết 24 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng
Tám (1939 - 1945) (tiết 2)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản
- Trình bày được quá trình hoàn thiện đường lối đấu tranh của Đảng qua
hội nghị TW 8.
- Trình bày được quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa.
2. Tư tưởng:
- Bồi dưỡng niềm tinh vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần hăng hái, nhiệt
tình cách mạng, ý thức độc lập, tự do dân tộc
- Niềm biết ơn và tự hào về tinh thần anh dũng, bất khuất của các chiến sĩ
cách mạng (Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập ...)
3. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử
- Xác định kiến thức cơ bản, sự kiện cơ bản
II. Tư liệu và đồ dùng dạy học
Bản đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Đô Lương
III. Hoạt động dạy và học.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu nguyên nhân thất bại bài học kinh nghiêm, ý
nghĩa lịch sử của các cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới?
3. Dẫn nhập vào bài mới:

4. Tổ chức các hoạt động dạy - học.
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung học sinh cần nắm

Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân.
- GV: Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc về nước năm 1941 có ý
nghĩa thế nào đối với cách mạng
Việt Nam?
- HS: Bác về nước ở thời điểm rất
quan trọng: Thời cơ giành chính
quyền đang đến.
“30 năm ấy chân không mỏi
Mãi đến bây giờ mới tới nơi…”
- GV: yêu cầu Hs theo dõi hoàn
cảnh triệu tập và nội dung HNTW
8.
- HS theo dõi sgk, sau đó GV gọi
1,2 Hs trinh bày.
- GV nhận xét và nhận mạnh
những ý chính.

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ
8 BCHTW Đảng CS Đông Dương.
+ Sau 30 năm bôn ba, hoạt động ở nước
ngoài. Ngày 28-1-1941 Nguyễn Ái Quốc
về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
Việt Nam.
Hội nghị TW VIII.
+ Từ ngày 10 -> 19-5-1941 Người chủ trì
hội nghị TW VIII tại Pắc Bó (Hà QuảngCao Bằng).
+ Nội dung hội nghị:
- Xác định nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu
của CM là: Giải phóng dân tộc, tạm gác
khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng
đất cho dân cày” thay bằng “Tịch thu
ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia
cho dân cày nghèo”
“Nếu không giải quyết được vấn - Chủ trương thành lập mặt trận thống
đề dân tộc giải phóng, không đòi nhất cho mỗi nước ĐD
được độc lập tự do cho toàn thể
- Tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
dân tộc, thì chẳng những toàn thể giành chính quyền.
quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp - Bầu BCHTW mới do đ.c Trường Chinh
ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ
làm tổng bí thư
phận giai cấp đến vạn năm cũng
không đòi lại được Trích “Văn
kiện đảng”.

Hoạt động 2: Cá nhân.
-GV: em hãy nêu ý nghĩa lịch sử
của hội nghị TW 8?
- Hs trả lời.

+ Ý nghĩa:
- Hội nghị TW VIII là sự hoàn chỉnh chủ
trương chuyển hướng đấu tranh của
Đảng được đề ra từ hội nghị TW VI
(11.1939).
- Có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định
đến thắng lợi của CMt8 – 1945.

Hoạt động 3: Cả lớp
- GV thuyết trình: Công cuộc
chuẩn bị KN vũ trang bao gồm các
nhiệm vụ chính:
+ Xây dựng LLCT
+XDLLVT
+XD căn cứ địa CM.
- Từ sau họi nghị TW 8 công cuộc
chuẩn bị được đẩy mạnh.
Hoạt động 4: Nhóm.
- GV: chia lớp thành 3 nhóm và
giao nhiệm vụ:
+ N1: Tìm hiểu quá trình xây dựng
và phát triển LLCT
+N2: Quá trình hình thành và phát
triển của các đội vũ trang.
+N3: QTXD và mở rộng căn cứ
địa CM.
- Các nhóm làm việc và cử đại
diện trình bày:
- GV: nhận xét chốt ý.
Mặt trận VM bao gồm các tổ chức
quần chúng lấy tên “Hội cứu
quốc” nhằm liên hiệp hết thảy các
giới đồng bào yêu nước, không
phân biệt giàu nghèo già trẻ, gái
trai, không phân biệt tôn giáo và xu
hướng chính trị đặng cùng nhau
mưu cuộc dân tộc giải phóng và
sinh tồn” (Văn kiện Đảng)
- 8. 1942 Bác Hồ sang Trung Quốc
liên lạc với các lực lượng CM
người Việt Nam và bị chính quyền
Tưởng bắt giam (14 tháng) => 9.
1943, Bác được thả. Người ở lại

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành
chính quyền.
a. Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi
nghĩa vũ trang.
- Xây dựng lực lượng chính trị:
+ 19 -5 -1941 Mặt trận VM được thành
lập. Cao Bằng là nơi thí điểm xây dựng
các “hội cứu quốc”.
+ Năm 1941 - 1942 9 châu ở Cao bằng
đều có hội cứu quốc
+ Tháng 11 - 1943 uỷ ban Việt Minh Cao –
Bắc – Lạng thành lập
+ Ở các nơi khác Đảng tranh thủ tập hợp
nhân dân vào các mặt trận cứu quốc
- Xây dựng lực lượng vũ trang
+ Cuối 1940, Đảng chủ trương xây dựng
đội du kích Bắc Sơn thành những đội du
kích hoạt động ở Bắc Sơn – Vũ Nhai
+ Đến năm 1941 thống nhất các đội du
kích thành “Trung đội cứu quốc quân 1”,
9. 1941 xây dựng “Trung đội cứu quốc
quân 2”.
+ Cuối 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định
thành lập “Đội tự vệ vũ trang”
- Xây dựng căn cứ cách mạng
+ Bắc Sơn – Vũ Nhai và Cao Bằng là hai
căn cứ đầu tiên của cách mạng.
+ 2. 1944, căn cứ cách mạng được mở
rộng ở những tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn,
Lạng Sơn.
b. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ
trang giành chính quyền.
- 7. 5. 1944, tổng bộ Việt minh ra chỉ thị
chuẩn bị khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân

Trung Quốc một thời gian=> 1944
sắm sửa vũ khí đuổi kẻ thù chung, không
trở lại Cao Bằng.
khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục.
“Lại thương nỗi đoạ đày thân Bác
- 22. 12. 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí
răng tê tại gông cùm”.
Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải
- 6.1945 khu giải phóng Việt Bắc
phóng quân được thành lập và hai ngày
ra đời gồm 6 tỉnh Cao –Bắc –
sau đã hạ được đồn Phay – Khắt và Nà
Lạng – Hà -Tuyên – Thái (Tân trào
Ngần làm địch hoang mang lo sợ.
là thủ đô khu giải phóng)
5. Sơ kết tiết học:
Củng cố: Học sinh trình bày những nội dung của hội nghị TW VIII. So sánh với
NHTW VI.