Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

giáo án hóa học lớp 9 tiết 13

48280c38624d6d68426dcff2be18dcd6
Gửi bởi: thanhdatlocnga 5 tháng 9 2016 lúc 18:31 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 10:13 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 345 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Naêm hoïc 2012 2013.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vy Ngày soạn :08/10/2012 Ngày giảng 11/10 (9A5); 12/10(9A4); 14/10(9A2)0TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐII MỤC TIÊU Học xong bài này, học sinh phải:1. Kiến thức Biết được:- Những tính chất hóa học của muối: Tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác,nhiều muối bị nhiệt phân hủy nhiệt độ cao.- Thế nào là phản ứng trao đổi, điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi .2. Kỹ năng :- Tiến hành một số thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút ra tính chất hóa học của muối.- Nhận biết được một số muối cụ thể.- Viết được PTHH minh họa tính chất hóa học của muối.- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng. .3. Thái độ :- Liên hệ một số muối thường gặp và ứng dụng một số tính chất hóa học của muối vào đời sống và sản xuất.4 Trọng :- Tính chất hóa học của muối.- Phản ứng trao đổi và điều liện xảy ra phản ứng trao đổi.II CHUẨN BỊ :1- Đồ dùng dạy học:- GV Dụng cụ thí nghiệm: bộ mỗi bộ gồm: ống nghiệm, kẹp gỗ, giá gỗ, cốc thủy tinh, chậu thủy tinh, 1chổi rửa, pipet. Hoạt động 1: dung dịch: AgNO3 và kim loại đồng dạng sợi. Hoạt động 2: dung dịch BaCl2, Na2 SO4 H2 SO4 CaCO3 HCl. Hoạt động 3: dung dịch FeCl3 CuSO4 NaOH Hoạt động 4: dung dịch AgNO3 NaCl. HS Bài soạn bảng phụ .2- Phương pháp dạy học chủ yếu: Nêu vấn đề,thí nghiệm nghiên cứu, thảo luận nhóm, đàm thoại.III TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY :1/ Ổn định tổ chức lớp kiểm tra sĩ số (1’) 2/ Kiểm tra bài cũ kết hợp kiểm tra trong quá trình học bài nới.3/ Bài mới (1’): Giới thiệu bài: Từ đầu chương tới nay chúng ta đã tìm hiểu tính chất của những loại hợp chất vô cơ nào? (oxit, axit, bazơ) .Vậy còn một loại hợp chất vô vơ cuối cùng mà chúng ta chưa biết tính chất của nó đó là hợp chất gì? muối). Tiết này chúng ta tìm hiểu tính chất hóa học của muối.4 Hoạt động dạy học( 35 ’):Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảngHoạt động 1: :Tìm hiểu tính chất muối tác dụng với kim loại.(7’)GV cho hs nhận dụng cụ thínghiệm và lưu cho hs phải bảođảm thật sạch dụng cụ.GV hướng dẫn hs bỏ sợi dâyđồng vào ống nghiệm, sau đónhỏ khoảng ml dung dịchAgNO3 vào rồi để im trên giá đểquan sát hiện tượngGV thu và treo bảng phụ cho cácnhóm khác nhận xét. GV nhận xét chung và rút ra kếtluận chính xác muối tác dụng Đại diện các nhóm nhận dụng cụthí nghiệm.Các nhóm hs tiến hành làm thínghiệm 1, nêu hiện tượng (lớpbạc xám bám vào sợi đồng, dddần có màu xanh,…) và kết luậntính chất hóa học đầu tiên chomuối .HS theo dõi và nhận xét.HS lắng nghe chăm chú. I. Tính chất hóa học của muối 1. Muối tác dụng với kim loại:* Thí nghiệm .* PTHH Cu 2AgNO3 Cu(NO3 )2 2Ag Fe CuSO4 FeSO4 Cu Cu FeSO4 không xảy ra.* Kết luận Dung dịch muối có thể tác dụngvới kim loại tạo thành muối mới và kim loạiT uần: 7Tiết: 14Naêm hoïc 2012 2013.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vyvới kim loại.GV lưu phản ứng cũng xảy ratương tự khi ta cho các km loạinhư Zn, Fe…tác dụng với dungdịch CuSO4 AgNO3 …GV lưu hs im loại mới phảiyếu hơn kim loại ban đầu GV: vậy phản ứng của muối vớikim loại thuộc loại phản ứng nàođã học? HS lắng nghe và ghi chép chú ý.HS lắng nghe.HS trả lời là phản ứng thế. mới.* ưu Kim loại mới phải yếu hơn kim loạiban đầu .Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất muối tác dụng với dung dịch axít. (6’)Tương tự gv hướng dẫn hsnghiên cứu thí nghiệm (CaCO3với dung dịch HCl, dung dịchBaCl2 với dung dịch H2 SO4 vàyêu cầu hs nhận xét hiện tượngphản ứng, kết luận tính chất thứ2.GV làm thí nghiệm dung dịchBaCl2 với dung dịch HCl cho hsnhận xét.GV lưu cho hs: điều kiện đểphản ứng xảy ra (1 trong điềukiện):+ Axit sinh ra phải yếu hơn haydễ bay hơi hơn axit đem phảnứng.+ muối sinh ra phải không tantrong axit mới. HS làm thí nghiệm và nhận xét(có phản ứng tạo kết tủa, có phảnứng tạo chất khí), vậy muối vàaxit có tác dụng với nhau.HS nhận xét không có hiệntượng phản ứng.HS lắng nghe chăm chú và ghi lại điều kiện phản ứng 2. Muối tác dụng với dung dịch axit :* Thí nghiệm1: BaCl2 H2 SO4 BaSO4 2HCl Thí nghiệm2 CaCO3 2HCl CaCl2 CO2 H2 KL Muối có thể tác dụng với axit tạo ramuối mới và axít mới.Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất muối tác dụng với dung dịch muối .(6’)GV yêu cầu làm thí nghiệmAgNO3 với dung dịch NaCl vànhận xét, kết luận.GV yêu cầu HS tiết kiệm dungdịch AgNO3 vì rất đắt tiền.GV chốt lại tính chất .GV lưu điều kiện phản ứng xảyra: dung dịch muối phải tan,sản phẩmcó kết tủa. HS làm thí nghiệm và nhận xét:có kết tủa trắng đục, vậy dungdịch muối có thể tác dụng đượcvới nhau .HS lắng nghe và thực hiện.HS lắng nghe. 3. Muối tác dụng với dung dịch muối :* Thí nghiệm AgNO3 NaCl AgCl +NaNO3 .* Kết luận Hai dung dịch muối có thể tácdụng với nhau tạo ra hai muối mới.Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất muối tác dụng với dung dịch bazơ.(8’)GV cho HS làm thí nghiệm(dung dịch CuSO4 tác dụng vớidung dịch NaOH, dung dịchFeCl3 với dung dịch NaOH) Lưuý cho HS nên nhỏ 1-2 giọt dungdịch CuSO4 (FeCl3 vào dungdịch NaOH và để yên để dễ quansát.GV chốt lại tính chất 4.GV lưu học sinh điều kiện đểphản ứng xảy ra:+ Chất tham giai phải tan.+ Sản phẩm phải có chất kết tủa. HS làm thí nghiệm và nhận xét :có kết tủa xanh. Vậy dung dịchmuối có tác dụng với dung dịchbazơ.HS ghi bài.HS lắng nghe. 4. Muối tác dụng với dung dịch bazơ :* Thí nghiệm CuSO4 +2NaOH Cu(OH)2 +Na2 SO4FeCl3 +3NaOH Fe(OH)3 3NaCl.* Kết luận :Dung dịch muối tác dụng với dungdịch bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới. Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất phân hủy của muối.(4’)GV yêu cầu HS viết phản ứngnung vôi, từ đó suy ra tính chất HS:CaCO3 CaO +CO2 .Từ đó nêu tính chất phản ứng 5. Phản ứng phân hủy muối :Các muối cacbonat không tan, muốit 0Naêm hoïc 2012 2013.Giaùo AÙn Hoùa Hoïc Giaùo vieân: Buøi Thò Phöôïng Vythứ 5. GV nêu một số muối có thể bịnhiệt phân thường gặp. phân hủy muối.HS lắng nghe. hiđrocacbonat, KClO3 KMnO4 …bị nhiệt phânhủy.2KClO3 2KCl+ 3O2 2NaHCO3 Na2 CO3 CO2 H2 O.Hoạt động 6: Tìm hiểu về phản ứng trao đổi (4’)GV yêu cầu HS nhìn lại các phảnứng hóa học đã viết giữa dungdịch muối tác dụng với dungdịch: axit, bazo, muối và chonhận xét về các phản ứng đó.GV nhận xét.GV yêu cầu HS cho biết điềukiện để phản ứng trao đổi xảy ra. HS nhận xét: trong phản ứngxảy ra đã có sự trao đổi các thànhphần với nhau để tạo ra hợp chấtmới.HS lắng nghe.HS trả lời. II. Phản ứng trao đổi :- Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học,trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng traođổi thành phần cấu tạo cho nhau để tạo ranhững hợp chất mới.- Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra là sảnphẩm phải có chất kết tủa hay chất dễ bay hơi.4. Củng cố và dặn dò (8’) :* Củng cố GV treo bảng phụ bài tập:+ Bài Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):a). H2 SO4 HNO3 b). FeSO4 FeCl2 ?c). FeCl2 Fe(NO3 )2 d). Cu(NO3 )2 Cu(OH)2 ?e). CaCO3 f). KOH K2 SO4 ?+ Bài Cho 200g dung dich BaCl2 5,2% tác dụng vừa đủ với 300g dung dịch Na2 SO4 .a. Viết phương trình hóa học xảy ra. b. Tính khối lượng của chất kết tủa tạo thành.c. Tính nồng độ của chất còn lại trong dung dịch thu được sau khi lọc bỏ kết tủa. Dặn dò Học bài, làm bài tập 1,2,3,4/33, đọc trước bài mới. IV. Nhận xét Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..--------------&-------------- 0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.