Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án Hóa học 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

3ac573d470845db3f34cf6eaa22d6a73
Gửi bởi: trung123 26 tháng 10 2016 lúc 23:15 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2945 | Lượt Download: 42 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Bi 9: AXIT NITRIC V MU?I NITRAT (ti?t1)

I. M?C TIU:
1.Ki?n th?c:
1. HS bi?t ???c:
C?u t?o phn t?, tnh ch?t v?t l (tr?ng thi, mu s?c, kh?i l??ng ring, tnh tan), ?ng d?ng c?a HNO3
2. HS hi?u ???c:
- HNO3 l m?t trong nh?ng axit m?nh nh?t.
- HNO3 l ch?t oxi ho r?t m?nh: oxi ho h?u h?t kim lo?i, m?t s? phi kim, nhi?u h?p ch?t v c? v h?u c?.
2.K? n?ng:
- D? ?on tnh ch?t ha h?c, ki?m tra d? ?on b?ng th nghi?m v rt ra k?t lu?n.
- Quan st th nghi?m, hnh ?nh..., rt ra ???c nh?n xt v? tnh ch?t c?a HNO3.
- Vi?t cc ph??ng trnh ho h?c d?ng phn t?, ion rt g?n minh ho? tnh ch?t ho h?c c?a HNO3 ??c v long.
3.Thi ??: Ch?ng minh ?? m?nh c?a axit nitric, th?c hi?n th nghi?m c?n th?n

II. TR?NG TM:
- HNO3 c ??y ?? tnh ch?t ha h?c c?a m?t axit m?nh v l ch?t oxi ha r?t m?nh: oxi ha h?u h?t cc kim lo?i, m?t s? phi kim, nhi?u h?p ch?t v c? v h?u c?.

IV. PH??NG PHP:
- Gv ??t v?n ??
- Hs t? gi?i quy?t v?n ?? d??i s? h??ng d?n c?a gv
- K?t h?p sch gio khoa, tr?c quan ?? HS t? chi?m l?nh ki?n th?c

III. CHU?N B?:
1. Gio vin: Qu? tm, CuO (r), dd NaOH, CaCO3 (r) v Cu, Zn, HNO3 ??c, HNO3 (l), dd HCl long
2. H?c sinh: H?c bi, lm bi t?p, chu?n b? bi m?i

V. TI?N TRNH BI D?Y:
1. ?n ??nh l?p: Ki?m tra s? s?, ??ng ph?c...
2. Ki?m tra bi c?:
- Vi?t ph??ng trnh ho h?c hon thnh dy chuy?n ho sau:
(NH4)2SO4 NH3 NH4Cl N2 NO NO2
- B?ng ph??ng php ho h?c, nh?n bi?t ch?t r?n sau: CaCO3; NH4Cl; NaCl
- Gv nh?n xt, cho ?i?m.
3. N?i dung:
Nh?ng h?p ch?t kh no l nguyn nhn gy ra m?a axit? C h?p ch?t c?a nit? l NO2, k?t h?p v?i n??c t?o nn m?t lo?i axit, axit ny c nh?ng tnh ch?t g m c th? gy h?i ??n nh?ng cng trnh xy d?ng... Hm nay chng ta s? tm hi?u

HO?T ??NG GV V HS
N?I DUNG

Ho?t ??ng 1:
- Gv: Yu c?u hs vi?t CTCT c?a phn t? HNO3. Xc ??nh s? oxh c?a nit? trong HNO3.
Hs: Tr? l?i
- Gv: Gi?i thi?u l? ??ng dd HNO3? Yu c?u Hs quan st v nghin c?u n?i dung bi h?c trong sgk, rt ra tnh ch?t v?t l c?a HNO3.
Hs: Nu tr?ng thi, mu s?c, ?? b?n tnh tan trong n??c, n?ng ?? c?a dung d?ch HNO3 ??m ??c v kh?i l??ng ring.
- Gv: Nh?n xt, b? sung v k?t lu?n.


Ho?t ??ng 2:
- Gv: Yu c?u h?c sinh vi?t ph??ng trnh ?i?n li c?a HNO3 v xc ??nh s? oxi ho c?a N trong phn t? HNO3 ? D? ?on tnh ch?t?
Hs lm th nghi?m theo nhm ch?ng minh tnh axit m?nh c?a HNO3 v?i:
+ Qu? tm
+ CuO
+ Ca(OH)2
+ CaCO3

? Nh?n xt hi?n t??ng, vi?t ph??ng trnh phn t? v ion thu g?n

Ho?t ??ng 3:
- Gv yu c?u hs nh?c l?i cc m?c oxi ho c?a N ? Gv thng tin- Gv lm th nghi?m ??i ch?ng:
+ Cu + dd HCl long
+ Cu + dd HNO3 long
Hs quan st, nh?n xt, vi?t ph??ng trnh
- Gv trnh di?n th nghi?m HNO3 ??c v?i Cu
Hs quan st, nh?n xt hi?n t??ng, vi?t ph??ng trnh
- Gv thng tin: Th??ng HNO3 long t?o thnh NO; HNO3 ??c t?o thnh NO2
Ho?t ??ng 4:
- Gv: Khi ?un nng, HNO3 ??c c th? oxi ho m?t s? phi kim ln m?c oxh cao nh?t
? Bi?u di?n th nghi?m: HNO3 ??c v?i C
Hs quan st, nh?n xt, vi?t ph??ng trnh

Ho?t ??ng 5:
- Gv bi?u di?n th nghi?m FeO+ HNO3 ??c nng, ?? ngu?i, nh? vi gi?t dd NaOH vo cho ??n khi c k?t t?a nu ??
Hs quan st, nh?n xt, vi?t ph?n ?ng
- Gv thng tin thm


Ho?t ??ng 6:
Hs nghin c?u SGK cho bi?t ?ng d?ng c?a HNO3


A. AXIT NITRIC:
I. C?u t?o phn t?:
-CTCT: H - O - N = O
O
-Trong pt? HNO3: N c SOXH +5


II. Tnh ch?t v?t l: Sgk


III. Tnh ch?t ho h?c:
- HNO3 ? H+ + NO3- => l axit m?nh
- ? S? OXH cao nh?t nn ch? c th? gi?m => tnh oxi ho
1. Tnh axt : HNO3 l axt m?nh
- Qu? tm ho ??
- Tc d?ng v?i oxt baz?, baz?, mu?i c?a cc axt y?u? mu?i nitrat.
2 HNO3 + CuO ? Cu(NO3)2 + H2O
2HNO3 +Ca(OH)2?Ca(NO3)2+2H2O
2HNO3 + CaCO3 ? Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

2. Tnh oxi ho:
- HNO3 c s? OXH + 5 c th? b? kh? thnh:
o +1 +2 +4 -3
N2, N2O, NO, NO2, NH4NO3 tu? theo n?ng ?? HNO3 v kh? n?ng kh? c?a ch?t tham gia.
a. Tc d?ng v?i kim lo?i:
-Oxy ho h?u h?t kim lo?i (tr? Au, Pt).
0 +5 +2 +2
3Cu +8HNO3(l) ? 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
0 +5 +2 +4
Cu + 4HNO3? ? Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

- Fe, Al, Cr th? ??ng ho v?i HNO3 ??c, ngu?i

b. Tc d?ng v?i phi kim:
HNO3 ??c, nng OXH ???c m?t s? phi kim C,S,P,... ? NO2
+ 4HO3 ? O2 + 4O2 + 2H2O
+ 6HO3? H2O4 + 6O2+ 2H2O

c. Tc d?ng v?i h?p ch?t:
- HNO3 ??c oxi ho nhi?u h?p ch?t v c? v h?u c?
O + 4HO3 ? (NO3)3 + O2 + 2H2O
- V?i, gi?y, mn c?a, d?u thng?.b? ph hu? khi ti?p xc HNO3 ??c

IV. ?ng d?ng: sgk

4. C?ng c?:
Vi?t ph??ng trnh phn t? v ion thu g?n c?a HNO3 long v?i: Fe2O3; Ag; Cu(OH)2; Na2S
VI. D?n d:
- H?c bi, lm bi t?p
- Chu?n b? ph?n ?i?u ch? HNO3; mu?i nitrat
VII. Rt kinh nghi?m:

Bi 9: AXIT NITRIC V MU?I NITRAT (ti?t2)

I. M?C TIU:
1.Ki?n th?c: HS bi?t ???c:
- Cch ?i?u ch? HNO3 trong phng th nghi?m v trong cng nghi?p (t? amoniac).
- Ph?n ?ng ??c tr?ng c?a ion NO3- v?i Cu trong mi tr??ng axit.
2.K? n?ng:
- Quan st th nghi?m, rt ra ???c nh?n xt v? tnh ch?t c?a mu?i nitrat.
- Vi?t ???c cc PTHH d?ng phn t? v ion thu g?n minh ho? cho tnh ch?t ho h?c.
- p d?ng ?? gi?i cc bi ton tnh thnh ph?n % kh?i l??ng h?n h?p kim lo?i tc d?ng v?i HNO3.
- Tnh thnh ph?n % kh?i l??ng mu?i nitrat trong h?n h?p; n?ng ?? ho?c th? tch dung d?ch mu?i nitrat tham gia ho?c t?o thnh trong ph?n ?ng .
3.Thi ??: Kch thch s? h?ng th v?i b? mn, pht huy kh? n?ng t? duy c?a h?c sinh

II. TR?NG TM:
- p d?ng ?? gi?i cc bi ton tnh thnh ph?n % kh?i l??ng h?n h?p kim lo?i tc d?ng v?i HNO3.
- Mu?i nitrat ??u d? tan trong n??c v l ch?t ?i?n li m?nh, km b?n v?i nhi?t v b? phn h?y b?i nhi?t t?o ra kh O2

III. CHU?N B?:
1. Gio vin: Tranh ?i?u ch? HNO3, hnh ?nh quy trnh s?n xu?t HNO3 trong cng nghi?p. My chi?u.
2. H?c sinh: H?c bi c?, lm bi t?p, chu?n b? bi m?i

IV. PH??NG PHP:
- Gv ??t v?n ??
- Hs t? gi?i quy?t v?n ?? d??i s? h??ng d?n c?a gv
- K?t h?p sch gio khoa, tr?c quan ?? HS t? chi?m l?nh ki?n th?c

V. TI?N TRNH BI D?Y:
1. ?n ??nh l?p: Ki?m tra s? s?, ??ng ph?c...
2. Ki?m tra bi c?:
HS 1: l m bt 2/ 45 sgk
HS 1: lm bt 3/ 45 sgk
- GV nh?n xt, cho ?i?m
3. N?i dung:

HO?T ??NG GV V HS
N?I DUNG

Ho?t ??ng 1:
- Gv: Nu cu h?i: HNO3 ???c ?i?u ch? nh? th? no?
- Gv: Cho hs ??c, quan st hnh 2.7 sgk
?Yu c?u hs cho bi?t cch ?i?u ch? HNO3 trong PTN. Vi?t ph??ng trnh ho h?c.
Hs: .Tr? l?i

- Gv: Cho hs nghin c?u n?i dung sgk v rt ra quy trnh v ph??ng php s?n xu?t HNO3 trong cng nghi?p, vi?t pthh.
Hs: Tr? l?i
- Gv nu ch :
+ ?i?u ki?n c?a ph?n ?ng: to = 850 - 900oC, xc tc Pt
+ Dd HNO3 thu ???c 52 - 68%. ?? ??t n?ng ?? cao h?n, ch?ng c?t axt ny v?i H2SO4 ??m ??c (c vai tr l ch?t ht n??c).Ho?t ??ng 2:
- Gv: Cho hs nghin c?u sgk, cho bi?t ??c ?i?m v? tnh tan c?a mu?i nitrat; Vi?t ph??ng trnh ?i?n li c?a m?t s? mu?i.
Hs: Tr? l?i, vi?t ph??ng trnh ?i?n li

Ho?t ??ng 3:
- Gv: Cho hs ??c v thu th?p thng tin t? sgk.
? Yu c?u hs th?o lu?n ?? rt ra k?t lu?n v? ph?n ?ng nhi?t phn c?a mu?i nitrat
Hs: Th?o lu?n trong 3 pht, trnh by
- Gv: Nh?n xt, k?t lu?n
- Gv: Yu c?u hs vi?t ph??ng trnh nhi?t phn c?a m?t s? mu?i: Al(NO3)3; NaNO; Pb(NO3)2

Ho?t ??ng 4:
- Gv Cho hs nghin c?u sgk v tm hi?u th?c t? cho bi?t mu?i nitrat c ?ng d?ng g ?
Hs: Phn ??m, thu?c n? ?en.

Ho?t ??ng 5: V?n d?ng
- Gv: cho cc nhm gi?i 2 bi ton:
Hs: 2 hs ln b?ng, hs khc nh?n xt, b? sung
- Gv: Gi?ng gi?i

V/ ?i?u ch?
1.Trong PTN:Cho tinh th? NaNO3 (ho?c KNO3) tc d?ng v?i H2SO4 ??c, ?un nng
NaNO3 + H2SO4(?) HNO3 + NaHSO4
2. Trong CN:
* S?n xu?t HNO3 t? NH3, khng kh: G?m 3 giai ?o?n
- Oxi ho kh NH3 b?ng oxi kk thnh NO:
4H3+ 5O24O +6H2O ?H < 0
-Oxi ho NO thnh NO2 b?ng oxi kk ? ?i?u ki?n th??ng : 2NO + O2 ? 2NO2
- NO2 tc d?ng v?i n??c v oxi kk t?o HNO3:
4NO2 + O2 + 2H2O ? 4HNO3
* Dung d?ch HNO3 c n?ng ?? 52 - 68 %
? ?? HNO3 c n?ng ?? cao h?n: Ch?ng c?t v?i H2SO4 ??m ??c.

B. Mu?i nitrat: M(NO3)x:
I. Tnh ch?t c?a mu?i nitrat:
1. Tnh ch?t v?t l:
- T?t c? cc mu?i nitrat ??u tan trong n??c v l ch?t ?i?n li m?nh.
Ca(NO3)2 ? Ca 2+ + 2NO3-
KNO3 ? K+ + NO3-

2. Tnh ch?t ho h?c:
-Cc mu?i nitrat ??u km b?n b?i nhi?t, khi ?un nng mu?i nitrat c tnh OXH m?nh.
-S?n ph?m phn hu? ph? thu?c vo b?n ch?t c?a cation kim lo?i:
* Kim lo?i ??ng tr??c Mg mu?i Nitrit + O2
2KNO3 2KNO2 + O2
* T? Mg ??n Cu Oxit kim lo?i + NO2 + O2
2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2
* Kim lo?i sau Cu Kim lo?i + NO2 + O2
2AgNO3 ? 2Ag + 2NO2 + O2

II. ?ng d?ng mu?i nitrat: Sgk
Bi t?p 1: Cho 11 gam h?n h?p Al v Fe vo dung d?ch HNO3 long d? th c 6,72 lit kh NO bay ra (?kc). Tnh kh?i l??ng m?i kim lo?i trong h?n h?p?
Gi?i:
G?i x, y l?n l??t l s? mol Al v Fe trong h?n h?p, ta c: 27x + 56y = 11 (1)
PTP?:
Al + 4HNO3 ? Al(NO3)3 + NO + 2H2O
x mol x mol
Fe + 4HNO3 ? Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
y mol y mol
T?ng s? mol kh thu ???c:
(2)
T? (1) v (2) ta c h? ph??ng trnh:

Kh?i l??ng Al=27.0,2=5,4 (g)
Kh?i l??ng Fe= 11-5,4=5,6 (g)

Bi t?p 2: Ho tan hon ton 2,32 gam h?n h?p FeO v Fe2O3 vo dung d?ch HNO3 ??c, d? th thu ???c 0,224 lt kh NO2 (?tc). Tnh kh?i l??ng mu?i Fe(NO3)2 t?o thnh sau ph?n ?ng?
Gi?i:
S? mol kh =
FeO+ 4HNO3 ? Fe(NO3)3 +NO2 + 2H2O
0,01mol 0,01mol 0,01mol
Kh?i l??ng Fe2O3= 2,32-72.0,01=1,6 (g)
?
Fe2O3 + 6HNO3 ? 2Fe(NO3)3 + 3H2O
0,01mol 0,02mol
Kh?i l??ng mu?i=242.0,03=7,26 (g)
4. C?ng c?:
- Ph?n ?ng nhi?t phn mu?i nitrat
- Gi?i bi ton h?n h?p
VI. D?n d:
- H?c bi, lm bi t?p
- Chu?n b? bi "Photpho"
VII. Rt kinh nghi?m: