Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

giáo án địa 8

daab4d6dab68437afb22a5445c7c9acb
Gửi bởi: ngọc nguyễn 9 tháng 8 2018 lúc 17:53:40 | Được cập nhật: hôm qua lúc 20:19:43 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 564 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016XI. CHÂU ÁTu n:1ầTi :1ế BÀI TRÍ LÍ, HÌNH VÀỊ ỊKHOÁNG CHÂU ÁẢ Ngày so n:15/8/2015ạNgày :17/8/2015ạI tiêu bài cụ :1 Ki th cế :- sinh trình bày nh ng ki th :ọ ượ ề- Các đi nhiên ,v trí lí, kích th c, giặ ứơ iớ n, đi và khoáng ảChâu Á.2. Kĩ năng :- Cũng kĩ năng c, phân tích so sánh các lí trên .ố ồ- Phát tri duy lí, gi thích quan ch ch gi nhiên .ể ự- Giao ti và nh th (HĐ1 ,2)ế ứ- duyư lí thông tin (HĐ1ử3. Thái độ th nghiên các ng nhiên do nh ng trí, ượ ưở ịhình Châu Á.Giáo th BVMTụ ứ4. nh ng phát tri năng c:ị ướ ự- Năng chung: c, gi quy sáng o, tính toán, tác, gi quy tự ếv .ấ ề- Năng chuyên bi t: ng ng tranh nh. ảII. Chu giáo viên và sinhẩ 1. Giáo viên lí th gi nhiên châu Áả Tranh nh các ng hình châu Áả ị2. sinh:ọ SGK, ghi, 8.ở III. Ti trình bài gi ngế :1 nh pỔ (1 phút)2. KTBC (2 phút) Nh ki th lí 7ắ ượ ị3. Bài iớ (1 phút)Ho ng giáo viên và sinhạ dung ghi ngộ ảI.HĐ1 (15 phút) đi trí lí, kích th châu Áặ ướ I.V trí lí, kích th châu Áị ướTr ng THCS kim thườ 1Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016Ho ng th lu nhóm :4 nhómạ ậ-GV.Treo lí châu trên th gi ớG/thi ệ- nhóm th lu dungỗ ộN dung th lu n: ậB 1ướ :chia nhóm phân công nhi vệ ụ1 .N dung nhómộ 1:-D vào h1.1sgk và b/đ treo ng. Hãy xác ườđ nh đi c, nam, đông, tây, nam trên vĩ ắđô lí nào?ị2 .N dung nhóm 2ộ -D vào h1.1 sgk và treo ng, cho ườbi t:ChâuÁ ti giáp ng nào và châu ươl nào? ụ3.N dung 3ộ -D vào h1.2 sgk, xác nh chi dài châu (t ừA B), chi ng châu (t D) là baoế ếnhiêu km? Đi đó nói lên đi hình ềd ng kích th châu Á?ạ ướ4.N dung 4ộ :-D vào dung ph sgk. Hãy cho bi di nự ệtích lãnh th châu Á? Hãy so sánh di tích lãnh ệth Châu các châu c.ổ ọB 2ướ các nhóm th lu nả ậB 3ướ :đ di các nhóm trình bày các nhóm ệkhác sungổB 4ướ :gv chu xác ki th c, nh xétẩ -Châu c, là ắm ph –Âu.ộ ị-N trãi dài vùng Xích ạđ vùng (77 16B ).-Giáp ng: TBD, AĐ ươD, BBD -Giáp châu châu Âu, châu ớPhi-Châu là châu ng nh ấth gi diên tích :44,4 tri ệkm 22.HĐ2 (20 phút) đi hình và khoáng Châu Áặ ảHo ng cá nhân ,c pạ ặ+D vào Châu và h1.2 hãy cho bi t:ự -Tìm các dãy núi chính? Phân ng núi ướchính? -Tìm các nguyên chính? phân ?ơ -Em nh xét th ng núi, nguyên châu ơntn? 2.Đ đi hình và khoáng ịs nả*Đ hìnhị Nhi th ng núi cao và sề ộnh th gi i.ấ -H th ng núi và nguyên phânệ ơb ch trung tâm aố -Núi có ng chính: Đ-T, B-NướTr ng THCS kim thườ 2Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016 -Tìm các ng ng chính Phân ?ồ ốHo ng theo :ạ ặB 1ướ :chia phân công nhi vặ ụN dung th lu n: -S phân gi núi, nguyên, ng ng ằntn?K tên các con sông ch qua ng ngể ằnào? Cho bi ngu hình thành ng ng ằchâu Á?B 2ướ các th lu nặ ậB 3ướ :đ di các trình bày các khác ặb sungổB 4ướ :gv chu xác ki th c, nh xétẩ ậHo ng cá nhân :ạ ộ+D vào h1.2 cho bi Châu có nh ng ữkhoáng nào? Quan tr ng nh là khoáng ảnào? +D ,khí trung nhi khu ựnào?Gv g/thi thêm Châu Á.ệ -Có nhi ng ng n, phân ớb rìa -Nhi th ng núi, SN, ĐB mề ằxen ẻ-Nhìn chung hình chia ắph pứ ạ*Khoáng nả :-Châu có khoáng phong phú ảvà có tr ng ,tiêu bi là: ượ ểd khí t, than, crôm, kim ốlo màu…ạ4. ng và ng :ổ ướ ậ* ng :ổ -Lên xác nh trí, hình ng kích th Châu Á.ả ướ -Nêu đi hình Châu Á.Xác nh các ng hình Châu trên ồ* BT tr nghi mắ Khu trung nhi khí châu Áự a. Đông và b. Nam c. Trung d. Đông nam e. Tây nam Áắ* ng pướ :- bài cũ ọ- Làm bài trong -So bài i: Khí châu Áạ +Tìm hi KH châu đa ng ?ể ạTr ng THCS kim thườ 3Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016Tuần: 2Tiết BÀI KHÍ CHÂU Ngày soạn: 22/8/2015Ngày dạy 24/8/2015 I.M tiêu bài cụ :1 Ki th cế HS ầ-Trình bày và gi thích đi khí châu Á.ả ượ ủ-N tính đa ng, ph khí châu và gi thích vì sao châu ượ có nhi khí .ề Nêu và gi thích khác nhau gi các ki khí gió mùa và ki khí uả ượ ậl châu Á.ụ ở2 Kĩ năng -Nâng cao kĩ năng, phân tích bi khí u. Xác nh trên phân các và các ki khí .ể -Xác quan gi khí trí, kích th c, hình, ướ -Mô đi khí u.ả ậ3. Thái độ :- Giáo HS th nghiên khí Châu có liên quan khí Vi tụ ệNam.- Giao ti và nh th (HĐ1 ,2)ế ứ- Gi quy tìm ki và lí thông tin(HĐ 2)ả ử4. nh ng phát tri năng c:ị ướ ự- Năng chung: c, gi quy sáng o, tính toán, tác, gi quy tự ếv .ấ ề- Năng chuyên bi t: ng ng tranh nh. ảII. Chu giáo viên và sinhẩ 1. Giáo viên các khí châu Á.ượ Các bi khí phóng to(tr.9 SGK)ể nhiên và câm châu Á.ả 2. sinh:ọ SGK, ghi, 8.ở ồIII. Ti trình bài gi ngế ảTr ng THCS kim thườ 4Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016 1. nh pỔ (1 phút) 2. KTBC (4 phút) trí lí, kích th châu Á?ị ướ đi hình và khoáng n?ặ 3.B ài iớ (1 phút) GV g/thi bài ớHo ng giáo viên và sinhạ dung ghi ngộ ả1.HĐ1 (15 phút) Khí châu phân hoá đa ậd ngạ Ho ng cá nhân.ạ _Quan sát H2.1 và b/đ nhiên Châu cho ựbi t:ế +D theo kinh tuy 80Đ vùng ắđ xích có nh ng KH nào?ế +Cho bi gi KH? ớ_ HS tr i, HS khác sung. GV chu xác ẩki th (Đ KH và c: kho ngế ảt VCB c; KH ôn ằttong kho ng 40ả 0B VCB; KH ậnhi t: kho ng CTB n40 0B; KH ớnhi i: kho ng CTB 5ệ 0B; KH xích o: 0B 0N +T sao châu phân hoá thành nhi KH ớkhác nhau? +D vào H2.1 và b/đ nhiên châu cho ựbi :ế -Trong KH ôn i;c nhi t; nhi i. Có ớnh ng ki Kh nào? nào phân hoá có nhi ềki Kh?ể -Xác nh các ki Khí thay duyên ừh vào a.ả -T sao KH châu có phân hoá nhi ki ểKH (Do kích th lãnh th đi hình, ướ ịnh ng bi n)ả ưở ể+Theo hình 2.1. Có KH nào không phân hoá ớthành các ki KH? Gi thích sao? (Đ KH 1.Khí châu phân hoá đa ậd ngạ -Do lãnh th trãi dài vùng ựđ xích nên khí ậchâu đa ng, phân hóa ạthành nhi và ki khí ậkhác nhau.-M khí th ng phân ườb nhi ki KH khác nhau tuỳ ểtheo trí hay xa bi n, ịhình cao hay th pấTr ng THCS kim thườ 5Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016xích có kh khí xích nóng th ng tr ịquanh năm iớKH có kh khí khô, nh th ng tr ịquanh năm)2 .HĐ2 :(17 /) Các ki KH ph bi Châu ủÁ Ho ng nhómạ 3nhómB 1ướ :chia nhóm phân công nhi vệ Nhóm :D vào bi nhi ng aư ượ ưYangun Nhóm :D vào bi nhi ng aự ượ ưEriat Nhóm :D vào bi nhi ,l ng ượ ưUlabato dung th lu nộ -Hãy xác nh đi đó trong ki KHị ểnào? -Nêu đi KH:Mùa Mùa đông(Nhi ệđ ,l ng a) và gi thích, Nguyên nhân.ộ ượ ảB 2ướ các nhóm th lu nả ậB 3ướ :đ di các nhóm trình bày các nhóm ệkhác sungổB 4ướ :gv chu xác ki th c, nh xétẩ 2. Khí châu ph bi là ếcác ki khí gió mùa và cácể ậki khí a.ể a.Các ki khí gió mùaể mùa +Mùa đông:L nh, khô, ít aạ +Mùa :Nóng, m, nhiêu ư* Phân bố _Gió mùa nhi i:Nam Á, ớĐNÁ _Gió mùa nhi và ôn i: Đôngệ ớÁ b.Các ki khí aể mùa +Mùa đông: nh. Khôạ +Mùa :Nóng, khôạ -Biên nhi ngày, đêm và các ệmùa trong năm n, nh ảquan h/m phát tri nạ Phân bố :vùng ịvàTâyNam Á4. ng và ng :ổ ướ ậ* ng :ổ ế-Vì sao Khí Châu phân hoá đa ng và ph p?ậ -Nêu đi ki khí gió mùa và ị* Bài tr nghi mậ Ch đúng nh t.ọ ấY nào nên đa ng khí Châu Áế a, Do Châu có di tích ng nh b, Do hình Châu ịcao, nh c, Do trí châu trãi dài 77ị 044 /B-1 016 /B d, Do Châu gi ữ3 ng.ạ ươ* ng pướ :-H bài cũ, làm bài trong đọ ồTr ng THCS kim thườ 6Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016- So bài 3: Sông Ngòi và nh quan Châu Áạ ả- Nêu đi SN Châu Á. Trình bày các th ng sông Châu Áặ ớ- vào H3.1.Em hãy cho bi thay các nh quan TN tây sang đông theo ừtuy 40ế 0B và gi thích sao có thay nh y. Nêu nh ng thu và hkó khăn ủthiên nhiên Châu .Tr ng THCS kim thườ 7Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016Tu n: 3ầTi 3ế BÀI SÔNG NGÒI VÀ NH QUANẢCHÂU Ngày so n: 29/8/2015ạNgày 31/8/2015ạI tiêu bài cụ :1 Ki th cế :HS. c.ầ ượ-Đ đi chung sông ngói châu Áặ ủ- ng sông ngòi châu khá phát tri n. Có nhi th ng sông nạ ướ ớ-Đ đi 1s th ng sông và gi thích nguyên nhân.ặ ả-S phân hoá đa ng các nh quan và nguyên nhân phân hoá đó .ự ự-Thu và khó khăn nhiên Châu Á.ậ ự2. Kĩ năng :-Bi ng tìm sông ngòi và nh quan Châu ủÁ -Xác nh trên trí các nh quan nhiên các th ng sông ớ-Xác quan gi khí u, hình sông ngòi và nh quan nhiên ự3. Thái :ộ -Có trách nhi các dòng sông và nh quan xung quanh.ệ ả-Giao ti và nh th (HĐ1 ,2)ế ứ- Tìm ki và lí thông tin, phân tích so sánh. (HĐ1 ,2)ế ử4. nh ng phát tri năng c:ị ướ ự- Năng chung: c, gi quy sáng o, tính toán, tác, gi quy tự ếv .ấ ề- Năng chuyên bi t: ng ng tranh nh. ảII- Chu :ẩ ị1. Giáo viên .- nhiên Châu Á, nh quan Châu Á, Tranh nh nh quan nhiên ựChâu 2. sinh:ọ SGK, ghi, 8.ở ồIII. Ti trình bài gi ngế :1 nh pỔ (1 phút)Tr ng THCS kim thườ 8Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ20162. KTBC (3 phút)-Châu có nh ng khí nào? Xác nh các khí trên ậb ?ả ồ-Gi thích phân hoá xu ng Nam, Đông sang Tây KH Châu Á.ả ủ3. Bài iớ (1 phút) GV. Gi thi khái quát bài ớHo ng giáo viên và sinhạ dung ghi ngộ ảHĐ1 :(16 phút) đi sông ngòi Châu Áặ ểHo ng cá nhân nhómạ ộ?D vào h1.2 cho bi t:ự ế-Đ đi chung sông ngòi Châu Á?ặ ể-Hãy tên các sông Châu Á? (Lê ủna,Hoàng Hà,Tr ng Giang, Mê Công Aán ườH ng......)ằ-Các sông và Đông ngu ồt khu nào và vào bi n, ĐD nào?ừ ểTh lu nhóm:ả nhóm-B ướ chia nhóm phân công nhi vệ ụM nhóm tìm hi khu dung:ỗ ộD vào b/đ nhiên châu và k/th đã ọcho bi :ế-Đ đi ng sông ngòi .ặ ướ-S phân ng sông ngòi .ự ướ-Ch sông ngòi.ế ướ- 2:ướ các nhóm th lu nả ậ-B 3:ướ di ng nhóm trình bày.ạ ừ-B 4: ướ gv chu xác ki th nh xét.ẩ ậ?Nêu giá tr kinh Sông ngòi châu Á. GV liên ếh giá tr kinh sông ngòi taệ ướ 1. đi sông ngòiặ :-Châu có th ng sông ngòi khá ốphát tri n, Có nhi sông ớ-Phân không uố ề-Ch ph p:ế ướ +Khu Á: ng sông ướdày c, mùa đông đóng băng, mùa ặxuân có lũ do băng tan +Khu Tây nam và Trung Á:ựr ít sông, ngu cung ướcho sông là băng tan.ướ +Khu ĐÁ, ĐNÁ, NÁ: Có ựm ng sông dày c, sông ướ ặnhi c, ch sông lên ướ ướxu ng theo mùa.ố-Giá tr kinh :giao thông th ủđi n,s xu sinh ho du ch ịđánh và nuôi tr ng th n.ắ ảHĐ2 (18 /) Các nh quan nhiên châu Áả ựHo ng :cá nhân /c p.ạ -D vào h3.1 cho ựbi t:ế+Châu có nh ng nh quan nhiên nào?ữ ự+K h2.1 và 3.2 cho bi tên các nhế ảquan Châu theo thou xu ng ốNam theo kinh tuy 80 Đ?ọ 2. Các nh quan nhiên ựChâu Á-Do hình, khí Châu đa ậd ng nên nh quan nhiên cũng ựr đa ng .ấ ạ+R ng lá kim có khí ôn ậTr ng THCS kim thườ 9Giáo án: lí Năm c: 2015 ọ2016+D vĩ tuy 40ọ 0B tính tây sang đông có ừnh ng nh quan nhiên nào?ữ ự+K tên các nh quan phân khu KH ựgió mùa và khu KH khô n?ự ạ+K tên các nh quan thu KH:Ôn ớC nhi t, Nhi i?ậ ớ-?Nguyên nhân phân nh quan?ố i.ớ+R ng nhi ng nhi ớm ,khí nhi gió ớmùa và nhi gió mùa.ệ ớ+Th nguyên, hoang c, nh ảquan núi cao, nhi khô và ôn ớđ a. ị-Nguyên nhân phân ốc nh quan:do phân hóa đa ng ạv các i, các ki khí u.......ề ậ4. ng và ng :ổ ướ ậ* ng :ổ ếĐánh (X) vào thích trong ng sau th hi quan gi các iấ ớc nh quan nhiên khí ng ng Châu Á.ả ươ nh quanớ KH cựvà cậ KH ônđ iớ KH ậnhi tệ KH nhi tệđ iớ KHXích oạ1.Hoang và ữhoang cạ2.Xa van, cây ụ3.R ng nhi mừ ẩ4.R ng nhi ớmẩ5.R ng và cây lá ục ng ứ6.Th nguyên ả7.R ng ợ8.R ng lá kimừ9.Đài nguyên ôn ớl aụ ịx(ôn ớl a)ụ ịx(ôn gió mùa)X(ôn cụđ a)ị cnhi ệl aụ ịx nhi ệgió nhi ệĐTH nđộ ịgió nt gió ớm ng pướ :-HS nhà bài,làm BT1,2 sgk và làm BT trong b/đ lí 8ề ị-Ôn ki th Đlí7 “Môi tr ng nhi gió mùa”: ng gió, tích ch t, nguyênạ ườ ướ ấnhân hình thành gió mùa mùa đông và gió mùa mùa ạ-Ôn đi Khí châu á.Đ ti sau làm bài th hành “Phân tích hoàn ưgió mùa Châu Á”Tr ng THCS kim thườ 10