Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

giáo án đại số lớp 10 - kiểm tra học kì 1

b2f92f4b1f66ff9ba352988864d0da0a
Gửi bởi: Lời Giải Hay 27 tháng 9 2016 lúc 7:27 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:02 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 329 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Ngy so?n: 20/12/2016
Ti?t d?y: 31 Bi d?y:KI?M TRA H?C K I
I. M?C TIU:
Ki?n th?c: C?ng c? cc ki?n th?c ? h?c trong h?c k 1.
?M?nh ?? - T?p h?p.
?Hm s? - Hm s? b?c nh?t - Hm s? b?c hai.
?Ph??ng trnh - Ph??ng trnh b?c nh?t - b?c hai. H? ph??ng trnh b?c nh?t nhi?u ?n.
?B?t ??ng th?c.
K? n?ng:Thnh th?o vi?c gi?i cc d?ng ton:
?Cc php ton v? m?nh ?? - t?p h?p.
?Tm t?p xc ??nh, xt s? bi?n thin, tnh ch?n l? c?a hm s?.
?Kh?o st hm s? b?c nh?t, b?c hai.
?Gi?i v bi?n lu?n ph??ng trnh b?c nh?t, b?c hai, ph??ng trnh qui v? b?c nh?t, b?c hai.
?Gi?i h? ph??ng trnh b?c nh?t nhi?u ?n.
Thi ??:
?Rn luy?n tnh c?n th?n, chnh xc. Luy?n t? duy linh ho?t, sng t?o.
II. CHU?N B?:
Gio vin:? ki?m tra.
H?c sinh:n t?p ki?n th?c ? h?c trong h?c k 1.
III. MA TR?N ?:
Ch? ??
Nh?n bi?t
Thng hi?u
V?n d?ng
T?ng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

M?nh ?? - T?p h?p
1
0,25

1
0,250,5
Hm s?
2
0,25

2
0,25
2
1,0


3,0
Ph??ng trnh


2
0,25

2
0,25
2
1,0
3,0
T?ng
0,75

1,25
2,0
0,5
2,0
6,5
IV. N?I DUNG ? KI?M TRA:
A. Ph?n tr?c nghi?m:
Cu 1:M?nh ?? "?x?R: x2+ 3x - 4 < 0" c m?nh ?? ph? ??nh l:
A."?x?R: x2+ 3x - 4?0"B."?x?R: x2+ 3x - 4 > 0"
C."?x?R: x2+ 3x - 4?0"D."?x?R: x2+ 3x - 4 = 0"
Cu 2:S? cc t?p con c?a t?p h?p A = {0, 1, 2, 3} l:
A.16B.8C.12D.6
Cu 3:T?p xc ??nh c?a hm s? y =l:
A.[-1; +?) \ {1}B.[1; +?) \ {-1}C.R \ {1}D.[-1; +?)
Cu 4:Hm s? y = 2x - m + 1
A.Lun ??ng bi?n trn RB.?ng bi?n trn R v?i m < 1
C.Lun ngh?ch bi?n trn RD.Ngh?ch bi?n trn R v?i m > 1
Cu 5:Hm s? y = x2- 2x + 3
A.?ng bi?n trn kho?ng (1; +?)B.?ng bi?n trn kho?ng (0; +?)
C.Ngh?ch bi?n trn kho?ng (0; +?)D.Ngh?ch bi?n trn kho?ng (1; +?)
Cu 6:? th? c?a hm s? y = -x2+ 2x + 1 ?i qua ?i?m
A.A(-1; -2)B.B(-1; 0)C.C(1; 3)D.D(2; 9)
Cu 7:i?u ki?n xc ??nh c?a ph??ng trnh: x + 3 -= 0 l:
A.x > - 3B.x?-3C.x?- 3D.x?2
Cu 8:V?i gi tr? no c?a m th ph??ng trnh: (m2- 4)x = m(m + 2) v nghi?m:
A.m = 2B.m = -2C.m?2D.m = ?2
Cu 9:V?i gi tr? no c?a m th ph??ng trnh: x2- mx + 1 = 0 c 1 nghi?m:
A.m =?2B.m = 4C.m?2D.m??2
Cu 10:C?p s? (2; -1) l nghi?m c?a ph??ng trnh no d??i ?y:
A.3x + 2y = 4B.3x + 2y = 8C.2x + 3y = 7D.2x + 3y = -1
B. Ph?n t? lu?n:
Bi 1:Cho hm s? y = x2- 4x + 3 (1).
a) Tm to? ?? ??nh v tr?c ??i x?ng c?a ?? th? hm s? (1).
b) V?i gi tr? no c?a m th ?.th?ng (d): y = mx + m - 1 c?t ?? th? c?a hm s? (1) t?i hai ?i?m phn bi?t.
Bi 2:Cho ph??ng trnh: (m - 1)x2+ 2x - 1 = 0 (2)
a) Tm m ?? ph??ng trnh (2) c nghi?m x = -1. Khi ? tm nghi?m cn l?i c?a ph??ng trnh (2).
b) Tm m ?? ph??ng trnh (2) c 2 nghi?m cng d?u.
V. P N V BI?U I?M:
A. Ph?n tr?c nghi?m: 1a) 2a) 3a) 4a) 5a) 6a) 7a) 8a) 9a) 10a)
B. T? lu?n:
Bi 1:(2 ?i?m) Cho hm s? y = x2- 4x + 3 (1).
a) To? ?? ??nh I: (0,5 ?i?m) Tr?c ??i x?ng: (?): x = (0,5 ?i?m)
b) (1 ?i?m) Ph??ng trnh honh ?? giao ?i?m c?a (1) v (d):
x2- 4x + 3 = mx + m - 1?x2- (m + 4)x + m - 4 = 0 (0,5 ?i?m)
+ (d) c?t (1) t?i 2 ?i?m phn bi?t??= (m + 4)2-4(m - 4) > 0 (0,5 ?i?m)
?m2+ 4m + 32 > 0?(m + 2)2+ 28 > 0??m?R (0,5 ?i?m)
Bi 2:(2 ?i?m) Cho ph??ng trnh: (m - 1)x2+ 2x - 1 = 0 (2)
a) + x = -1 l nghi?m c?a (2)?m = 4 (0,5 ?i?m)
+ (2)?3x2+ 2x - 1 = 0??nghi?m cn l?i l x = (0,5 ?i?m)
b) (2) c 2 nghi?m cng d?u?(0,5 ?i?m)??0?m < 1 (0,5 ?i?m)
VI. K?T QU? KI?M TRA:
L?p
S? s?
0 - 3,4
3,5 - 4,9
5,0 - 6,4
6,5 - 7,9
8,0 - 10


SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
10S1
51


10S2
52


10S3
50


10S4
50


VII. RT KINH NGHI?M, B? SUNG:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................