Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giáo án Đại số 9 bài Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

651059622def12eb85775ab51928939b
Gửi bởi: đề thi thử 10 tháng 1 2017 lúc 14:09 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:31 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 354 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnTi 6ếNgày y:ạL 9A:…../…./20….ớL 9B:…../…./20….ớ Đ4. liên gi phép chiaệ ữvà phép khai ph ngươA. TIÊU GIÁO ÁN.Ụ1. ki th cề Hs đc dung và cách ch ng minh đnh lý liên ượ ềh gi phép chia và phép khai ph ng.ệ ươ2. kĩ năngề Có năng dùng các quy khai ph ng th ng và chia ươ ươcác căn hai trong tính toán và bi đi bi th c.ậ ứB. CHU GIÁO ÁN.Ẩ Ị­Gv ng ph ghi đnh lý và quy cả ắ­Hs Đc tr bàiọ ướC. PH NG PHÁP CƯƠ Ọ­ Giáo viên nêu tình hu ng, sinh phát hi và gi quy đ, đan xen ềho đng nhóm.ạ ộD.TI TRÌNH C.Ế Ọ1. đnh p:ổ 9A: …./…. 9B: …./…..2. Ki tra bài cũ:ểGiáo viên sinhọ­ Ki tra Hs 1ể :? Tìm x, bi tế a, 5x b, 9( 1) 21x ­ Ki tra Hs 2ể :? So sánh a, và b, 5 và ­2­ Nh xét cho đi ch bàiậ a, 54xb, 50a, 3b, 2 3. Bài i:ớHo đng 1: Đnh lýạ ịHo đng giáo viên và sinhạ Ki th mế ắv ngữ­ Cho hs làm ?1­ Đây ch là tr ng th ng ườ ổquát ta cm đnh lý sauị 1. Đnh lýị?1Doc24.vn=> Đa dung đnh lýư ị? ti tr ta đã cm đnh lý khai ph ng ướ ươ ộtích trên nàoơ ở­ Cũng trên đó hãy cm đnh lý trênơ ị? Hãy so sánh đi ki a, trong hai đnh ịlý và gi thích.ả­ trên đnh nghĩa căn hai ốkhông âm­ Hs nêu cmcó: 222( )( )a abb b     ablàCBHSHc aủaba abb 16 162525* Đnh lýịV ớ0 0a b ta có abbCm/ Sgk­16Ho đng 2: Áp ngạ ụ­ Gv: đnh lý trên theo chi trái qua ph ảta có quy khai ph ng th ng.ắ ươ ươ? Hãy nêu quy cắ­ Cho Hs đc quy Sgkọ ắ­ ng Hs làm Vd1ướ ẫ­ Cho Hs ho đng nhóm làm ?2ạ ộ­ Gv: Theo dõi, ng các em làm bài, sau 3’ướ ẫc đi di các nhóm trình bàyử ệ­ Cho Hs phát bi quy cể ắ­ Gv: áp ng đnh lí trên theo chi ng taụ ượ ạcó quy chB hai căn haA.ắ ậ? Hãy phát bi quy cể ắ­ Cho Hs phát bi chính xác theo Sgkể ạ­ Yêu Hs đc Vd2 và bài gi trong Sgkầ ả­ Yêu hai em lên ng làm ?3ầ 2. áp ngụa, Quy khai ph ng ươ ộth ngươ (Sgk­17)* Vd1 Tínha, 25 25 5121 11121 b, 25 9: 16 36 10 ?2 Tínha, 225 225 15256 16256 b,196 140, 0196 0,1410000 100 b, Quy chB hai căn haiắ (Sgk­17)* Vd2 TínhDoc24.vn­ Gv: Gi thi chú Sgk­18ớ ệ­ Khi áp ng hai quy trên chú đi ềki chB và chBệ ị­ Đa Vd3 lên ng ph cho Hs quan sátư ể? hãy ng làm ?4ậ ể­ hai Hs đng th lên ng trình bàyọ ả­ vào đnh lý nêu quy cự ắ­ Đc quy Sgkọ ắ­ Làm Vd1 vào vở­ ng Hs ho đng theo nhóm làm ?2.ướ ộ­ Đi di các nhóm trình bày bàiạ ệ­ Hai em lên ng trình bàyả­ Hs theo dõi Vd3 và ng làm ?4ậ ụ­ Hai em lên ng làm bàiả ?3 Tínha,999 9999 3111111 b, 52 52 13.4 117 13.9 3117 * Chú ý: ABB ớ0 0A B * Vd3/ Sgk­18?4 Rút nọa, 22 4.2 .50 25 525a ba b b, 22162ab ớ0a 2.2162 81 981b aab ab ab 4. ng .ủ ố? Phát bi đnh lý liên gi phép chB và phép khai ph ngể ươ­ Cho Hs làm bài ng ụ­ Đa bài lên ngư ả? Ta làm bài này nh th nàoậ ế­ Yêu hai em lên ng làm bàiầ ả? Nh xét bài nậ ạ­ Gv: Cho đi (n đúng)ể ế­ Đa bài lên ngư ả? bài yêu chúng ta làm gìề ầ? áp ng ki th nào làmụ Hai em lên ng trình bàyả Bài 28/ Sgk­16b, 14 64 82 25 25 5 d, 8,1 81 9. 1, 16 4 * Bài 30a/ Sgk­19 Rút bi ểth cứ 24y xx ớ0 0x y Doc24.vn­ Nghiên bàiứ ề­ ch trình bày bàiạ 22 24. 1. ..xy xx yy 5. ng nhà.ướ ề­ thu đnh lý, quy c, ng cách ch ng minh. ứ­ BTVN: 28(a,c), 29, 30(b,c,d), 31 Sgk­18,19 36, 37 Sbt­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ngày so n: 6/9/2009 ạTi 7ếNgày y:ạL 9A:…../…./20….ớL 9B:…../…./20….ớ luy pệ ậA. TIÊU.Ụ1. ki th cề ng các ki th khai ph ng th ng và chia hai ươ ươcăn hai.ậ2. kĩ năngề Có năng thành th ng hai quy vào các bài tính ậtoán, rút bi th và gi ph ng trình.ọ ươ3. thái đề Rèn cách trình bày, giáo th cho sinh.ụ ọB. CHU .Ẩ Ị­Gv ng ph ghi bài pả ậ­Hs Làm bài p, ôn các ki th có liên quan.ậ ứC. PH NG PHÁP CƯƠ Ọ­ Giáo viên nêu bài p, sinh làm bài, ch ng bài p, đan xen ho ạđng nhómộD.TI TRÌNH C.Ế Ọ1. đnh p:ổ 9A: …./…. 9B: …./…..2. Ki tra bài cũ:ểGiáo viên sinhọ­ Ki tra Hs 1ể :? Tính a, 289225 b, 12500500 c,53 562 .3­ Ki tra Hs 2ể Hs1 :a, …. 1715 b, c, 2­ Hs2 :Doc24.vn? Rút nọ a, 26255xxyy 0ớ b, 34 8160, .x yx iớ0 0x ­ Nh xét cho đi m.ậ a, 2225xyb, 0, xy 3. Bài i:ớHo đng 1: Tính và so sánhạ ộHo đng giáo viên và sinhạ Ki th ngế ữCh rõ đâu là BT căn?ỉ ướ ấM th có gì đc bi ?ỗ ệ( )ỗ ốMu tính ta làm gì ?ố ầáp ng QT khai ph ng tích ta làm ntn?ụ ươHS lên ng làm bài ảT và có gì đc bi ?ử ệ( ng ng đng th hi bình ph ng)ạ ươ? Hãy ng ng đng th đó tínhậ ể­ Gv: Đa bài ng ph )ư ụ? kh ng đnh sau đúng hay sai Vì sao.ỗ ịa, 0, 01 0, 0001b, 0, 0, 25 c, 39 7 và 39 6d, (4 13).2 3(4 13)x 3x ­ Hs đng ch tr mi ngứ 1. ng 1. Tính và so sánhạ* Bài 32/ Sgk­19a, 25 49 11 0, 01 16 16 100 25 49 .16 100 10 24 d,2 22 2149 76 (149 76).(149 76)457 384 (457 384).(457 384)  225 73 15 841 73 29 * Bài 36/ Sgk­20a, Đúngb, Sai, vì 0, 25 không có nghĩac, Đúngd, Đúng, vì cùng chB hai cho ếs ng và đng th không ươ ứđi chi u.ổ ềHo đng 2: Gi ph ng trìnhạ ươ­ Gv: Đa bài lên ngư ảquan sát kĩ PT có gì đc bi ?ế ệđu có ề3 chung? ph ng trình này ta gi nh th nàoớ ươ 2. ng 2. Gi ph ng trìnhạ ươ* Bài 33(b,c)/ Sgk­19b, 3. 12 27x Doc24.vn­ ý: 12 4.3ợ 27 3.9? Hãy áp ng quy khai ph ng tích ươ ểgi ph ng trìnhả ươGV yêu HS nh hđt ạ2A A­ Gv: áp ng ng đng th trên bi đi ổph ng trìnhươhãy tr bài toán 3. 4.3 9.33. 33. 34xxxx    3c, 23. 12 0x 22 2123. 12 34 22 2x xx xx x   * Bài 35a/ Sgk­20: Tìm x, bi tế 2( 3) 9x x 9x ho ặ3 9x 12x ho ặ6x Ho đng 3: Rút bi th cạ ứa âm thì nh giá tr ntn?ẫ ịdùng qt khai ph ng th ng ta vi đc kq gì ?ươ ươ Gv: ch cho Hs ho đng nhómổ ộN làm câu aử ớN làm câu bử ớ­ Nh xét bài làm các nhóm và kh ng đnh ạcác quy khai ph ng th ng và ng ươ ươ ằđng th ứ2A AM BT mu đa ra ngoài căn ph mang ảlu th ?ỹ ấEm có nh xét gì th ?ậ ứ( Bình ph ng ng )ươ ổHS khai tri theo HĐT trên ểGV ch cách gi ng toán trên qs kĩ ầđ tìm ra ng gi thích .ể ướ 3. ng 3. Rút bi th cạ ứ* Bài 34/ Sgk­19a, 22 43.aba ớ0b 222 43 3. ..ab ababa b 223. 3abab  (vì )c, 229 12 4a ab iớ1, 0a b 2222(3 )(3 )aabb 22 3aab b  (vì1, 0a b )Doc24.vn4. ng .ủ ố? Nêu các ng toán đã làmạ? Nh các ki th đã áp ng gi các ng toán trên.ắ ạ5. ng nhà.ướ ề­ Xem các ng bài đã làm.ạ ạ­ BTVN: 32(b,c), 33(a,d), 34(b,d), 35b, 37/ Sgk­19,20­ Đc tr bài 5.ọ ướ­ Ti sau mang MTBT và ng .ế ố­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.