Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải vở bài tập Địa Lý 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

c1fd0b722618ca89ac3654cc2c354679
Gửi bởi: ngọc nguyễn 17 tháng 1 2019 lúc 16:16 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 12:55 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 474 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 13: Tình hình phát tri kinh xã khu Đôngể ựÁBài trang 27 VBT Lí 8:ị Tính dân Trung Qu so dân sỉ ốĐông Á, châu và th gi i, đi vào các tr ng trong sau. (Sế ốli dân năm 2002).ệ ốL gi i:ờ Bài trang 28 VBT Lí 8:ị vào ng li đây, hãy tính cán cânự ướxu nh kh (giá tr xu kh u- giá tr nh kh u) các và vùng lãnhấ ướth Đông (năm 2001).ổ ởNh nậ Trung Qu cố Hàn Qu cố Đài LoanXu kh uấ 403496 266160 150439 122506Nh kh uậ 349089 243610 141098 107274Cán cân xu nh pấ ậkh uẩL gi i:ờ ả(Đ tri USD)ơ ệNh nậ Trung Qu cố Hàn Qu cố Đài LoanXu kh uấ 403496 266160 150439 122506Nh kh uậ 349089 243610 141098 107274Cán cân xu nh pấ ậkh uẩ 54,4 22,6 9,3 15,2- th các và lãnh th theo giá tr cán cân xu nh kh tế ướ ừl nh .ớ ỏ1) Nh nậ 2) Trung Qu cố 3) Đài Loan 4) Hàn Qu cốBài trang 28 VBT Lí 8ị Đi vào ph các ngànhề ủcông nghi ng hàng th gi Nh n.ệ ảL gi i:ờ Bài trang 28 VBT Lí 8:ị Hãy bên ph bên trái cho phùố ớh p.ợL gi i:ờ Bài trang 29 VBT Lí 8:ị kinh Trung Qu ch cề ượ ụtiêu nào trong các thành đây?ự ướL gi i:ờ ả(Đánh vào trông có dung phù p)ấ ợa) tăng tr ng kinh cao và nhố ưở ịb) Gi quy ng th cho 1,2 dânả ượ ươ ỉc) Thu nh ng dân caoậ ườ ấd) Công nghi phát tri nhanh và hoàn ch nh, có ngành hi nệ ệđ iạ