Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải tích 12 Nâng cao Chương II. §2. Lũy thừa với số mũ thực

da44626db440138d16c01444c5802488
Gửi bởi: hoangkyanh0109 13 tháng 8 2017 lúc 0:15:11 | Được cập nhật: hôm kia lúc 21:13:32 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 458 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1122S GIÁO ĐÀO THANH HOÁỞ TR NG THPT NÔNG NG IIƯỜ ỐH CỌH ỌN AỮH CỌMÃI CỌH ỌN AỮH CỌMÃIGIÁO VIÊN NGUYỄN VĂN NGỌC34C ng các ki th ềC ng các ki th ềlũy th aừlũy th aừRèn luy cho sinh kĩ năng:ệ ọRèn luy cho sinh kĩ năng:ệ ọ•S ng tính ch tử ấS ng tính ch tử lũy th lũy th ốmũ th ểmũ th ểtính toán,rút nọtính toán,rút nọ nh ng nh ng ữbi th có ch lũy th aể ừbi th có ch lũy th aể ừ•Gi ph ng trình,b ph ng ươ ươGi ph ng trình,b ph ng ươ ươtrình đn gi n(có liên quan đn lũy ếtrình đn gi n(có liên quan đn lũy ếth a)ừth a)ừ TIÊU BÀI CỤ ỌM TIÊU BÀI CỤ Ọ5S NG ỤCÁC TÍNH CH ỦLŨY TH ỪĐ GI CÁC ẢBÀI PẬNH ẠCÁC TÍNH CH ƠB ỦLŨY TH AỪ ỦNG CỐ BÀI HỌC HƯỚNG DẪN HỌC BÀI NHÀCác ho đng chính bàiạ ủCác ho đng chính bàiạ ủHĐ 1HĐ HĐ36CÁC TÍNH CH LŨY TH ỪCÁC TÍNH CH LŨY TH MŨ TH CỚ ỰV MŨ TH CỚ ta có1. .2.3.( )4.5.   nnm mm nnm m.nnnn na aaaaa aa ab bab b a >0 >0 nhR  mmnna >1m >na >0 aa So sánh các lũy th aừ7Bài 1: Tính giá tr các bi th ứBài 1: Tính giá tr các bi th ứsau:sau:a)a)2 12 21 21M aa    3 13 323 1a aNbb     b)b)8Hãy nêu các công th có th ểHãy nêu các công th có th ểáp ng gi bài này ?ụ ảáp ng gi bài này ?ụ ảCác công th trên áp ng nh ưCác công th trên áp ng nh ưth nào vào bài này ?ếth nào vào bài này ?ếCác công th có th áp ng ụCác công th có th áp ng ụvào bài này là 1; 3vào bài này là 1; 3Tính chất9 gi ảL gi a) a)   22 ­2 ­2 1­1 2­2 1) ­2 231M .(a )a= .a a= a10 gi :ờ ảL gi :ờ ảb) b)    3+13 -1- 3-23-13 3+1) -1- 3( 3-1)( 3+1) -23+3-1- 322-2a aN=bba =b ba ab