Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải tích 12 Chương IV. §1. Số phức

b4d3f4d5826d35d7c5dc3737255716e0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 17:35 | Được cập nhật: 4 tháng 5 lúc 12:11 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KiÓm tra bµi cò+ Ph ần thực của số phức là:+ Ph ần ảo của số phức là:+ Môdun của số phức là:+ Số phức liên hợp của số phức là:+ là số thuần ảo khi: 1) Thực hiện phép tính sau:a, (3+2 (5+8 =?b, (7+5 (4+3 =? c, (3-2 ).(2+3 =? 0Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau:b, (7+5 (4+3 a, (3+2 (5+8 =7+5 (7-4)+(5-3) =3 2i= 3+2 5+8 =(3+ )+(2+8) i= 8+ 10i c, (3 ).(2+3 3.2 3.3i -2i.2 -2i.3i 9i -4i 6i 9i -4i 6(-1) 12 5iThùc hiÖn phÐp tÝnh sau:b, (6+5 (1-3 a, (3-2 (4+3 c, (1+ ).(4 -3 NX: Phép ng, phép tr và phép nhân hai ph ứđc th hi theo quy ng, tr nhân đa th ượ (V iớ 1) a, (a+bi)+(c+di) (a+c)+(b+d)ib, (a+bi) (c+di) (a -c)+(b d)ic, (a+bi)(c+di) (a.c b.d)+(a.d+b.c)i (Với -1) TiÕt 68 céng, trõ vµ nh©n sè phøcChú Phép cộng và phép nhân các số phức có các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thựcTính chấtPhép ng các ph cộ Phép nhân các ph cố ứ+ Tính ch giao hoánấ+ Tính ch pấ ợ+ Tính ch pấ Tính ch giao hoánấ án+ ng 0ộ ố+ Nhân 1ớ ố+ Tính ch phân ph ốc phép nhân ớphép ngộTiÕt 68 céng, trõ vµ nh©n sè phøcTiÕt 68 céng, trõ vµ nh©n sè phøc NX: Phép ng, phép tr và phép nhân hai ph ứđc th hi theo quy ng, tr nhân đa th ượ (V iớ 1) TiÕt 68 céng, trõ vµ nh©n sè phøcb= ????b) Cho số phức (1 2i)(3 i) phần thực của là: A. 22 B. C. -4 D. -22a, (a+bi)+(c+di) (a+c)+(b+d)ib, (a+bi) (c+di) (a -c)+(b d)ic, (a+bi)(c+di) (a.c b.d)+(a.d+b.c)i (Với -1)Chú Phép cộng và phép nhân các số phức có các tính chất của phép cộng và phép nhân các số thực NG CỦ ỐXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh