Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải tích 12 Chương I. §1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số

305c8e9e06000277cae091857c2fe8b5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 16:44:33 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 14:11:46 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 536 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Baøi toaùn tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soáBaøi toaùn tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soáPhaàn ooå giaûng cho tieát 25 (ppct-TOAÙN GT 12)BTìm minf(x) maxf(x) treân (0 Baøi toaùn :0x 1y +xHaõy tìm giaù trò ñuùng cuûa baøi toaùn ?A minf(x) maxf(x) 3B minf(x) khoâng coù maxf(x) Khoâng coù minf(x) maxf(x) khoâng coù minf(x) maxf(x) ??? ?Ñaùp aùn laø BPhaàn tham khaûo :loaïi1x1x0x1x0'y;x11'y222* Laäp baûng bieán thieân y’ || || -3 1xtaïi3ymincoùsoáhaøm;00lim limxxy y D Cho taám nhoâm vuoâng caïnh .• Caét goùc hình vuoâng ñeå coù hoäp khoâng naép •Tìm caïnh caùc hình vuoâng ñeå theå tích lôùn nhaát .Baøi toaùn :Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng ?( Haõy duøng gaïch cheùo ñanh vaøo oâ choïn )ABCD 0aa2a6 ?????Kết quả là DΧ•Phaàn tham khaûo :•Giaûi :* Goïi phaàn bò caét (0