Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải SBT Sinh học 12: Bài tập trắc nghiệm trang 129

ddb4fe3acb93450db03d198b61715996
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 14 tháng 9 2018 lúc 22:25:59 | Được cập nhật: 14 tháng 5 lúc 6:31:03 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 447 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Sinh 12: Bài tr nghi trang 129ọ ệBài tr nghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, trang 129 Sách bài tâ (SBT)ậ Sinh 12ọCh ph ng án tr đúng ho đúng nh t.ọ ươ ấ1. khác nhau gi môi tr ng và môi tr ng trên làự ườ ướ ườ ạA. ng ánh sáng môi tr ng nh trong môi tr ng c.ườ ườ ườ ướB. ng ôxi môi tr ng trên cao môi tr ng c.ồ ườ ườ ướC. có nh th trong không khí.ướ ơD. có nhi khoáng trong t.ướ ấ2. sinh trong môi tr ng là doự ườ ướA. tác ng ng môi tr ng vào sinh t.ộ ươ ườ ậB. áp sinh lên trên.ự ướ ậC. gi kh ng th sinh và áp lên.ự ượ ướD. sinh thu sinh lên t.ậ ướ ặ3. đi nào sau đây là đi thích nghi sinh lí th môi tr ng khôặ ườh n?ạA. lá bóng có tác ng ph chi ánh sáng tr i.ề ờB. Có thân ng phát tri t.ầ ướ ấC. khí đóng khi khí nóng.ỗ ậD. Lá xoay chuy tránh ánh ng tr i.ể ờ4. So sánh gi th th ph nh sâu th th ph nh gió, ng taữ ườth th th ph nh gió có đi mấ ểA. hoa có màu và sáng n.ự ơB. có nhi tuy ti t.ề ậC. có ít giao n.ử ơD. ph nh nh nhi n.ạ ơ5. môi tr ng khô n, loài thú có th dù không ngỞ ườ ượ ốn c. Đó là doướA. chúng thu nh và ng cách hi qu ngu ch trong th cậ ướ ướ ứăn.B. chúng có kh năng tr trong th .ả ướ ểC. chúng đào hang và tr trong nh ng ngày nóng.ố ướ ữD. chúng có th ng sót không cho khi có a.ể ướ ư6. thích nghi ng làm tăng th tinh làự ụA. tr ng có ng c.ẻ ọB. chuy tr ti giao vào trong th con cái.ể ểC. sinh ng tr ng và tinh trùng.ả ượ ứD. con.ẻ7. đi thích làm gi nhi thú làặ ởA. ng trong tr ng thái ngh .ố ỉB. th có dày bao c.ơ ọC. th nh và cao.ơ ỏD. Ra hôi. ồĐÁP ÁN1 B2 A3 C4 D5 A6 BDOC24.VN 17 BBài tr nghi 8, 9, 10, 11 SBT trang 130 Sách bài pậ (SBT) Sinh 12ọ8. Nhi loài ng có mô bi bì thành nhi p, cóề ướ ấnhi ch máu, đó là đi thích nghi choề ểA. trao khí qua hô pổ ấC gi nhi t.ữ ệB. ch qua tiêu hoá.ạ ướD. tăng ng ng.ườ ộ9. gi di tích th th tích thỉ ểA. tăng ng có th n.ơ ơB. gi ng có th n.ả ơC. gi th ng kéo dài ra.ả ậD. gi th ng phân chia thành nhi ph n.ả ầ10. Khi quan sát mô th kính hi vi th có kho ng tr ng ch khí gi aự ướ ữcác bào. Các kho ng tr ng ch khí đó là đi thích nghi, chúng giúpế ểA. đi hoà nhi thề ểB. hô trong ánh sáng,ấC. quang trong i.ợ ốD. ch ng trong c.ố ướ11. phân loài sinh thay iự ổA.theo trúc tu qu th .ấ ểB. do ho ng con ng nh ng không ph do các quá trình nhiên.ạ ườ ựC. theo nhu ngu ng các cá th trong qu th .ầ ểD theo quan gi các cá th trong qu th .ố ểĐÁP ÁN8 A9 B10 D11 C-----------------------------------DOC24.VN