Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48

0e10bceb6d6f4110e7a3ba827c3cd182
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 23 tháng 11 2018 lúc 23:29 | Được cập nhật: 21 tháng 2 2021 lúc 19:41 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 468 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 48ả ọII. Thú túi (trang 106 VBTộ Sinh 7ọ )1. (trang 106 VBT Sinh 7):ọ Quan sát hình 48.1 và 48.2 (SGK) thông tin ởm I, II ch nh ng câu tr thích đi vào ng sau:ụ ảTr i:ả ờB ng. So sánh đi ng và tính gi thú và kanguruả ịLoài iơs ngố oấ ạchi diựchuy nể Sinh nả Consơsinh Bộph nậti aế Cách chocon búThú mỏv tị cướng vàọ nở Chi cómàng iơ Đi trênc vàạb trongơn cướ Đẻtr ngứ Bìnhth ngườ Không cóvú ch cóỉtuy aế Li trênế ữlông thú ,ẹu ng hòaố ướtan mữ ẹKaguru ngồcỏ Chi saul kh eớ Nh yả Đẻcon nhấ Có vú Ngo ch tạ ặl vú, bú thấ ụđ ngộCâu (trang 107ỏ VBT Sinh 7ọ )1. (trang 107 VBT Sinh 7)ọ Phân bi các nhóm thú ng đi sinh và pệ ậtính “bú” con sinh. Em hãy đi các thông tin vào ch tr ng trong ng sau.ữ ảTr i:ả Thú huy (A)ộ Thú túi (B)ộ1. đi sinhặ ểs nả tr ng, thú ch có vú,ẻ ưcó tuy aế con, con sinh nh cẻ ượnuôi trong túi da ng thú mở ẹ2. tính “bú”ậs con sữ ơsinh Con theo ng doơ ữthú ti ra hòa trongẹ ẫn cướ Vú ti và ng ch yự ảvào mi ng thú conệ3. di nạ Thú tỏ KanguruDOC24.VN