Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 160 SGK Sinh lớp 9: Tác động của con người đối với môi trường

94c395670ac74552b97abe6442fead4c
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 11 tháng 5 2018 lúc 22:17 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 10:02 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Gi?i bi t?p trang 160 SGK Sinh l?p 9: Tc ??ng c?a con ng??i ??i v?i mi tr??ng
A. Tm t?t l thuy?t: Tc ??ng c?a con ng??i ??i v?i mi tr??ng
Nhi?u ho?t ??ng c?a con ng??i gy h?u qu? x?u ??i v?i mi tr??ng: lm m?t cc loi sinh v?t lm suy gi?m cc h? sinh thi hoang d, lm m?t cn b?ng sinh thi. Tc ??ng l?n nh?t c?a con ng??i t?i mi tr??ng t? nhin l ph h?y th?m th?c v?t, t? ? gy ra xi mn v thoi ha ??t, nhi?m mi tr??ng, h?n hn, l?t l?i, l? qut. Con ng??i ? v ?ang n? l?c ?? b?o v? v c?i t?o mi tr??ng t? nhin. M?i ng??i ??u ph?i c trch nhi?m trong vi?c b?o v? mi tr??ng s?ng c?a mnh.
B. H??ng d?n gi?i bi t?p SGK trang 160 Sinh H?c l?p 9: Tc ??ng c?a con ng??i ??i v?i mi tr??ng
Bi 1: (trang 160 SGK Sinh 9)
Trnh by nguyn nhn d?n t?i suy thoi mi tr??ng do ho?t ??ng c?a con ng??i.
?p n v h??ng d?n gi?i bi 1:
Do con ng??i hi l??m, s?n b?t ??ng v?t hoang d, ch?n th? gia sc, ??t r?ng, khai thc khong s?n, pht tri?n nhi?u khu dn c?, chi?n tranh ? lm m?t n?i ?, m?t nhi?u loi sinh v?t, lm ??t b? xi mn v thoi ha, gy h?n hn, chy r?ng, nhi?m mi tr??ng v m?t cn b?ng sinh thi.
Bi 2: (trang 160 SGK Sinh 9)
K? tn nh?ng vi?c lm ?nh h??ng x?u t?i mi tr??ng t? nhin m em bi?t tc h?i c?a nh?ng vi?c lm ?; nh?ng hnh ??ng c?n thi?t ?? kh?c ph?c ?nh h??ng x?u ? r?i li?t k vo b?ng sau:
?p n v h??ng d?n gi?i bi 2:
Tn vi?c lm
Tc h?i
C?n lm g ?? kh?c ph?c
S?n b?t th qu hi?m
Gy ti?t ch?ng ? m?t s? loi lm m?t cn b?ng sinh thi
Ch?m sc, b?o v? th qu hi?m
Khai thc r?ng b?a bi
Xi mn, thoi ha ??t, l? l?t, kh h?u b?t th??ng, m?t cn b?ng sinh thi
Khai thc r?ng h?p l, b?o v? r?ng v tr?ng r?ng
X? rc, ch?t th?i b?a bi
nhi?m mi tr??ng
th?c b?o v? mi tr??ng, gi? v? sinh n?i ? v n?i cng c?ng