Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 bài 16: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

cae026bb7673c8ecd6edcea7b52f4cba
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 18 tháng 9 2017 lúc 22:56 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 21:15 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Bi 16: S? chuy?n ha v b?o ton c? n?ng
1. Bi C1 trang 59 sgk v?t l 8
C1. ?? cao v v?n t?c c?a qu? bng thay ??i th? no trong th?i gian qu? bng r?i?
Tm t? thch h?p cho cc ch? tr?ng c?a cu tr? l?i sau:
Trong th?i gian qu? bng r?i, ?? cao c?a qu? bng?(1).. d?n, v?n t?c c?a qu? bng?(2)? d?n.
H??ng d?n gi?i:
(1) Gi?m.
(2) T?ng.
2. Bi C2 trang 59 sgk v?t l 8
C2. Th? n?ng v ??ng n?ng c?a qu? bng thay ??i th? no?
Tm t? thch h?p cho cc ch? tr?ng c?a cu tr? l?i sau:
Th? n?ng c?a qu? bng ?(1)? d?n, cn ??ng n?ng c?a n?(2)?
H??ng d?n gi?i:
(1) Gi?m.
(2) T?ng d?n.
3. Bi C3 trang 59 sgk v?t l 8
C3. Khi qu? bng ch?m m?t ??t, n n?y ln. Trong th?i gian n?y ln, ?? cao v v?n t?c c?a qu? bng thay ??i th? no?
Tm t? thch h?p cho cc ch? tr?ng c?a cu tr? l?i sau:
Trong th?i gian n?y ln, ?? cao c?a qu? bng?(1)? d?n, v?n t?c c?a n?(2).. d?n. Nh? v?y th? n?ng c?a qu? bng ?(3)..d?n, ??ng n?ng c?a n ?(4)? d?n.
H??ng d?n gi?i:
(1) T?ng.
(2) Gi?m.
(3) T?ng.
(4) Gi?m.
4. Bi C4 trang 59 sgk v?t l 8
C4. ? nh?ng v? tr no (A hay B) qu? bng c th? n?ng, ??ng n?ng l?n nh?t; c th? n?ng, ??ng n?ng nh? nh?t?
Tm t? thch h?p cho cc ch? tr?ng c?a cu tr? l?i sau:
Qu? bng c th? n?ng l?n nh?t khi ? v? tr?(1)? v c th? n?ng nh? nh?t khi ? v? tr?(2)?
Qu? bng c ??ng n?ng l?n nh?t khi ? v? tr?(3) v ??ng n?ng nh? nh?t khi ? v? tr?(4)?
H??ng d?n gi?i:
(1) A
(2) B
(3) B
(4) A
5. Bi C5 trang 60 sgk v?t l 8
C5. V?n t?c c?a con l?c t?ng hay gi?m khi:
a) Con l?c ?i t? A xu?ng B.
b) Con l?c ?i t? B ln C.
H??ng d?n gi?i:
a) V?n t?c t?ng d?n.
b) V?n t?c gi?m d?n.
6. Bi C6 trang 60 sgk v?t l 8
C6. C s? chuy?n ha t? d?ng c? n?ng ny sang d?ng c? n?ng no khi:
Con l?c ?i t? A xu?ng B.
Con l?c ?i t? B ln C.
H??ng d?n gi?i:
Con l?c ?i t? A xu?ng B: Th? n?ng chuy?n ha thnh ??ng n?ng.
Con l?c ?i t? B ln C: ??ng n?ng chuy?n ha thnh th? n?ng.
7. Bi C7 trang 60 sgk v?t l 8
C7. ? nh?ng v? tr no con l?c c th? n?ng l?n nh?t, c ??ng n?ng l?n nh?t?
H??ng d?n gi?i:
? v? tr A v C, th? n?ng c?a con l?c l l?n nh?t. ? v? tr B ??ng n?ng c?a con l?c l l?n nh?t.
8. Bi C8 trang 60 sgk v?t l 8
C8. ? nh?ng v? tr no con l?c c ??ng n?ng nh? nh?t, c th? n?ng nh? nh?t? cc gi tr? nh? nh?t ny b?ng bao nhiu?
H??ng d?n gi?i:
? v? tr A v C ??ng n?ng nh? nh?t (b?ng 0). ? v? tr B, th? n?ng nh? nh?t.
9. Bi C9 trang 61 sgk v?t l 8
C9. Hy ch? ra s? chuy?n ha t? d?ng c? n?ng ny sang d?ng c? n?ng khc trong cc tr??ng h?p sau ?y:
a) M?i tn ???c b?n ?i t? chi?c cung.
b) N??c t? trn ??p cao ch?y xu?ng.
c) Nm m?t v?t ln cao theo ph??ng th?ng ??ng.
H??ng d?n gi?i:
a) Th? n?ng c?a cnh cung chuyn ha thnh ??ng n?ng c?a m?i tn.
b) Th? n?ng chuy?n ha thnh ??ng n?ng
c) Khi v?t ?i ln, ??ng n?ng chuy?n ha thnh th? n?ng. Khi v?t r?i xu?ng th th? n?ng chuy?n ha thnh ??ng n?ng.