Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 16: Môi trường truyền âm

9c6b8ccb01b21dcf629a681549403511
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 18 tháng 9 2017 lúc 17:43:37 | Được cập nhật: hôm qua lúc 3:59:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 941 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 15: Môi tr ng truy âmườ ề1. C2 trang 37 sgk lí 7ậ ớSo sánh biên dao đng hai qu c. đó rút ra lu to âmộ ủtrong khi lan truy n.ềH ng gi i:ướ ảQu th hai có biên dao đng nh so th nh t.ả ấK lu n: to âm càng gi khi càng xa ngu âm và đế to âm càng khiủ ớcàng ngu âm.ở ồ2. C1 trang 37 sgk lí 7ậ ớCó hi ng gì ra đi qu treo tr ng 2? Hi ng đó ch ng tệ ượ ượ ỏđi gì?ềH ng gi i:ướ ảHi ng ra đi qu treo tr ng 2: Qu rung đng vàệ ượ ộl ch ra kh trí ban đu.ệ ầHi ng đó ch ng âm đã đc không khí truy tr ng th nh đn tệ ượ ượ ặtr ng th hai.ố ứ3. C3 trang 37 sgk lí 7ậ ớÂm truy đn tai qua môi tr ng nào khi nghe th ti ng gõ?ề ườ ếH ng gi i:ướ ảÂm truy đn tai qua môi tr ng nề ườ ắ4. C4 trang 38 sgk lí 7ậ ớÂm truy đn tai qua nh ng môi tr ng nào?ề ườH ng gi i:ướ ảÂm truy đn tai qua nh ng môi tr ng: n, ng, khí.ề ườ ỏ5. C5 trang 38 sgk lí 7ậ ớDoc24.vnDoc24.vnK qu thí nghi trên đây ch ng đi gì?ế ềH ng gi i:ướ ảK qu thí nghi mô hình 13.4 ch ng âm không truy qua chân không.ế ềK lu n:ế Âm có th truy qua nh ng môi tr ng nh n, ng, khí và không truy qua chânể ườ ềkhông. các trí càng xa ngu âm thì âm nghe càng nh .Ở ỏ6. C6 trang 39 sgk lí 7ậ ớHãy so sánh truy âm trong không khí, và thép?ậ ướH ng gi i:ướ ảV truy âm trong nh trong thép (1500 6100) và trong khôngậ ướ ơkhí (1500 340)7. C7 trang 39 sgk lí 7ậ ớÂm thanh xung quanh truy đn tai ta nh môi tr ng nào?ề ườH ng gi i:ướ ảÂm thanh xung quanh truy đn tai ta nh môi tr ng không khíề ườ8. C8 trang 39 sgk lí 7ậ ớHãy nêu ví ch ng ng âm có th truy trong môi tr ng ng?ụ ườ ỏH ng gi i:ướ ả­ Khi chúng ta c, chúng ta có th nghe đc ti ng sùng bong bóngơ ướ ướ ượ ủn c. Nh âm có th truy qua ch ng.ướ ỏ­ Ng nuôi cá ch tay ra âm thanh quen thu đàn cá đn. Đó làườ ếcá có th nghe đc âm thanh do ng tay phát ra truy qua không khí, qua cể ượ ườ ướvà n.ơ ầ­ Khi đánh cá, ng dân th ng chèo thuy đi xung quanh và gõ vào thuy đư ườ ướ ểd cá vào i. Đi đó ch ng đã truy ti ng đng đn tai cá.ồ ướ ướ ếDoc24.vnDoc24.vn9. C9 trang 39 sgk lí 7ậ ớNgày a, phát hi ti ng vó ng a, ng ta th ng áp tai xu ng đt nghe. iư ườ ườ ạsao?H ng gi i:ướ ảVì đt truy âm thanh nhanh không khí (v âm thanh trong không khíặ ủnh âm thanh trong ch n) nên ta nghe đc ti ng vó ng khi ghé sát taiỏ ượ ựxu ng đt.ố ấ10. C10 trang 39 sgk lí 7ậ ớKhi ngoài kho ng không (chân không), các nhà du hành vũ tr có th nói chuy iở ớnhau cách bình th ng nh khi trên đt đc không? sao?ộ ườ ượ ạH ng gi i:ướ ảCác nhà du hành vũ tr không th nói chuy nhau cách bình th ng nh khi hụ ườ ọtrên đt vì gi ngăn cách chân không bên ngoài áo, mũ giáp .ặ ệÂm thanh không th truy qua chân không đn tai nhà du hành vũ trể Doc24.vn