Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: Health and Hygiene

a1704b1411f671b4f59578d72b354339
Gửi bởi: Lời Giải Hay 11 tháng 1 2017 lúc 18:36:56 | Được cập nhật: hôm qua lúc 20:41:12 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1418 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Unit 10: Health and Hygieneả ớA. Personal hygiene (Ph 1­4 trang 99­102 SGK Ti ng Anh 7)ầ ế1. Read. Then answer the questions.(Đc. Sau đó tr các câu i.)ọ ỏA letter from Mom lá th .ộ )H ng ch:ướ ịNgày 10 tháng 10Hoa thân yêu,B hy ng con kh nh. đu kh đn mùa aố ữr và đang làm vi căng trang tr i. Ông con th ng đn làmồ ườ ếv Ông giúp nhi u. Ông nói nhi con và mong con đc kh eớ ượ ỏm nh.ạM nh đc th cô con tu i. Cô vi nhi con. là bây gi conẹ ượ ờt th bu sáng ph không, Hoa? Hu con ch ng bao gi thích yậ ậs m. Ba vui khi nghe con hi gi đã m.ớ ớM cũng hy ng con đang chăm sóc mình. Cô con n, ph nhẹ ớgi và qu áo con, và đng ăn quá nhi hay th khuya. Nh ng thặ ứy không cho con.ấ ốM nh con m. hy ng đn thăm con Hà i, có sau mùaẹ ẽg t. Đng quên vi th cho nhé Hoa.ặ ẹTh ng,ươMẹTr câu i:ả ỏa) Why are Hoa's parents busy? Vì sao cha Hoa n?ẹ )=> Because it's nearly the harvest time again.b) Who helps them on the farm? Ai giúp trang tr i?ỡ )=> Her grandfather helps them on the farm.c) When will they go to Ha Noi? Khi nào ra Hà i?ọ )=> They will probably go to Ha Noi after the harvest.Doc24.vnd) How is Hoa different now? Bây gi Hoa khác tr nh th nào?ờ ướ )=> She knows how to take care of herself. She's doing what she didn't do when she was at homein Hue.e) What does Hoa's mother want her to do? What does she want Hoa not to do? Write two lists.( Hoa mu cô làm gì? Bà mu Hoa không làm gì? Vi hai danh sách.ẹ )=> Her mother wants her to take care of herself, to wash and iron her own clothes.=> She don't want her eat too much candy or stay up late. To do Not to do Take care of herself Eat too much candy Wash and iron her own clothes Stay up late 2. Listen.(Nghe.)Listen and put the pictures in the order you hear. Nghe và đt các tranh theo đúng th tặ ựb nghe đc.ạ ượ Th tranh là:ứ ự1 )3. Read Nam's diary.(Hãy đc nh kí Nam.)ọ ủDoc24.vn Write about yourself. Complete diary entry like Nam's. Then practice with your partner. Askthese questions. Vi chính em. Hoàn thành nh kí gi ng Nam. Sau đó luy iế ớb c. các câu này.ạ )­ What do you do every day? làm gì ngày?ạ )­ What time do you get up/ eat breakfast/ do homework/ go to bed ...? th cạ ứd y/ ăn sáng/ làm bài nhà/ đi ng ... lúc gi ?ậ )Ví chúng ta có nh kí sau:ụ ậH và tr i:ỏ ờ­ What do you do everyday?=> do lot of things everyday.­ What time do you set up?=> usually get up at 5.30.­ What time do you have breakfast?Doc24.vn=> often have breakfast at 6.20.­ What do you do next?=> usually go to school.­ What time do you have lunch?=> often have lunch at 11.30.­ What do you usually do in the afternoon?=> learn my lessons and do homework.­ What time do you have dinner?=> have dinner at 5.30.­ Do you often watch TV?=> Yes, often watch TV at 8.00.­ What time do you go to bed?=> usually go to bed at 9.30.4. Write. Complete Hoa's reply to her mother with suitable verbs.(Vi t. Hoàn thành th đáp Hoa cho cô các đng phù p.)ế ợA letter to Mom lá th .ộ )October 20Dear Mom,Thanks for your letter. I'm glad to hear you are well. am doing well at school. At first,everything was/ looked strange and difficult. Now am having lot of fun. hope you will visitHa Noi after the harvest. We will take you round the city.Don't worry about me, Mom. know how to take care of myself. Every day, get up early to domorning exercises, and never go to bed late. often wash my clothes and iron them carefully. Iam not eating much candy now.I told all of my friends about your visit and they all hope to meet you in Ha Noi. It's 9.30 now, soI must go to bed.Take care, Mom. Write again soon.Love,Doc24.vnHoaRemember.(Ghi nh .)ớ Past simple tense Th qu kh đơ Regular (Độ ng qui Irregular (Độ ng qui )brush brushed do didchange changed drink drankcomb combed get gotiron ironed put putshower showered tell toldwash washed B. bad toothache (Ph 1­6 trang 103­106 SGK Ti ng Anh 7)ầ ế1. Listen. Then practice with partner.(Nghe. Sau đó luy c.)ệ ng ch:ướ ịMinh: Ôi!Hoa: làm sao Minh?ạ ậMinh: Mình đau răng.ịHoa: đnh đi nha sĩ khám ch ?ạ ứMinh: Có. Mình có cu vào lúc 10 gi 30 sáng nay nh ng mình quá.ộ ợHoa: Sao y?ậMinh: Mình ghét âm thanh máy khoan. Nó n.ủ ồDoc24.vnHoa: Mình hi đc th th nào mà, nh ng đng lo. Tu i, nha sĩể ượ ồđã trám sâu trong răng mình đy.ỗ ấMinh: Th có không?ế ợHoa: Mình nh ng cô nha sĩ m. Cô khám răng mình và mìnhơ ảđng lo. Sau đó cô trám i. Sau đó nó đau li n. Mình th nừ ơnhi sau khi cô ch răng cho mình.ề ữMinh: đúng đy. Mình th ít i. Cám nhé, Hoa.ạ ơHoa: Không có chi. Chúc may nhé!ắNow answer. Bây gi tr câu i.ờ )a) What is wrong with Minh? Minh có đi gì không n?ề )=> Minh has toothache.b) Does Minh like going to the dentist? How do you know? Minh có thích đi nha sĩ không? Làmth nào bi đc?ế ượ )=> No, he doesn't. Because he hates the sound of the drill and he feels scared.c) Why did Hoa go to the dentist last week? Tu tr sao Hoa đi nha sĩ?ầ ướ )=> Last week, Hoa went to the dentist's because her tooth had cavity.d) What did the dentist do? Nha sĩ đã làm gì? )=> She filled it.About you. n.ề )e) What did you do the last time you had bad toothache? tr đã làm gì khi bầ ướ ịđau răng ng?ặ )=> went to dentist.f) Are you scared of seeing the dentist? có nha sĩ không?ạ )=> No, am not.2. Listen and answer.(Nghe và tr i.)ả ờa) What is Dr Lai's job? Bác sĩ Lai làm ngh gì?ề )=> Dr Lai is dentist at Quang Trung school.Doc24.vnb) What clothes does Dr Lai wear to work? Bác sĩ Lai qu áo gì đi làm?ặ )=> She wears uniform to work.c) How to most children feel when they come to see Dr Lai? các đa tr th nhầ ưth nào khi Bác sĩ Lai?ế )=> Most children feel scared when they come to see Dr Lai.d) How does Dr Lai help these children? Bác sĩ Lai giúp nh ng đa tr này nh th nào?ữ )=> She gives the children some advice, tells them how to look after their teelh and reminds themto clean their teeth regularly.3. Listen and read.(Nghe và đc.)ọH ng ch:ướ ịMinh đang ng phòng khám bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang ki tra răng aồ ủc y.ậ ấBác sĩ Lai th Cô Minh và nói "Đng lo nhé Minh, em có tậ ườ ộl răng sâu nh nh ng không nghiêm tr ng m. Nh ng cái răng khác emỗ ủđu ".ề ảMinh th vui. Bác sĩ Lai trám răng sâu trong răng Minh. Cô làm xongấ ủvi không 10 phút. Minh hài lòng. Sau đó bác sĩ Lai ng xu ng nóiệ ốchuy Minh a.ệ ữCô "Minh, bao lâu em đánh răng n?". Minh trông có lo ng.ấ ắ" em... À, đôi khi em quên đánh răng"ỒBác sĩ Lai nói "C ng đng quên, vi đánh răng quan tr ng đy. Răng chố ạlà răng kho !"ẻNow complete the story. Bây gi hoàn thành câu chuy n.ờ )Minh is very nervous and Dr Lai notices this. She smiles at Minh and tells not to worry. Sheexplains one of his teeth has cavity He has to clean/ brush them regulariy. After Dr Lai fillshis tooth, Minh leaves. He is very pleased .4. Ask and answer questions with partner. Use the words to help you.(H và tr các câu c. ng các đã cho giúp em.)ỏ ểDoc24.vnExample:a tooth hurt have cavity Minh 's tooth hurts.Why?Because he has cavity.G các ph còn i:ợ ạb nervous see dentist He looks nervous Why Because he is seeing dentist .c cavity not serious small The cavity isn 't serious.Why?Because it' very small .d happy teeth OK Minh looks happy Why Because his teeth are ok now .5. Write. Complete this poster with partner.(Vi t. Hoàn thành áp phích này n.)ế Do Don 't­ Brush teeth after meals Use an old toothbrush­ Use good toothbrush Eat lots of candy and sweets­ Go to dentist when having toothache6. Play with words.Doc24.vn(Ch ch .)ơ ữH ng ch:ướ ịSue ng su đá nh ngV ng .C ch ng bao gi độ ng đế th kh ng ưỡ ng ,V kh ng bao gi ph nha ĩ.Simon ng ngh ch ng ,Ă qu nhi nh ng Gi th ta ang đâ ,V ta au ng .Remember.(Ghi nh .)ớ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.