Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

4854f97df0b650715bbbc4adb6ea3482
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 6 tháng 7 2018 lúc 15:27:59 | Được cập nhật: 7 tháng 5 lúc 15:09:18 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 483 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 24: Các ng ch ng ti hóaả ếBài 1: sao xác nh quan hàng gi các loài các đi hình thái ểthì ng ta hay ng các quan thoái hoá?ườ ơC quan thoái hóa hay ng nh ng ch ng nói lên quan hàng gi ượ ữcác loài vì quan thoái hóa không có ch năng gì nên không CLTN gi i. Chúngơ ượ ạđ gi các loài gi là do th ng các gen loài tiên.ượ ượ ưở ổBài 2: Hãy tìm ng ch ng sinh phân ch ng minh sinh ọv trên Trái có chung ngu c?ậ ố Có nhi ng ch ng phân ch ng minh sinh trên Trái có ềchung tiên.ổ Ví loài sinh có ch di truy là ADN, có chung mã di ềtruy n, có chung ch phiên mã và ch mã, có chung các giai đo quá trình ủchuy hóa ch nh ng phân.ể ườBài 3: lí sinh là gì? Nghiên lí sinh cung cho ta nh ng ng ằch ng gì ti hoá sinh gi i?ứ ớNghiên phân các loài trên Trái có th cung cho ta ng ch ng ứgián ti quan hàng gi các loài. Ví Đacuyn nghiên so sánh các ứđ đi hình thái các loài chim trên qu Galapagos và các loài chim vùng ởTrung Mĩ. Ông đã đi lu là các loài chim trên có ngu li ềTrung Mĩ.Bài 4: sao nh ng quan thoái hoá không còn gi ch năng gì di ượtruy này sang khác mà không ch nhiên lo ?ề ỏCác gen quy nh quan thoái hóa không CLTN đào th vì nh ng quan này ơth ng không gây gì cho th sinh t.ườ ậNh ng gen này ch có th lo kh qu th các ng nhiên vì th có th ểth gian ti hóa còn ch dài các ng nhiên lo các gen này.ờ ỏDOC24.VN