Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

59fab9e79176892fd1519c59efabda67
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 7 tháng 12 2018 lúc 21:06:08 | Được cập nhật: hôm qua lúc 18:46:19 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 471 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 13: nh ng môi tr ng lên bi uả ưở ườ ểhi genệ ủBài 1: Th nào là ph ng ki gen?ế ểCùng ki gen nh ng có th cho dãy các ki hình khác nhau tuỳ thu vào ộđi ki môi tr ng. các ki hình cùng ki gen ng ng ườ ươ ớcác môi tr ng khác nhau là ph ng ki gen.ườ ểBài 2: Mu nghiên ph ng ki gen nào đó ng ta ầph làm gì?ảMu nghiên ph ng ki gen nào đó ng ta ph ạra lo các con có cùng ki gen cho chúng ng các môi tr ng ườkhác nhau. Vi ra các con có cùng ki gen có th ti hành ng cách ượ ằnhân vô tính ho chia phôi thành nhi phôi nh cho vào cung các ủcon khác nhau ra các con con.ẹ ạBài 3: Nói: Cô truy cho tính tr ng “má lúm ng ti n” có chính xác ượ ềkhông? thì ph câu nói này nh th nào?ế ếNói cô truy cho tính tr ng “má lúm ng ti n” th ra là không hoàn ượ ựtoàn chính xác. ch truy cho con thông tin quy nh vi hình thành nên tính tr ngẹ ạ“má lúm ng ti n” ng trình các nuclêôtit xác nh (alen) mà không truy ướ ềcho con tính tr ng đã có n.ạ ẵBài 4: bà con nông dân đã mua ngô lai có năng su cao tr ng nh ng câyộ ưngô không cho t. Gi ng công ti gi ng đã cung gi ng th thi đúng ệtiêu chu n. Hãy gi thích nguyên nhân tình tr ng cây ngô không cho trongẩ ạtr ng trên?ườ ợM gi ng cây tr ng đòi lo các đi ki môi tr ng thích p. Vi ườ ệgi ng ngô lai không cho thu ho ch ho năng su quá th so yêu có th là doố ểchúng gieo tr ng trong đi ki th ti không thích p.ượ ợDOC24.VN