Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

1a0f307e2724d7c4104ebe50fe3fdf48
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 8 tháng 4 2018 lúc 3:15:08 | Được cập nhật: 17 tháng 9 lúc 11:18:15 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 523 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 11 bài 46: ch đi hòa sinh nả ảBài 1: ng ngày, ph ng viên thu tránh thai (ch prôgestêron ho prôgestêron ặ+ str gen) có th tránh mang thai, sao?ơ ượ ạL gi i:ờ ảU ng thu viên tránh thai ng ngày làm cho ng các hoocmôn này trong máu cao ộvà do gây ch lên tuy yên và vùng i. Vùng gi ti GnRH, ướ ướ ếtuy yên gi ti FSH và LH. Do ng các hoocmôn GnRH, FSH và LH gi nên ảtr ng không chín và không ng, giúp tránh mang thai.ứ ượBài 2: lo xu hoocmôn FSH, LH và testôstêron nh ng quá trình sinh ưở ếtinh hay không, sao?ạL gi i:ờ ảFSH kích thích ng sinh tinh sinh tinh trùng, LH kích thích bào (t bào Lêiđich) ếs xu ra testostêrôn. Testostêrôn kích thích ng sinh tinh phát tri và sinh tinh ảtrùng. Vì y,tăng hay gi xu hoocmôn FSH, ICSH làm thay ng ộtestostêron, làm nh ng quá trình sinh tinh trùng.ả ưở ảBài 3: Quá trình xu hoocmôn FSH, LH, strôgen và prôgestêron lo có nh ảh ng quá trình sinh tr ng hay không, sao?ưở ạL gi i:ờ ảThay ng testostêron, làm nh ng quá trình sinh tinh trùng.ố ưở ảFSH, LH kích thích phát tri nang tr ng, làm cho tr ng chín và ng. lo xu ấhoocmôn FSH, LH tuy yên làm lo quá trình tr ng chín và ng. ng ộpr gestêron và strôgen trong máu có tác ng lên quá trình xu hoocmôn FSH, LH ấc tuy yên. Vì nh ng quá trình sinh tr ng.ủ ưở ứDOC24.VN