Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 22

7cacd2a0fbdd63240952b911f7f95d8b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 21 tháng 9 2018 lúc 21:20:32 | Được cập nhật: 6 tháng 4 lúc 8:27:26 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 660 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 10 bài 22ả ọTr câu Sinh 10 Bài 22 trang 89:ả Căn vào ngu năng ng, ngu carbon,ứ ượ ồvi sinh quang ng khác vi sinh hóa ng ch nào?ậ ưỡ ưỡ ỗTr i:ả ờCăn vào ngu năng ng, ngu cacbon vi sinh quang ng khác vi sinh tứ ượ ưỡ ậhóa ng:ị ưỡ- Ngu năng ngồ ượ+ Quang ng là ánh sángự ưỡ+ Hóa ng là ch cị ưỡ ơ- Ngu carbon ch uồ ế+ Quang ng là COự ưỡ2+ Hóa ng là ch cị ưỡ ơTr câu Sinh 10 Bài 22 trang 90:ả Hãy ví VSV cho ng lo hô pấ ấmà em bi t.ếTr i:ả ờ- Ví hô hi khí:ụ ế+ Vi khu axêtic (hô hi khí không hoàn toàn).ẩ ế+ men hô hi khí khi có Oấ ượ ặ2- Ví hô khí: Vi khu ph nitrat hóa.ụ ảCâu trang 91 Sinh 10:ọ Cho các ví môi tr ng nhiên có vi sinh phátụ ườ ậtri n.ểTr i:ả ờTrong các môi tr ng nhiên, vi sinh có kh i, trong các môi tr ng vàườ ườđi ki sinh thái đa ng. Ví vi khu lên men chua, lên men chua;ề ưn vang; bánh mì; …ấ ượCâu trang 91 Sinh 10:ọ Nêu nh ng tiêu chí phân thành các ki dinhữ ểd ng vi sinh t.ưỡ ậTr i:ả ờD vào nhu ngu năng ng và ngu cacbon vi sinh phân thànhự ượ ểcác ki dinh ng vi sinh t. sinh có ki dinh ng.ể ưỡ ưỡ- Quang ng: Ngu năng ng là ánh sáng, ngu dinh ng là COự ưỡ ượ ưỡ2 .- Quang ng: Ngu năng ng là ánh sáng, ngu dinh ng là ch .ị ưỡ ượ ưỡ ơ- Hóa ng: Ngu năng ng là ch hóa c, ngu dinh ng là COự ưỡ ượ ưỡ2 .- Hóa ng: Ngu năng ng là ch hóa c, ngu dinh ng là ch .ị ưỡ ượ ưỡ ơCâu trang 91 Sinh 10ọ Khi có ánh sáng và giàu khí CO2 lo sinh có thộ ểphát tri trên môi tr ng thành ph tính theo g/l nh sau:ể ườ ượ ư(NH4 )3 PO4 1,5; KH2 PO4 1,0; MgSO4 0,2; CaCl2 0,1; NaCl 5,0a) Môi tr ng trên là lo môi tr ng gì?ườ ườb) Vi sinh phát tri trên môi tr ng này có ki dinh ng gì?ậ ườ ưỡc) Ngu cacbon, ngu năng ng và ngu nit vi sinh này là gì?ồ ượ ậTr i:ả ờa) Môi tr ng này là môi tr ng ng p.ườ ườ ợb) Vi sinh này có ki dinh ng: quang ng vô .ậ ưỡ ưỡ ơc) Ngu cacbon là COồ2 ngu năng ng vi sinh này là ánh sáng, còn ngu nồ ượ ồnit nó là (NHơ ủ4 3PO4 .DOC24.VN