Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 18

302eef77f3463bc81939690059b33cb8
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 21 tháng 9 2018 lúc 21:00 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:27 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 342 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 10 bài 18ả ọTr câu Sinh 10 Bài 18 trang 74:ả vào hình 18.2, hãy gi thích do đâuự ảnguyên phân có th ra bào con có NST gi ng bào .ạ ượ ẹTr i:ả ờNguyên phân có th ra bào con có NST gi ng bào do ADNể ượ ẹt nhân đôi pha kì trung gian) và phân li ng các nhi tâmự ạđ ng NST kép (mà NST kép có chi NST cùng ngu đính nhau iộ ạtâm ng) bào (kì sau).ộ ếCâu trang 75 Sinh 10:ọ Chu trình bào nh ng giai đo nào, nêu nghĩa aế ủvi đi hòa chu kì bào.ệ ếTr i:ả ờ- Chu kì bào là trình các giai đo mà bào ph tr qua trong kho ng th iế ờgian gi hai phân bào. Trình này bao hai giai đo là kì trung gianữ ượ ọvà các kì nguyên phân.ủ+ Kì trung gian chia thành các pha nh là G1, và G2. Ngay sau khi phânượ ớchia xong, bào vào giai đo là G1.ế ướ ượ ọ+ Quá trình phân bào: phân chia nhân (kì u, kì gi a, kì sau và kì cu i); phân chia tồ ếbào ch tấ- nghĩa đi hòa chu kì bào: Trong th đa bào, ph gi các bào làủ ếđ bi thi duy trì bình th ng th .ặ ườ ểCâu trang 75 Sinh 10:ọ sao các NST ph co xo đa tr khi vào kìạ ướ ướsau?Tr i:ả ờCác NST ph xo đa tr khi vào kì sau là thu (tránh ngả ướ ướ ồk nh), di chuy trong quá trình phân bào, tránh gãy khi tách nhau c.ề ựCâu trang 75 Sinh 10ọ Đi gì ra kì gi nguyên phân, thoi phânề ủbào phá y?ị ủTr i:ả ờN kì gi nguyên phân mà các thoi vô phá thì ra các bào tế ứb (vì kì gi các NST đã nhân đôi thành 4n).ộ ượCâu trang 75 Sinh 10:ọ Nêu nghĩa nguyên phân.ủTr i:ả ờ- các sinh nhân th bào, nguyên phân là ch sinh n.ố ả- các th sinh nhân th đa bào, nguyên phân làm tăng ng bàoố ượ ếgiúp th sinh tr ng và phát tri n. Ngoài ra, nguyên phân cũng đóng vai trò quan tr ngơ ưở ọgiúp th tái sinh nh ng mô ho các quan th ng, các sinh sinh nơ ươ ảsinh ng, nguyên phân là hình th sinh ra các cá th con có ki gen gi ngưỡ ốki gen cá th .ể ẹDOC24.VN