Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 16

b4d1994983207517f0c2459748435b72
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 21 tháng 9 2018 lúc 21:18:58 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 15:18:14 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 618 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 10 bài 16ả ọTr câu Sinh 10 Bài 16 trang 64:ả sao, bào không ng luôn năngạ ụl ng các phân glucôz mà ph đi vòng qua ho ng xu ATP ti th ?ượ ểTr i:ả ờ- vì phân glucose có trúc ph p, năng ng trong các liên là tở ượ ấl nên bào không th ng ngay.ớ ụ- khác, phân glucose phân gi qua các ho ng ti th ra ATP, ATPặ ượ ạlà ch cao năng ng ti năng ng bào, ch này nh và gi iợ ượ ảphóng năng ng cho các ho ng ng.ượ ốTr câu Sinh 10 Bài 16 trang 65:ả Qua quá trình ng phân và chu trình Crep, tườ ếbào thu bao nhiêu phân ATP? Theo em, phân ATP này có mang toàn năngượ ộl ng phân glucose ban hay không? không thì ph năng ng còn iượ ượ ạn đâu?ằ ởTr i:ả ờ- Quá trình ng phân ra 2ATP, chu trình Crep ra ATP.ườ ạ- Mà khi phân gi hoàn toàn phân glucose ta thu 38 ATP nh đây khôngả ượ ậph toàn năng ng phân glucose ban u.ả ượ ầ- Năng ng còn trong các ch NADH và FADH2 đi vào chu chuy nượ ểđi nên các ATP còn i.ệ ạ- khác kho ng 50% năng ng khi hô hi khí phân glucose thoát ra ượ ởd ng nhi năng.ạ ệCâu trang 66 Sinh 10ọ Th nào là hô bào? Quá trình hít th con ng iế ườcó liên quan nh th nào quá trình hô bào?ư ếTr i:ả ờ- Hô bào là quá trình chuy năng ng quan tr ng bào ng.ấ ượ ốTrong quá trình đó các phân ch phân gi COử ế2 và H2 O, ng th năngồ ờl ng gi phóng chuy thành ng năng ng ng ch trong phân tượ ượ ượ ửATP. bào nhân th c, quá trình này di ra trong ti th .Ở ể- Quá trình hít th con ng là quá trình hô ngoài. Quá trình này giúp trao iở ườ ổO2 và CO2 cho quá trình hô bào.ấ ếCâu trang 66 Sinh 10:ọ Hô bào có th chia thành giai đo nấ ượ ạchính? Là nh ng giai đo nào? giai đo quá trình hô bào di ra ởđâu?Tr i:ả ờ- Quá trình hô bào phân glucôz chia thành ba đo chính: ngấ ượ ườphân, chu trình Crep và chu chuy electron hô p.ỗ ấ- ng phân di ra trong bào ch t, chu trình Crep di ra trong ch ti th ,ườ ểchu chuy electron hô di ra màng trong ti th .ỗ ểCâu trang 66 Sinh 10:ọ Quá trình hô bào ng viên đang pấ ậluy di ra nh hay u? Vì sao?ệ ếTr i:ả ờ- Quá trình hô bào ng viên đang luy di ra nh mấ ẽ- Vì khi luy các bào nhi năng ng ATP, do đó quá trình hô pậ ượ ất bào ph tăng ng.ế ượ ườDOC24.VN