Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

e76e186c624b71df176104bba97edf40
Gửi bởi: đề thi thử 21 tháng 8 2017 lúc 23:52:34 | Được cập nhật: 28 tháng 1 lúc 10:59:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2171 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI 7: GI BÀI CÁC NHÂN NH NG ĐN PHÁT TRI VÀẢ ƯỞ ỂPHÂN NÔNG NGHI PỐ ỆI. TR CÂU GI BÀI Ữ1. vào ki th đã 8, hãy trình bày đc đi khí ta. ướTr i: ờ­ Khí nhi đi gió mùa; nhi trung bình năm cao (trên 21°C), ng aậ ượ ưl (1500 2000mm/năm), không khí cao (trên 80%); trong năm có hai mùa:ớ ấMùa (chi đn 90% ng năm) và mùa khô. ượ ả­ Phân hoá rõ theo chi Nam, theo cao và theo mùa. ộ­ Có nhi tai bi thiên nhiên (bão, lũ t, hán,...). ạ2. Hãy tên lo rau, qu đc tr ng theo mùa ho tiêu bi theo đaể ịph ng. ng n: HS liên th nh ng lo rau qu đa ph ng cácươ ướ ươem. 3. sao thu là bi pháp hàng đu trong thâm canh nông nghi ta? ướTr i:ả Ch ng úng, trong mùa bão. ư­ Đm trong mùa khô. ướ ướ­ đt, ng di tích canh tác. ệ­ Tăng thay đi mùa và cây tr ng. qu là ra đc năngụ ượsu cây tr ng cao và tăng ng cây tr ng. ượ ồ4. tên ch kĩ thu trong nông nghi minh ho rõ nể ơs trang 26 SGK. ồTr i: ờ­ th ng thu i: Các ch c, kênh ng đng, các công trình ch ngệ ướ ươ ốúng, ch ng n,... ạ­ th ng ch tr ng tr t: gi ng lúa, xu và cung ng phânệ ứDoc24.vnDoc24.vnbón, thu tr sâu,... ừ­ th ng ch chăn nuôi: lai gi ng, ch bi th ăn, thu thú y,... ố­ Các ch kĩ thu khác: Các phòng thí nghi m, các lo máy móc, thi bơ ịph chăn nuôi, các khuy nông, khuy ng ,... II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài trang 27 SGK đa lý 9: Phân tích nh ng thu tài nguyênả ủthiên nhiên phát tri nông nghi ta. ướTr i:ả Đt: Đa ng, có 14 nhóm khác nhau, trong đó chi di tích nh là đt phù saấ ấvà đt feralit. ấ+ Đt phù sa kho ng tri ha, trung ch các đng ng, thích cho tr ngấ ồlúa và nhi cây công nghi ng ngày. ướ ắ+ Đt feralit kho ng 16 tri ha, trung ch trung du và mi núi, thích pấ ợcho vi tr ng cây công nghi lâu năm (chè, cà phê, cao su,...), cây ăn qu và sệ ốcây ng ngày (ngô đu ng,...). ươ+ Di tích đt nông nghi hi nay kho ng tri ha. ệ­ Khí u: Nhi đi gió mùa m. ẩ+ Ngu nhi t, phong phú đi ki cây phát tri quanh năm, có th tr ngồ ồ2­3 /năm. ụ+ Phân hoá rõ theo chi Nam, theo mùa và theo cao, cho phép ta cungệ ước ph đa ng (c cây nhi đi, nhi và ôn đi), mùa khácấ ụnhau gi các vùng. ữ­ c: ướ+ ng sông ngòi dày đc, có giá tr thu i. ướ ợ+ Ngu ng dào là ngu quan tr ng vào mùa khô. ướ ướ ướ ọ­ Tài nguyên sinh phong phú: ậ+ Là thu ng, nên các cây tr ng, nuôi. ưỡ ậDoc24.vnDoc24.vn+ Nhi gi ng cây tr ng, nuôi có ch ng t, thích nghi các đi ki sinhề ượ ệthái ng đa ph ng. ươGi bài trang 27 SGK đa lý 9: Phát tri và phân công nghi ch bi nả ếcó nh ng nh th nào đn phát tri và phân nông nghi p? ưở ệTr i: ờ­ Tăng giá tr và kh năng nh tranh hàng nông n. ả­ Thúc đy phát tri các vùng chuyên canh. ể­ Nâng cao hi qu xu nông nghi p. Có th nói, nh tr tích côngệ ủnghi ch bi n, nông nghi ta tr thành ngành xu hàng hoá. ướ ấGi bài trang 27 SGK đa lý 9: Cho nh ng ví th th rõ vai tròả ấc th tr ng đn tình hình xu nông đa ph ng em. ườ ươH ng n: ướ ẫLiên th đa ph ng nông đc xu nhi nh có thệ ươ ượ ịtr ng tiêu th ng i, có nh ng lo nông đang đc xu nhi u, nh ngườ ượ ượ ưkhi th tr ng ch ho thu thì nh không phát tri xu a. ườ III. CÂU Ọ1. phát tri và phân nông nghi ph thu nhi vào các tài nguyên: ềA. Đt, khí u, và sinh t. B. Đt, khí u, và khoáng n. ướ ướ ảC. Đt, khí u, và ng. D. Đt, khí u, và bi n. ướ ướ ể2. Đt phù sa ta có kho ng: ướ ảA. tri ha. B. tri ha. C. tri ha. D. tri ha. ệ3. Hi nay, di tích đt nông nghi n: ơA. tri ha. B. tri ha. C. tri ha. D. tri ha. ệ4. Lo cây tr ng ch ta là cây ướDoc24.vnDoc24.vnA. Nhi đi. B. nhi t. C. Ôn đi. D. Xích đo. ạ5. Bi pháp hàng đu trong thâm canh nông nghi ta là: ướA. đt. B. Ch ng xói mòn. C. Thu i. D. Gi ng.ố Doc24.vn