Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

f114768b08a2d4c626d9148ddfbc886d
Gửi bởi: ngọc nguyễn 17 tháng 1 2019 lúc 16:54:43 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 19:44:23 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 472 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 16: GI BÀI TH HÀNH BI THAY UẼ ẤKINH TẾV BI THAY KINH TẼ ẾCho ng li sau đây:ả ệB ng 16.1. GDP ta, th kì 1991 2002 (%)ả ướ ờa) Hãy bi mi th hi GDP ta, th kì 1991 2002.ẽ ướ ờb) Hãy nh xét bi ng cách tr các câu sau:ậ ỏ- gi nh tr ng nông, lâm, ng nghi 40,5% xu ng còn 23,0% nói lênự ốđi gì?ề- tr ng khu kinh nào tăng nhanh? Th này ph ánh đi gì?ỉ Tr i.ả a) bi đẽ ồBi GDP ta th kì 1991 2007 (đ %)ể ướ ịb) Nh xét:ậ tr ng khu nông, lâm, ng nghi gi nh: 40,5% (năm 1991) xu ngỉ ốcòn 20,3% (năm 2007).- tr ng khu công nghi p, xây ng tăng nhanh: 23,8% (năm 1991) tăng lênỉ ừ41,6 (năm 2007).- Khu ch tuy có bi ng nh ng chi tr ng cao.ự ọ- GDP phân theo khu ngành kinh có thay rõ nét:ơ ổNăm 1991: Khu nông, lâm, ng nghi chi tr ng nh t, khu côngự ựnghi p, xây ng có tr ng nh nh t.ệ ấNăm 2007, khu công nghi p, xây ng chi tr ng nh t, khu nông, lâm,ự ựng nghi có tr ng nh nh t.ư ấ+ thay nh trên cho th y: sau năm 1991, kinh ta đã có sự ướ ựchuy ch theo ng ti chuy ch ngày càng rõ nét theo ng công nghi pệ ướ ướ ệhóa, hi hóa.ệ ạ+ Nguyên nhân: Do năm 1986, ta th hi công cu i, kinh từ ướ ến ta ng nh và phát tri n.ướ ướ ượ