Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ thị ở đới nóng

9f1aec8c1a5eff957c419806aba02e97
Gửi bởi: đề thi thử 15 tháng 8 2017 lúc 22:55:42 | Được cập nhật: 3 tháng 2 lúc 13:44:56 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 413 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐA LÝ BÀI 11: GI BÀI DI DÂN VÀ BÙNG ĐÔ TH ĐIỚNÓNG I. TR CÂU GI BÀI ỮCâu 1. Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô th có trên tri dân đi nóng. ớTr i: ờCác siêu đô th có trên tri dân đi nóng: Mê­hi­cô Xi ti, Ri­Ô đê Gia­nê­rô, Xaoị ớPao­lô, La­g t, Côn­ca­ta, Mum­bai, Ma­ni­la, Gia­các­ta. ốCâu 2. Nêu nh ng tác đng môi tr ng do đô th hóa phát ch đi nóngữ ườ ớgây ra.Tr i: ờNh ng tác đng môi tr ng do đô th hóa phát đi nóng gây ra: ườ ớ­ Đi đi ng ng dân: ườ+ Thi đi n, và ti nghi sinh ho t. ướ ạ+ ch nh phát sinh và lây lan. ễ+ Thi vi làm và th nghi p. ệ­ Đi môi tr ng: ườ+ Rác th và th sinh ho làm nhi c, không khí. ướ ướ+ Không khí nhi m. ễ+ khu nhà p, thi ti nghi sinh ho t, làm nh quan đô th II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài tâp trang 38 SGK đa lý 7: Nêu nh ng nguyên nhân đn các làn sóngả ếdi dân đi nóng. ớTr i: ờ­ Nhóm nguyên nhân tích và tiêu c: ự+ Tích (có tác đng đn kinh xã i): Di dân có ch c, có ho ch đự ểDoc24.vnDoc24.vnkhai hoang, đn đi tr ng cây xu kh xây ng các công trình công nghi pậ ệm i, phát tri kinh vùng núi hay vùng ven bi n. ể+ Tiêu (tác đng đn kinh xã i): Nông dân di do vào đô th tìmự ịki vi làm, di dân (do hán th ng xuyên và các cu xung đt ng iế ườ ườkhông t). ứ­ Nhóm các nguyên nhân nhiên và nguyên nhân xã i: ộ+ Nguyên nhân nhiên: Thiên tai, hán. ạ+ Nguyên nhân xã i: Xung đt, chi tranh, đói nghèo, thi vi làm,... ệGi bài tâp trang 38 SGK đa lý 7:ả tên siêu đô th đi nóng ớTr i:ả Mê­hi­cô Xi ti, Ri­Ô đê Gia­nê­rô, Xao Pao­lô, La­g t, Côn­ca­ta, Mum­bai, Ma­ni­la,ốGia­các­ta. Gi bài trang 38 SGK đa lý 7:ả vào hình 11.3 (SGK), nh xét tăngự ột dân đô th trên th gi i. ớTr i: ờ­ So sánh dân đô th gi các châu và khu năm 2001 cho th có lỉ ệdân đô th hóa cao nh là Nam Mĩ (79%). ấ­ Tính và so sánh đô th hóa ng châu và khu năm 2001 so nămố ớ1950: Châu Âu: đô th hóa năm 2001 so năm 1950 là 30,4%. ớ+ Châu Á: đô th hóa năm 2001 so năm 1950 là 146,6%. ớ+ Châu Phi: đô th hóa năm 2001 so năm 1950 là 120,0%. ớ+ Mĩ: đô th hóa năm 2001 so năm 1950 là 17,2%. ớ+ Nam Mĩ: đô th hóa năm 2001 so năm 1950 là 92,6%. ớ­ So sánh đô th hóa gi các châu và khu c: ự+ đô th hóa nhanh nh là: Châu Á. ấDoc24.vnDoc24.vn+ đô th hóa th nh là: Mĩ. III. CÂU Ọ1. Vi di dân có ch c, có ho ch là do: ạA. Thiên tai. B. Chi tranh, ếC. Thi vi làm. D. khai hoang. ểTr i:ả Ch ọ2. Siêu đô th có tri dân tr lên đi nóng là: ớA. Niu Đê­li. B. Kinh. ắC. Ma­ni­la. D. Niu I­ooc. Tr i: Ch CọDoc24.vn