Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

3b626cf01019271740a3b16a2f405673
Gửi bởi: đề thi thử 15 tháng 8 2017 lúc 23:00 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 19:38 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 793 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐA LÝ BÀI 10: GI BÀI DÂN VÀ ÉP DÂN SỊ ỐT TÀI NGUYÊN, MÔI TR NG ĐI NÓNGỚ ƯỜ ỚI. TR CÂU GI BÀI ỮCâu 1. Phân tích hình 10.1 th quan gi gia tăng dân nhiênể ựquá nhanh tình tr ng thi ng th châu Phi.ớ ươ Tr i:ả ng ng th tăng 100% lên 110%. ượ ươ ừ­ Gia tăng dân nhiên tăng 100% lên 160%. ầ­ hai đu tăng, nh ng ng th tăng ch gia tăng nhiên dân ươ ố­ Do y, bình quân ng th theo đu ng gi nhanh, 100% năm 1975 xu ngậ ươ ườ ố80% năm 1990. Câu 2. Đc ng li đy, nh xét ng quan gi dân và di nọ ướ ươ ệtích ng khu Đông Nam Á.ừ Tr i:ả Dân Tăng 360 lên 442 tri ng i. ườ­ Di tích ng: Gi 240,2 xu ng 208,6 tri ha. ệ­ Nh xét ng quan gi dân và di tích ng khu Đông Nam Á: Dân sậ ươ ốcàng tăng thì di tích ng càng gi m. ảCâu 3. Nêu vài ch ng th rõ khai thác ng quá có tácộ ẽđng môi tr ng.ộ ườ Tr i: khai thác ng quá đã làm cho: Đt xói mòn, lũ quét ra nhi uự ền vùng núi, ng đng ng, đa ng sinh suy gi m,... II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài trang 35 SGK đa lý 7: Phân tích SGK (trang 35) th uả ậqu vi gia tăng dân quá nhanh đi nóng. ớDoc24.vnDoc24.vnTr i:ả ờGia tăng dân quá nhanh đi nóng đã đn nh ng qu nh Kinh tố ếch phát tri n, đi ng ch thi n, tài nguyên ki nhanh và môi tr ng ôậ ườ ịnhi nhi u. ềGi bài trang 35 SGK đa lý 7:ả Hãy th hi tác đng tiêu aẽ ủvi gia tăng dân quá nhanh đi nóng đi tài nguyên, môi tr ng. ườS hoàn thành:ơ III. CÂU Ọ1. qu vi gia tăng dân quá nhanh đi nóng đn tài nguyên, môiậ ếtr ng là: ườA. Kinh ch phát tri n. B. Môi tr ng nhi ườ ễC. Tài nguyên ki t. D. và đu đúng. ềTr i: Ch ọ2. gi ép dân tài nguyên, môi tr ng đi nóng, n: ườ ầA. Gi gia tăng dân B. Phát tri kinh ếC. Nâng cao đi ng ng dân. ườ D. đu đúng. ềTr i:ả Ch ọ3. Nh ng trung dân đông đúc không ph là: ảA. Đông Nam Á. B. Phi ắC. Nam Á. D. Tây Phi Doc24.vnDoc24.vnTr i: Ch ọ4. qu vi khai thác ng không ph là: ảA. Đt xói mòn. B. Lũ quét ra nhi vùng núi. ởC. Đa ng sinh suy gi m. D. Đng đt ra nhi ơTr i: Ch ọ5. quan tâm hàng đu dân môi tr ng đi nóng là: ườ ớA. Ki soát dân B. gi tính, ớC. Đm ngu lao đng. D. Dân già ốTr i:ả Ch AọDoc24.vn