Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 8: Các nhóm thực vật - Phần 1

5378cc093b8b02c1a59583e48c06d45d
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 13 tháng 2 2018 lúc 3:30:29 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 16:12:23 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 581 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GI BÀI SBT SINH CH NG 8: CÁC NHÓM TH -Ả ƯƠ ẬPH 1ẦBài 1. Quan sát các hình đây, hãy cho bi tên ng lo và môi tr ng ng ướ ườ ốc chúng.ủL gi i:ờ ảTên các lo và môi tr ng ng chúng:ạ ườ ủCác lo táo ng trong môi tr ng ng t:ạ ườ ướ ọ Hình 1: xo n.ả ắ Hình 2: ti u.ả ầ Hình 3: silic.ả Hình 4: vòng.ảCác lo ng trong môi tr ng n:ạ ườ ướ ặ Hình 5: Rong .ơ Hình 6: Rau di bi n.ế ể Hình 7: Rau câu. Hình 8: ng u.ả ươBài Nêu vai trò trong thiên nhiên và ng con ng i.ủ ườL gi i:ờ ả góp ph cung ôxi giúp hô các ng ng trong môi ốtr ng c.ườ ướ là ngu th ăn cho ng và cho ng i.ả ườ dùng làm phân bón, làm thu c, làm nguyên li trong công nghi p.ả ệ gây i: Gây hi ng "n hoa” làm nhi n; ượ ướ ướ ảxo n, vòng qu lúa làm lúa khó nhánh.ắ ẻBài 3. Quan sát hình 38.2 SGK. Túi bào và phát tri rêu.ử ủDOC24.VN 1Hãy cho bi t:ế1. đi túi hào rêu.ặ ủ2. Rêu sinh n, phát tri nòi gi ng ng gì?ả ằ3. Cây rêu con ra đâu?ọ ừL gi i:ờ ả1. đi túi bào rêu:ặ ủ Túi bào trên ng cây rêu.ử ọ Túi bào hình thành sau quá trình th tinh.ử ượ ụ Túi bào ch các bào .ử ử Khi túi bào già, túi bào làm các bào ra.ử ơ2. Rêu sinh n, phát tri nòi gi ng ng bào .ả ử3. Bào thành cây rêu con.ử ọBài Quan sát hình 39.2 SGK. Túi bào và phát tri ng .ử ươ ỉHãy cho bi t:ế1. đi túi bào ng ?ặ ươ ỉ2. ng sinh n, phát tri nòi gi ng ng gì?ươ ằ3. Cây ng con ra đâu?ươ ừL gi i:ờ ả1. đi túi bào ng :ặ ươ ỉ Túi bào các lá già cây ng .ử ướ ươ ỉ Túi bào ch các bào .ử ử Vách túi bào có vòng màng bào dày lên. Vòng có tác ng ởra khi túi bào chín làm các bào ra.ử ơ2. ng sinh n, phát tri nòi gi ng ng bào .ươ ử3. Cây ng con ra nguyên (Nguyên phát tri bào ).ươ ửBài 5. So sánh đi quan sinh ng, đi sinh và quan sinh ưỡ ủRêu và Quy t, đó rút ra nh xét ti hoá.ế ếL gi i:ờ ảB ng so sánh:ảDOC24.VN 2Nhóm Rêu và Quy nhìn chung gi ng nhau là đã phân hoá thành quan sinh ng và ưỡc quan sinh n, nh ng khác nhau phát tri và ph hoá các ơquan đó.Rêu đã có thân lá nh ng gi n, thân không phân nhánh, ch có ch n, ẫch có chính th c. Rêu sinh ng bào Tuy ng trên nh ng ch phát tri ểđ môi tr ng t.ượ ườ ướQuy đã có thân, lá th và có ch n. Sinh ng bào Cây con ra ừnguyên sau th tinh. ng trên n.ả ạD ng ti hoá Rêu.ươ ơBài 6. So sánh đi quan sinh ng, đi sinh và quan sinh ưỡ ủH tr và kín, đó rút ra nh xét ti hoá.ạ ếL gi i:ờ ảB ng so sánh:ảDOC24.VN 3Th kín ti hoá tr n:ự ầ Th tr ch là cây thân không phong phú và đa ng nh th ựv kín. Th kín có thân đa ng kích th và hình ng tán cây; ướ ạv lo thân có các ng thân nh thân ng, thân leo, thân bò, thân thân Lá ỏr đa ng hình ng, ki gân lá, cách lá trên thân và cành. có và ọr chùm.ễ tr có lá noãn không noãn ng lá noãn khép kín (nhu ạkín, không nh ng th kín phôi còn trong t, trong qu nên ảnoãn càng n.ượ ơ Nón tr ch các sinh mang túi ph ho noãn. Hoa ạkín đài, tràng, nh nhu đa ng thích nghi cao các hình th thồ ụph khác nhau.ấ Các hình th phát tán qu kín đa ng và phong phú so ớH tr (H tr ch có qu ).ạ ả Do nh ng đi ti hoá cao và đa ng quan sinh ng và quan ưỡ ơsinh mà th kín phát tán ng rãi, thích nghi cao đi ki khí ệh khác nhau trên Trái t. Ngày nay th kín đã chi th so th ựv tr và các nhóm th khác.ậ ậDOC24.VN 4Bài Con ng đã tác ng vào gi Th nh th nào Nêu qu tác ườ ựđ ng đó.ộL gi i:ờ ảT th xa con ng ch bi tr ng tr mà ch thu qu cây ườ ượ ốtrong ng làm th ăn. Sau này do nhu cu ng con ng đã bi gi ườ ạgi ng cho mùa sau nên có cây tr ng.ố ồTuỳ theo đích ng con ng mà lo cây ban đã ra ườ ạđ nhi th cây tr ng khác xa và tiên hoang chúng.ượ ủQuá trình tác ng con ng vào gi Th th hi qua các c:ộ ườ ướ ng các bi pháp kĩ thu khác nhau nh lai gi ng, gây bi n, kĩ thu di ậtruy n... n, bi tính di truy gi ng cây.ề ố Ch nh ng bi có i, phù nhu ng, lo cây u, gi ạcây làm gi ng.ố ố Nhân gi ng nh ng cây đáp ng nh ng nh con ng t, ch i, cành, ườ ồb ng chi t, ghép, nhân gi ng vô tính trong ng nghi m.ằ ệ Chăm sóc cây, đi ki ng thu cho cây ng các bi pháp nh ưlàm t, chăm sóc, c, bón phân, sâu... cho cây.ấ ướ ướ ắK qu là loài hoang con ng đã ra nhi ng cây tr ng khác ườ ượ ồnhau, có tính ch khác, nhau và ph ch tiên hoang chúng.ấ ủVí :ụ cây bé, ít lá, ng, con ng đã ra các lo có năng su cao, ườ ấch ng nh canh, làn, su hào, súp i.ấ ượ ả cây chu ng có qu nh chát, nhi con ng đã ra các lo ườ ạchu nhà có nhi qu qu to, th ngon, không t. Có nhi lo chu nhà nh ưchu tiêu, chu tây, chu ng chu lá.ố ốDOC24.VN