Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SBT Địa lý 10 bài 16: Sóng - Thủy triều - Dòng biển

1e408baa22a9627f874f5703ba749daa
Gửi bởi: ngọc nguyễn 15 tháng 2 2019 lúc 21:40 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 12:15 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 321 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SBT lý 10 bài 16:ả Sóng Th tri -ủ ềDòng bi nểCâu 1: Cho bi th nào là sóng bi n, sóng u. sóng th n.ế ầ- Sóng bi n: ể- Sóng th n:.....ầ- Sóng u:ạ ầGi i:ảSóng bi n: là hình th dao ng bi theo chi th ng ng,ể ướ ứnh ng cho ta có giác là bi chuy ng theo chi ngang tư ướ ừngoài kh xô vào .ơ ờSóng th n: là sóng th ng có chi cao kho ng 20 40m, truy theo chi uầ ườ ềngang có th 400 800km/h.ớ ớSóng u: Sóng tao ra do gió nh, các ph bi chuy nạ ượ ướ ểđ ng lên cao, khi xu ng va vào nhau, tung tóe ra thành tộ ọtr ng.ắCâu 2: Tô kín tr tr đúng.ướ ờ2.1. Nguyên nhân ch nên sóng là doủ ạa) hút Trăng, Tr i.ứ ờb) bão.c) gió.d) sóng th và ng ng đáy bi n.ầ ướ ể2.2. Nh nh nào sau đây không đúng?ậ ịa) Các dòng bi nóng và nh ch ng nhau hai ng.ể ươb) các vùng gió mùa th ng xu hi các dòng bi chi theoỞ ườ ềmùa.c) Các dòng bi nh th ng xu phát hai ch Xích o.ể ườ ạd) Các dòng bi nóng là dòng bi ch vĩ th lên vĩ caoể ộh n.ơGi i:ả2.1. Nguyên nhân ch nên sóng là do:ủ ạa) gió.2.2. Nh nh không đúng là:ậ ịc) Các dòng bi nh th ng xu phát hai ch Xích o.ể ườ ạCâu 3: vào hình sau và ki th đã cự ọHãy nh xét ch thu tri Trái khi trăng các tríậ ịtrên hình (1, 2, 3, 4) và gi thích nguyên nhân.ảKhi Trăng trí 1:ặ ịKhi Trăng trí 2:ặ ịKhi Trăng trí 3:ặ ịKhi Trăng trí 4:ặ ịGi i:ảKhi Trăng trí 1: Tr i, Trăng, Trái th ng hàng thìặ ẳdao ng th tri nh t.ộ ẩKhi Trăng trí 2: Trăng, Trái t, Tr trí vuông góc thìặ ịdao ng th tri nh nh t.ộ ẩKhi Trăng trí 3: Tr i, Trăng, Trái th ng hàng thìặ ẳdao ng th tri nh t.ộ ẩKhi Trăng trí 4: Trăng, Trái t, Tr trí vuông góc thìặ ịdao ng th tri nh nh t.ộ ẩG ai thích: Tr i, Trăng, Trái th ng hàng thì hút tỉ ếh dao ng th tri nh t. (Tri ng, ngày và 15, không trăng,ợ ườtrăng tròn).M Trăng, Trái t, Tr trí vuông góc thì hút ngh ch daoặ ịđ ng th tri nh nh t. (Tri kém, ngày và 23, trăng khuy t).ộ ếCâu 4: Các câu đây đúng hay sai?ướa) Nguyên nhân ch gây ra các hi ng sóng và dò/ig bi là gió.ủ ượ ểb) vĩ th bán Nam, các dòng bi thành hoàn ch yỞ ảtheo chi kim ng bán theo chi ng i.ề ượ ạGi i:ảa) Đúng.b) Sai.Câu 5: sao vĩ th p, đông các có nhi tây,ạ vĩ cao thì ng i?ở ượ ạ- vĩ th p: .... ấ- vĩ cao:Ở ộGi i:ả vĩ th p, đông các có nhi tây, vĩ cao thìỞ ộng vì:ượ vĩ th p, ch ven tây các ng (t đông các a) là cácỞ ươ ịdòng nóng, còn ch ven đông các ng (t tây các cướ ươ ụđ a) là các dòng nh.ị ướ vĩ cao bán c, ch ven tây các ng (t đôngỞ ươ ờcác a) là các dòng nh, còn ch ven đông các ng (t cụ ướ ươ ứb tây các a) là các dòng nóng.ờ ướ